Postupak izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad strancima u Srbiji

Postupak izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad strancima u Srbiji regulisan je odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca  („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019).

U postupku izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad rešava organizacija nadležna za poslove zapošljavanja koja te poslove obavlja kao poverene, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, osim ako posebna pitanja Zakonom o zapošljavanju stranaca  („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) ili zakonom kojim se uređuje boravak stranaca nisu drugačije uređena.

Podatke od uticaja na rešavanje u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca  („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) organizacija nadležna za poslove zapošljavanja vodi u skladu sa načelima zaštite podataka o ličnosti, efikasnosti, ekonomičnosti, savesnosti i odgovornosti.

U postupku izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad u prvom stepenu odlučuje mesno nadležna organizaciona jedinica organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, određena statutom i protiv rešenja donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. Konačno rešenje o žalbi donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja. Protiv konačnog rešenja tužbom se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, u skladu sa zakonom. Nastavite sa čitanjem Postupak izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad strancima u Srbiji

Šta je radni odnos prema odredbama Zakona o radu?

Prema odredbama Zakona o radu radni odnos je ugovorni odnos između zaposlenog i poslodavca, koji se zasniva ugovorom o radu. U radnom odnosu poslodavac i zaposleni dužni su se pridržavati odredbi Zakona o radu, drugih zakona, međunarodnih ugovora, drugih propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika u vezi s radnim odnosom.

Takođe, prema odredbama Zakona o radu i faktički rad odnosno faktički radni odnos može biti konvertovan u formalni radni odnos uz ispunjenje određenih opštih i posebnih uslova. Nastavite sa čitanjem Šta je radni odnos prema odredbama Zakona o radu?

Obaveze poslodavca u slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu je uređeno sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radnom mestu i u radnoj okolini u cilju sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja, čiji je pojam definisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. U slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ustanovljene su obaveze poslodvaca koje se tiču vođenja evidencija, prijave povreda na radu, izveštavanja o povredi na radu i profesionalnoj bolesti, osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti i dr.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu primenjuje se na državne organe, organe autonomnih pokrajina, organe jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna i fizička lica, u svim delatnostima.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ne primenjuje se pri obavljanju poslova iz oblasti odbrane i policijskih poslova i poslova zaštite i spasavanja i drugih unutrašnjih poslova u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima iz delokruga nadležnog državnog organa, kao i poslova zaštite i spasavanja koje obavljaju drugi subjekti u skladu sa posebnim zakonom, ako su pojedina pitanja bezbednosti i zdravlja na radu pri obavljanju te službe i tih poslova uređena posebnim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona. Nastavite sa čitanjem Obaveze poslodavca u slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog