Zakon o zapošljavanju stranaca

Postupak izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad strancima u Srbiji

Postupak izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad strancima u Srbiji regulisan je odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca  („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019).

U postupku izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad rešava organizacija nadležna za poslove zapošljavanja koja te poslove obavlja kao poverene, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, osim ako posebna pitanja Zakonom o zapošljavanju stranaca  („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) ili zakonom kojim se uređuje boravak stranaca nisu drugačije uređena.

Podatke od uticaja na rešavanje u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca  („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) organizacija nadležna za poslove zapošljavanja vodi u skladu sa načelima zaštite podataka o ličnosti, efikasnosti, ekonomičnosti, savesnosti i odgovornosti.

U postupku izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad u prvom stepenu odlučuje mesno nadležna organizaciona jedinica organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, određena statutom i protiv rešenja donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba. Konačno rešenje o žalbi donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja. Protiv konačnog rešenja tužbom se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, u skladu sa zakonom.

Dozvola za rad – izdavanje i produženje

Dozvola za rad izdaje se najduže za period utvrđen Zakonom o zapošljavanju stranaca  („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) i period za koji traje boravak stranca. Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad podnose se odgovarajući dokazi o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole.

Dozvola za rad produžava se, ako su u momentu podnošenja zahteva za produženje ispunjeni uslovi za njeno izdavanje.

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad, podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja prema mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, odnosno prema sedištu poslodavca ili mestu gde se rad obavlja, u zavisnosti od vrste dozvole za rad.

Zahtev za produženje dozvole za rad podnosi se najranije 30, a najkasnije pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Izuzetno, zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva za period najduže do dve godine podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova utvrđenih Zakonom o zapošljavanju stranaca  („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019), potrebne dokaze za izdavanje odnosno produženje dozvole za rad, oblik i sadržinu dozvole za rad propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Poništaj dozvole za rad

Dozvola za rad će se poništiti ako:

 1. stranac obavlja poslove za koje nije izdata dozvola za rad ili ako radi kod drugog poslodavca
 2. stranac ne otpočne sa radom u roku od 15 dana od dana izdavanja radne dozvole za zapošljavanje
 3. stranac kome je izdata dozvola za samozapošljavanje ne otpočne sa obavljanjem poslova za koje mu je izdata dozvola za rad u roku od 90 dana od dana dobijanja dozvole
 4. u momentu izdavanja, odnosno produženja nisu bili ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019).

Inspektor rada dužan je da odmah obavesti organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja ako u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da stranac obavlja poslove za koje nije izdata dozvola za rad ili ako radi kod drugog poslodavca.

Poslodavac je dužan da obavesti organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanje ako stranac ne otpočne sa radom u roku od 15 dana od dana izdavanja radne dozvole za zapošljavanje.

Stranac kome je izdata dozvola za samozapošljavanje je dužan da obavesti organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o okolnostima vezanim za neotpočinjanjeme sa obavljanjem poslova za koje mu je izdata dozvola za rad u roku od 90 dana od dana dobijanja dozvole u roku od 15 dana od dana proteka roka za otpočinjanje obavljanja delatnosti.

Rešenje o poništaju dozvole za rad organizacija nadležna za poslove zapošljavanja donosi po prijavi činjenica, koje su osnov za poništaja dozvole za rad ili po službenoj dužnosti.

Prestanak važenja dozvole za rad

Dozvola za rad prestaje da važi:

 1. istekom roka na koji je izdata
 2. odricanjem
 3. prestankom statusa izbeglice, lica koje traži azil, lica kome je odobrena privremena zaštita, odnosno lica kome je odobrena supsidijarna zaštita
 4. prestankom ugovora o radu ili drugog ugovora bez zasnivanja radnog odnosa kojim stranac ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom, odnosno prestankom rada stranca koji poseduje odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji
 5. ako stranac izgubi svojstvo preduzetnika ili pravno lice prestane sa radom pre isteka roka važenja radne dozvole za samozapošljavanje
 6. ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana, u skladu sa zakonom
 7. ako je strancu prestalo pravo na stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Republici Srbiji
 8. ako stranac postane domaći državljanin
 9. u slučaju smrti
 10. ako je stranac boravio van Republike Srbije duže od šest meseci neprekidno.

Stranac je dužan da obavesti organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o činjenicama odricanja od dozvole za rad i o prestanku sa radom pre isteka roka važenja radne dozvole za samozapošljavanje, jer je izgubio svojstvo preduzetnika ili je pravno lice prestalo sa radom u roku od 15 dana od dana odricanja, odnosno dana kada je izgubio svojstvo preduzetnika ili je pravno lice prestalo sa radom.

Poslodavac je dužan da obavesti organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o činjenicama prestanka ugovora o radu ili drugog ugovora bez zasnivanja radnog odnosa kojim stranac ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom, odnosno prestanku rada stranca koji poseduje odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji u roku od 15 dana od dana prestanka rada stranca.

Rešenje o prestanku dozvole za rad organizacija nadležna za poslove zapošljavanja donosi za okolnosti, koje su propisane kao osnov prestanka važenja dozvole za rad osim u slučajevima isteka roka na koji je izdata, ako stranac postane domaći državljanin i u slučaju smrti stranca, kada se rešenje o prestanku dozvole za rad donosi po prijavi okolnosti ili po službenoj dužnosti.

Saznajte više:
Oblici radnog angažovanja u Republici Srbiji »
Inspekcija rada – nadležnost i inspekcijski nadzor »
Dozvola za rad agencija za privremeno zapošljavanje »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *