Zasnivanje radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu

Ugovor o radu

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu koga zaključuju zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu se smatra zaključenim kad ga potpišu zaposleni i direktor, odnosno preduzetnik. Ugovor o radu umesto direktora, odnosno preduzetnika može da potpiše i zaposleni koga oni ovlaste, dok zaposleni ugovor o radu mora da zaključi lično.

Poslodavac i zaposleni mogu ugovor o radu zaključiti na neodređeno ili određeno vreme, a ukoliko u ugovoru o radu nije utvrđeno vreme na koje se isti zaključuje, smatraće se da je takav ugovor zaključen na neodređeno vreme.

Obaveza poslodavca i zaposlenog je da ugovor o radu bude zaključen pre stupanja zaposlenog na rad i to isključivo u pisanom obliku. Ukoliko poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu pre njegovog stupanja na rad, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme – danom stupanja na rad.

Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad. Ukoliko zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ako se poslodavac i zaposleni drukčije dogovore.

Ugovor o radu i obavezni elementi

Po svom obimu, ugovori o radu mogu biti podeljeni u dve osnovne grupe:

 • ugovori koji se zaključuju kod poslodavca kod koga oblast radnih odnosa nije uređena opštim aktom (pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom) i
 • ugovori o radu koji se zaključuju kod poslodavca kod koga je donet opšti akt kojim su uređena prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih.

Zakon o radu odredbama člana 33. okvirno utvrđuje minimum obaveznih elemenata koje svaki ugovor o radu u sebi mora da sadrži, bez obzira što sadržina ugovora o radu kao pravnog akt nije striktno definisana nekim zakonskim propisom.

Prema odredbama člana 33. Zakona o radu obavezni elementi ugovora o radu su:

 • naziv i sedište poslodavca
 • lično ime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog
 • vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu
 • naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja
 • mesto rada
 • vrstu radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme)
 • trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme
 • dan početka rada
 • radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno)
 • novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu
 • elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog
 • rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo
 • trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena.

Ugovor o radu

Ugovor o radu ne mora da sadrži sledeće elemente:

 • elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog
 • rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo
 • trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena
  ako su oni utvrđeni Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca u skladu sa Zakonom o radu, u kom slučaju u ugovoru mora da se naznači akt kojim su ta prava utvrđena u momentu zaključenja ugovora o radu.

Na prava i obaveze koja nisu utvrđena ugovorom o radu primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o radu i opšteg akta.

Prema odredbama člana 34. Zakona o radu, zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad. Obaveza da se ugovorom o radu utvrdi tačan dan početka rada zaposlenog je bitna zbog toga što se ugovor o radu mora zaključiti pre njegovog stupanja na rad, a dan zaključivanja može biti i više dana pre dana određenog za početak rada.

Utvrđivanje dana početka rada zaposlenog je od izuzetne važnosti, jer od toga dana nastupaju pravne posledice, odnosno sticanje prava, obaveza i odgovornosti kako zaposlenog, tako i poslodavca, a takođe je takav datum bitan i za nadležnu organizaciju obaveznog socijalnog osiguranja, koja u svojoj matičnoj evidenciji takav datum konstatuje kao dan početka osiguranja.

Naravno, ukoliko zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos. Izuzetak od ovog pravila predstavlja situacija u kojoj je zaposleni bio sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ukoliko se poslodavac i zaposleni nisu drugačije dogovorili.

Zakonom o radu je ustanovljeno pravilo da su pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljniji uslovi rada od uslova utvrđenih zakonom i opštim aktom, odnosno koje se zasnivaju na netačnom obaveštenju od strane poslodavca o pojedinim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog – ništavne (član 9), kao i da se ništavost odredaba ugovora o radu utvrđuje pred nadležnim sudom.

Ukoliko je kod poslodavca donet opšti akt kojim je uređena oblast radnih odnosa (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu), tada ugovor o radu može biti sažetiji i u sebi sadržati samo one odredbe koje konkretizuju njegove pojedine specifične aspekte kao što su npr. klauzula zabrane konkurencije, otkazni rok koji je zbog specifičnog statusa i značaja zaposlenog za poslodavca iskazan u dužem trajanju od onog koji je predviđen članom 178. stav 2. Zakona o radu.

Ako kod poslodavca ne postoji opšti akt kojim su uređena prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, u tom slučaju ne postoji ni mogućnost predviđena članom 33. stav 2. Zakona o radu (pozivanje na kolektivni ugovor, odnosno pravilnik o radu koji je na snazi), te je stoga neophodno da ugovor o radu sadrži i druge nespecifične odredbe kao što su npr. kriterijumi za određivanje dužine trajanja godišnjeg odmora, slučajevi i dužina trajanja plaćenog odsustva, pravo na druga primanja (član 119), utvrđivanje visine iznosa imovine veće vrednosti kod privremenog udaljenja sa rada zbog toga što je zaposleni učinio povredu radne obaveze koja ugrožava imovinu veće vrednosti (član 165), slučajevi povrede radne obaveze zbog kojih zaposlenom može biti otkazan ugovor o radu i drugo.

Saznajte više:
Inspekcija rada – nadležnost i inspekcijski nadzor »
Pravilnik o radu »
Izmena ugovora o radu – Aneks ugovora o radu »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

67 - “Ugovor o radu”

 1. Postovani,uskoro mi istice ugovor o radu na odredjeno,tacnije 31.07.2020.,da li nepotpisivanjem novog ugovora se smatra da smo zavrsili ili moram da ispostujem otkazni rok

  1. Poštovani Aleksandre,

   Ukoliko Vaš poslodavac ne zaključi sa Vama novi Ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme, Vama prestaje radni odnos protekom roka za koji je zasnosvan odnosno u Vašem slučaju 01.08.2020. Poslodavac nema zakonsku obavezu da sa Vama zaključi novi Ugovor o radu nakon 31.07.2020. Takođe u slučaju prestanka radnog odnosa na određeno vreme ne postoji otkazni rok.

 2. Radim u veterinarskoj stanici 10 godina i potpisala sam aneks ugovora u kome je navedena stavka zaštita od konkurencije po raskidu ugovora od dve godine za obavljanje veterinarskih poslova, sa navedenom obavezom isplate od strane poslodavca u iznosu od 3000,din .
  Da li to znači da po prestanku rada u toj stanici dve godine nemam pravo da se zaposlim u drugoj stanici,ambulanti,apoteci tj.da se bavim niti jednim poslom iz struke.
  Hvala

  1. Poštovana Milena,
   Formulacija klauzule zabrane konkurencije, koju ste naveli u svom pitanju znači zabranu da dve godine nakon raskida radnog odnosa u veterinarskoj stanici obavljate veterinarske poslove kao zaposleno lice i kao preduzetnik.

 3. Postovani,

  U ugovoru koji sam potpisala stoji da je bruto plata 64.190,00.
  Pri prvoj isplati iste na racun je leglo 40.000,00
  Po mom neto plata bi trebalo da bude oko 45.500,00
  Ne razumem po kom osnovu je smanjena plata.
  Da li je to dozvoljeno?

  1. Poštovana Marija, Prema odredbama člana 121. stav 1. Zakona o radu poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Navedeni obračun sadrži sve informacije o iznosima koji su Vam isplaćeni na ime zarade, pa se na taj način možete informisati o postojanju i razlogu umanjenog iznosa isplaćene zarade.

 4. Poslodavac, banka, je aneksom UOR bukvalno izbrisao moju strucnu spremu, 7-1 stepen I napisao da ispunjavam uslove po UOR za radno mesto na salteru I da Sam po struci maturant gimnazije, cime me automatski ostecuje I za Dan odmora, posto po kol.ugovoru imamo jedan Dan Dan za strucnu spremu. Zar nije to krsenje Zakona, tj kako sme da mi oduzme steceno zvanje? On bi u UOR trebao da naglasi da sam po struci dipl.ekonomista, a da Sam za potrebe posla rasporedjen na radno mesto sa koje se zahteva sss. Molim za tumacenje.

  1. Poštovani Miloše,

   Poslodavac ne može ni Ugovorom o radu ni Aneksom Ugovora o radu da menja stepen stručne spreme, koji ste stekli tokom svog školovanja i za koji imate i odgovarajuće dokaze. Odredbama Ugovora o radu odnosno Aneksa Ugovora o radu trebalo bi naglasiti da Vi posedujete stepen stručne spreme za radno mesto na koje ste raspoređeni, a koji je propisan Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta banke.

 5. Stupanem na snagu Izmena i dopuna ZOR 2014. godine, prestala mi je isplata minulog rada kod poslodavca prethodnika, čiji su odnosi sa aktuelnim poslodavcem -zavisna pravna lica. Prema čl.108.Zor imam pravo na isplatu i minulog rada kod poslodavca prethodnika.
  Obaveštenje o promeni stavke Ugovora o radu u tom smislu, nisam doio, tako da je po članu 196. ZOR, nastupilo zastarevanje potraživanja, u momentu kada sam za to saznao.
  Da li se momenat saznanja o tome može smatrati kao prekid zastarelosti .(čl.392. ZOO), tj. da od momenta saznanja teče zastarelost, a da se prethodni period od momenta dešavanja tog događaja ne računa u tok zastarelosti.

  1. Poštovani Zorane,

   U vašem slučaju ne mogu biti primenjene odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koje regulišu prekid zastarelosti uključujući i odredbe člana 392. Zakona o obligacionim odnosima, jer ne postoje razlozi za prekid zastarelosti koji su propisani odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Vaše potraživanje je zastarelo istekom roka koji je propisan u članu 196. Zakona o radu.

 6. interesuje me kada imate ugovor o radu sme li plata biti manja od minimalca konkretno meni je 18,600 a na ugovoru pise radis 6 a ustvari radis 8 sati i u proseku imas 25 radnih dana za 18,600

  1. Poštovani Žiko,

   Prema odredbama Zakona o radu poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata.Odluka o visini minimalne cene rada iz člana 112. Zakona o radu objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 7. Postovani,
  Interesuje me da li pocetni datum ugovora o radu moze da se promeni anexom?

  Srdacan pozdrav

  1. Poštovani Radovane,

   Ne postoji zakonski osnov da se početni datum Ugovora o radu menja zaključivanjem aneksa Ugovora o radu.

 8. Postovanje.
  Imam pitanje vezano za ugovor o radu. U istoj firmi radim 15god. Sada sam dobio promjenu radnog mjesta i povecanje plate. Novi ugovor sam potpisao 15.oktobra ali oktobarska plata mi se obracunava po starom ugovoru. Pa me interesuje od kada pocinje da vazi novi ugovor i da li mi je i oktobarska plata trebala bit po novopotpisanom ugovoru. Takodjer direktor mi kaze da nemam pravo na dodatnih 10% na platu koje sam imao na starom radnom mjestu za obavljanje poslova protiv pozarne zastite u firmi a te poslove i dalje obavljam jer imam polozen strucni ispit. Da li sam duzan raditi te poslove i bit odgovorno lice za pp zastitu ako mi direktor ne zeli dati uvecanje za taj posao.
  Hvala.

  1. Poštovani Zorane, prema odredbama člana 34. stav 1. Zakona o radu prava i obaveze iz radnog odnosa prema Ugovoru o radu, koji ste potpisali 15.10., uključujući pravo na isplatu ugovorene zarade, počinjete da ostvarujete danom stupanja na rad. Prema tome proverite koji je datum naveden u Ugovoru o radu, kao datum stupanja na rad. Takođe Vi ste u obavezi da obavljate samo poslove, koji su navedeni u Ugovoru o radu u opisu poslova Vašeg radnog mesta. Ukoliko su poslovi protivpožarne zaštite navedeni u Vašem Ugovoru o radu dužni ste da ih obavljate uz naknadu zarade, koja je ugovorena i na koju ste pristali.

 9. Na trudnickom sam bolovanju,a poslodavac mi je saopstio da mi nece produziti ugovor koji istice 31.10.2018,sta ja mogu da preduzmem ukoliko mi ne produzi ugovor

  1. Poštovana Slavka,s obzirom da ste na trudničkom bolovanju prema odredbama člana 187. stav 2. Zakona o radu Vaš poslodavac ima obavezu da produži Vaš radni odnos, koji, je zaključen na određeno vreme i to sve do isteka Vašeg odsustva po osnovu rođenja deteta (trudničkog, porodiljskog, odsustva radi nege deteta). Ukoliko Vam poslodavac ne produži radni odnos, možete da osporavate zakonitost otkaza u sudskom postupku pozivajući se na navedene odredbe člana 187. Zakona o radu.

 10. Poštovani,
  da li je negde preciznije definisano šta predstavlja novčani iznos osnovne zarade kao obavzni element Ugovora o radu. Konkretno pitanje, da li je se ova obavezna stavka ugovora odnosi na neto iznos ili bruto iznos? Član 105. Zakona o radu jasno kaže da se pod zaradom smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade, dakle u pitanju je bruto zarada. Da li je onda Ugovor o radu koji sadrži isključivo neto iznose zakonski ispravan i validan?

  1. Poštovani Vladane, Pre svega osnovna zarada predstavlja samo deo primanja po osnovu radnog odnosa i sastavni je deo zarade, koji je definisan u članu 105. Zakona o radu i iz tog razloga pojam osnovne zarade se ne izjednačava sa pojomom zarade. Osnovna zarada predstavlja deo zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (član 106. Zakona o radu), a zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, prema odredbama člana 105. Zakona o radu, predstavlja sastavni deo zarade. Pojam osnovne zarade je definisan odredbama člana 107. Zakona o radu.

 11. da li je poslodavac dužan da pre potpisivanja anexa ugovora o radu uradi sistematizaciju i opis poslova, tj. ako je sistematizacija urađena nakon potpisivanja anexa ugovora o radu, takav aneks se može smatrati kao nezakonit.

  1. Poštovani Predraže, Ukoliko Aneks Ugovora o radu sadrži opis poslova, koji je utvrđen Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta, koji je usvojen nakon potpisivanja Aneksa Ugovora o radu, onda je u tom slučaju nezakonit.

   1. Radim u jednoj firmi 2 godine i mesec dana, pre par dana su me terati da potpisem aneks ugovora koji vazi od 1.6-30.6 posle toga sam otisla na odmor resenje za odmor nisam potpisala i kada sam se vratila rekli su mi da nece da mi produze ugovor. Zanima me da li posle dve godine rada mora da me prijavi na neodredjeno ili ne? Ugovor, aneks, obracun od plate, nista nam ne daju po primerak.

   2. Poštovana Tatjana, poslodavac nema zakonsku obavezu da nakon isteka dve godine rada na određeno vreme zasnuje sa Vama radni odnos na neodređeno vreme.

 12. Poštovani,
  Da li je moguće da je ispravno što ispektor rada tvrdi da po Zakonu o obligacionim odnosima
  ugovori o radu ne mogu biti aneksirani?
  Dobili smo primedbu na aneks ugovora u kom smo utvrdili produžetak roka na koji je radni odnos zasnovan, uz objašnjenje od strane inspektora da prilikom svakog novog zapošljavanja mora postojati novi ugovor o radu (iako nema ni odjava, pa ponovana prijava, ni prekid radnog odnosa).
  Molim za Vaše mišljenje

  Hvala

  1. Poštovana Svetlana, Aneks Ugovora o radu može da se zaključi pod uslovima i u postupku, koji su propisani odredbama članova 171.- 174. Zakona o radu i u slučajevima njegovog zaključivanja ne dolazi do prekida radnog odnosa odnosno do otkaza Ugovora o radu, čije se izmene vrše zaključivanjem aneksa.

 13. Postovani, da li doo drustvo mora da ima Pravilnik o radu ako ima samo 2 zaposljena radnika i koji je minimalni broj radnika kada se mora doneti Pravilnik o radu? Napominjem da ne mislim na Pravilnik o sistematizaciji jer je vec propisano do 10 radnika.

  1. Poštovani Zorane, Broj zaposlenih nije kriterijum za donošenje Pravilnika o radu. Pravilnikom o radu su uređuju prava, obaveze i odogovornosti zaposlenih i poslodavca, koji nisu uređeni Zakonom o radu ili se pojedina prava i obaveze regulišu drugačije. Ukoliko privredno društvo nije donelo Pravilnik o radu, onda se sva prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavca se uređuju Ugovorom o radu.

 14. Postovani,
  Kako se tretira ugovor do isteka mandata ? Da li je to ugovor na odredjeno ili neodredjeno? Treba da dobijem ugovoru jednoj drzavmoj firmi do isteka mandata nadleznog, pa me zanima da se moze podici stambeni kredit?

  1. Poštovana Majo,

   Proverite u Vašem Ugovoru o radu da li ste zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vreme. Trajanje mandata ne uslovljava vrstu radnog odnosa i istek mandata ne mora da ima za posledicu raskid radnog odnosa.

 15. Postovani, da li je direktoru dozvoljeno po zakonu da internom odlukom bez overe kod notara ovlasti svog pomocnika da potpisuje u ime ustanove ugovore o radu? Napominjem da je jedina osoba ovlascena za zastupanje u apru direktor, niko drugi nije upisan.

  1. Postovani Marko,

   Direktor ima zakonsko pravo da izda punimocje drugom licu kako generalno tako i za izvršenje pojedinih radnji. Punomocje koje je izdato radi potpisivanja Ugovora o radu ne mora da bude overeno kod notara.

 16. Postovani,

  Da li je moguce da zaposleni potpise dva aneksa ugovora o radu, dva dana za redom, s tim da se jedan odnosi na promenu zarade a drugi na promenu pozicije u firmi? Razlog za dva razlicita aneksa je u tome sto se razlikuje dan pocetka dejstva promene.

  Hvala

  1. Postovana Sena,

   Pošto Zakon o radu ne propisuje ni maksimalan broj aneksa ugovora o radu, kao ni vremenski razmak između zaključenja dva aneksa ugovora o radu, nije zabranjeno da dva aneksa ugovora o radu budu zaključena u vremenskom razmaku koji ste naveli. Bitno je da postoji zakonom ili opštim aktom propisan razlog za zaključenje aneksa ugovora o radu kao i da je prilikom njegovog zaključenja ispoštovan postupak propisan Zakonom o radu.

 17. Poštovani,
  dobila sam ponudu za drugo radno mesto u istoj firmi sa aneksom ugovora o radu i rok od 8 dana da isti potpisem. U aneksu ugovora ne pise kada stupa na snagu, odnosno pise „Ovaj aneks se primenjuje počev od ___________ godine.“
  S obrzirom da prelazim sa rukovodeceg na mesto refernta ali i bez obzira smatram da je to bitan element i da imam pravo da trazim da se odredi datum a ne blanko da potpisem u ostavljenom roku.

  1. Poštovana Sofija,

   Aneks ugovora o radu ne sme da sadrži blanko polja. U Vašem slučaju datum stupanja na snagu aneksa mora da bude određen.

 18. Postovani,da li mozete da odgovorite na sledece pitanje.Radim u jednom preduzecu za obavljanje komunalnih usluga vec skoro blizu 2 god.Sta se desava kada po novom zakonu o radu napunim te 2 godine rada,da li poslodavac po pravilu bi trebao ako hoce i moze da da ugovor na Neodredjeno ili mora posle isteka te 2 godine da da otkaz ugovora o radu da idem kuci samo da mi ne bi dali ugovor na neodredjeno,i da li posle te 2 godine mogu da naprave prekid od mesec dana pa opet da mi tako pisu ugovore po mesec,dva,tri i opet do 2 godine ,i tako opet iznova,unapred zahvalan.

  1. Poštovani Dragoslave,

   Prema odredbama člana 37. stav 2. Zakona o radu u periodu, koji ne može biti duži od 24 meseca, poslodavac može da zaključi jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme. Nakon isteka perioda od 24 meseca, u kome je određeno lice bilo zaposleno na osnovu ugovora o radu na određeno vreme, poslodavac nema zakonsku obavezu da sa tim licem zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme.

 19. Poštovana, da li je poslodavac u obavezi da zaposlenom „potpisniku ugovora o radu“ da primerak istog?

  1. Poštovani Lazare,

   Poslodavac je obavezan da preda zaposlenom jedan primerak potpisanog i overenog Ugovora o radu. Prema odredbama člana 30. stav 4. Zakona o radu Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac.

 20. Postovani ,
  Poceo sam rad ,ugovor na odredjeno 30 dana, u jednoj knjigovodstvenoj agenciji .
  Jedna od stavka ugovora je da nakon prestanka rada kod njih iz bilo kog razloga imam zabranu rada u bilo kojoj knjigovodstvenoj agenciji narednih godinu dana.
  Da li je to po zakonu?

  Da li su stvarno u mogucnosti da mi vezu ruke ?

  Hvala

  1. Poštovani,

   U Vašem slučaju poslodavac je u Ugovor o radu uneo odredbe, koje se tiču uslova zabrane konkurencije nakon prestanka radnog odnosa. Poslodavac je bio dužan da sa Vama utvrdi visinu naknade koju će biti u obavezi da plaća u periodu trajanja zabrane rada u nekoj drugoj knjigovodstvenoj agenciji. Prema odredbama člana 162. Zakona o radu Ugovorom o radu poslodavac i zaposleni mogu da ugovore i uslove zabrane konkurencije u smislu člana 161 Zakona o radu po prestanku radnog odnosa, u roku koji ne može da bude duži od dve godine po prestanku radnog odnosa. Zabrana konkurencije nakon prestanka radnog odnosa može se ugovoriti ako se poslodavac ugovorom o radu obaveže da će zaposlenom isplatiti novčanu naknadu u ugovorenoj visini.

 21. Radim u firmi od 2011. godine, sve pod ugovorom od dva meseca, a ponekad i na zamenu odsutnog radnika. Zanima me koliko je zakonski rok da bih dobila resenje za stalno. Kod tog poslodavca imam oko sest sest godina radnog staza.

  1. Poštovana,
   Ne postoji zakonski rok u kome je poslodavac dužan da donese rešenje odnosno da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu, na osnovu koga se sa zaposlenim zasniva radni odnos na neodređeno vreme. S druge strane ne postoji ni zakonska obaveza poslodavca da sa određenim licem nakon isteka rada na određeno vreme zasnuje radni odnos na neodređeno vreme.

 22. Poštovani,
  interesuje me da li se može poništiti sporazumno Ugovor o radu, ukoliko su obe ugovorne strane saglasne sa tim? Inače je ugovor zaključen ranije, pa bi to trebalo da bude retroaktivno poništenje.

  1. Poštovana Nado,

   Ugovor o radu se može sporazumno raskinuti ukoliko su i zaposleni i poslodavac sa tim saglasni, ali taj sporazumni raskid proizvodi dejstvo samo u buduće odnosno zapslenom prestaje radni odnos na dan, koji je utvrđen u sporazumu o raskidu Ugovora o radu.

 23. Poštovani,

  da li se u ugovoru o radu za šestočasovno radno vreme mora navesti tačna satnica od koliko do koliko zaposleni radi? Opštim aktom poslodavca to nije regulisano. Da li se npr u samom ugovoru o radu može navesti da će se Odlukom direktora odlučiti o satnici?

  Hvala

  1. Poštovana Vesna,

   Poslodavac je prema odredbama člana 55. Zakona o radu obavezan da donese odluku o rasporedu radnog vremena u okviru radne nedelje koja po pravilu traje pet radnih dana. Ova odluka se odnosi i na puno i nepuno radno vreme i sadrži podatke o početku i kraju radnog vremena, kao i podatke o trajanju odmora u okviru radnog vremena. Poslodavac je dužan da o ovoj odluci obavesti sve radnike tako što će je istaći na oglasnoj tabli ili putem nekog drugog internog sredstva informisanja. Poslodavac je dužan da obavesti zaposlene o rasporedu i promeni rasporeda radnog vremena najmanje pet dana unapred, osim u slučaju uvođenja prekovremenog rada. Izuzetno poslodavac može da obavesti zaposlene o rasporedu i promeni rasporeda radnog vremena u kraćem roku od pet dana, ali ne kraćem od 48 časova unapred u slučaju potrebe posla usled nastupanja nepredviđenih okolnosti.

 24. Postovani,
  Zanima me vasa misljenje o ugovoru o radu.Ako ugovor o radu nema delovodni pecat i prepravljeni su datumi na njemu,da li je on validan,odnosno falsifikat?Vestak se izjasnio da po njegovom misljenju svaka prepravka ugovora bez pecata jeste falsifikat.Plus ugovor postoji u samo jednom primerku.Hvala unapred.

  1. Poštovani gospodine Kovač,

   Slažem se sa mišljenjem veštaka, koje ste naveli u svom komentaru. S druge strane prema odredbama člana 30. stav 4. Zakona o radu Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac. Ukoliko odredba člana 30. stav 4. Zakona o radu nije ispoštovana od strane poslodavca, poslodavac sa svojstvom pravnog lica može biti kažnjen novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 800.000 dinara do 2.000.000 dinara a odgovorno lice u pravnom licu odnosno zastupnik pravnog lica novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 50.000 dinara do 150.000 dinara.

 25. Poštovani, lice je imenovano za rukovodioca jedne ustanove či je osnivač Pokrajinska vlada nakon sprovedenog konkursnog postupka od strane Upravnog odbora ustanove na period od četiri godine. Odluku o imenovanju donela je Pokrajinska vlada, a Ugovor o radu imenovani je potpisao sa Upravnim odborom ustanove kao faktičkim poslodavcem.Ugovor je potpisao predsednik Upravnog odbora. Ugovor je definisan kao rad na određeno vreme do isteka mandata od četiri godine. Na ustanovu se primenjuje Zakon o radu. U jednoj od odredaba Ugovora o radu precizirano je da ako se zaposleni razreši pre isteka mandata :ima pravo a poslodavac obavezu da zaposlenog rasporedi na radno mesto saglasno školskoj spremi zaposlenog i to na neodređeno vreme, ukoliko je takvo radno mesto predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i ukoliko je upražnjeno. U konkretnom slučaju svi gore navedeni uslovi su ispunjeni. Da li poslodavac može zaposlenom osporiti to pravo koje je jasno definisano Ugovorom o radu,pošto je odlukom Pokrajinske vlade razrešen pre isteka mandata protiv zakonito što je i nadležni sud utvrdio.

  1. Poštovani Ranko,

   Poslodavac je obavezan da poštuje sve uslove koji su utvrđeni Ugovorom o radu. ukoliko ugovoreni uslovi nisu protivni imperativnim odredbama pozitivnih propisa Republike Srbije.

 26. Poštovana,

  Radim u jednoj bolnici kao lekar. Prilikom potpisivanja aneksa ugovora o radu koji se tiče dobijanja specijalizacije u aneksu sam primetio odredbu koja kaže da ću u slučaju da dam otkaz morati da vratim sve bruto plate za period od četiri godine. U odvojenom dokumentu koji sam dobio uz aneks stoji da se moram izjasniti u roku od tri dana od uručenja a u slučaju da ne prihvatim sve uslove moj ugovor o radu se smatra automatski raskinutim. Nemajući kud, potpisao sam aneks pre nešto manje od godinu dana. Nedavno sam dobio ponudu za bolje radno mesto, tako da bih želeo ovda da dam otkaz, ali mi veliki problem predstavlja ovo sa vraćanjem bruto plata. Možete li mi reći, da li je taj aneks rušljiv, s obzirom na član 60. ZOO, budući da zaista nisam imao izbora nego da potpišem isti, bez ikakve mogućnosti da utičem na uslove, što smatram prinudom kojom je izazvan opravdan strah za egzistenciju mene i moje dece pošto sam samohrani roditelj (drugo značajno dobro ugovorne strane i trećih lica – arg. iz čl. 60. stav 2. ZOO)? Ukoliko ovo nije pravi način za isticanje relativne ništavosti, molim Vas da me uputite da li postoji drugi način da ostavim ovu konkretnu odredbu aneksa bez dejstva.

  Puno Vam hvala.

  1. Poštovani Stefane,

   Aneks ugovora o radu, koji ste potpisali, ne možete da osporite i poništite u sudskom postupku, kao nezakonit. Postoji i zakonska obaveza da ukoliko da otkaz pre isteka ugovorenog perioda rada, lekar ima obavezu da vrati sredstva koja su uložena u njegovu specijalizaciju.

 27. Poštovani,
  Da li je potrebno da se za svaku izmenu neto LD potpisuje novi aneks ugovora o radu?

  1. Poštovana Aleksandra,
   U skladu sa odredbama člana 171. stav 1. tačka 5. Zakona o radu za svaku izmenu iznosa osnovne zarade, kao i izmenu drugih elemenata, koji utiču na njenu visinu potrebno je zaključiti Anex Ugovora o radu.

 28. Postovani, zaposlen sam u jednoj firmi 9 meseci na odredjeno vreme ( ugovori 3 meseca). Pre 2 meseca sam se povredio na poslu i na bolovanju sam svo vreme uz jedan prekid kada sam mislio da se osećam bolje. Za ta 2 meseca me niko nije pozvao iz firme niti došao da me obidje. Čak mi ni knjižica nije bila overena prilikom povredjivanja niti mi uplaćivano zdravstveno osiguranje dva meseca unazad, samo da napomenem, pa sam morao sve troškove sam tog dana da platim tipa pregled, inekcije itd. Ugovor mi je istekao pre 7 dana, cuo sam od kolega da je sefica na sastanku rekla kako me ocekuje nov ugovor kada dodjem, pa mi nije jasno dali sam ja i dalje u radnom odnosu iako nisam potpisao ugovor o produzetku niti rešenje o prestanku radnog odnosa na odredjeno vreme. Recite mi koja su moja prava u oba slučaja, i dali sam ja još uvek u radnom odnosu ili ne?
  Hvala

  1. Poštovani gospodine Blagojeviću,

   Nakon istekom perioda za koji ste zasnovali radni odnos na određeno vreme Vaš poslodavac je trebalo da Vam uruči Rešenje o prestanku radnog odnosa i isplati Vam sva primanja na koja ste po osnovu zakona imali pravo u toku trajanja radnog odnosa, odjavi Vas kod fonda za socijalno osiguranje i vrati Vam radnu knjižicu.

   Ukoliko Vaš poslodavac odluči da ponovo sa Vama zasnuje radni odnos na određeno ili neodređeno vreme on mora da sa Vama zaključi nov Ugovor o radu i da Vas ponovo prijavi kod fonda za socijalno osiguranje.

 29. Ako poslodavac ne navede mesto rada u aneksu, a radi se o premeštaju u drugo mesto rada, može li se taj ugovor osporiti

  1. Poštovana,

   Navođenje mesta rada u Ugovoru o radu je, prema odredbama člana 33. Zakona o radu, obavezno. S obzirom na navedeno, kao i s obzirom da je razlog zaključenja Anex-a Ugovora o radu premeštaj u drugo mesto rada, možete osporavati Anex Ugovora o radu.

 30. Postovanje, zaposlen sam u firmi 15,meseci, koliko jos trebam biti zaposlen pa da mogu ostvariti pravo na rad na neodredjeno vreme.?
  Unapred zahvalan.

  1. Poštovani,
   Da li ćete zasnovati radni odnos na neodređeno vreme ili ne, ne zavisi od dužine vremenskog perioda, u kome ste imali zasnovan radni odnos na određeno vreme, već od činjenice da li potreba procesa i organizacije rada, kao i Vaše kvalifikacije i radno iskustvo, omogućavaju poslodavcu da odluči da li će sa Vama da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme ili ne. Poslodavac nema zakonsku obavezu da sa Vama zasnuje radni odnos na neodređeno vreme.

 31. Poštovana,
  Ukoliko sam izabrana na određeno radno mesto i treba da potpišem ugovor o radu, moram li to da učinim odmah ili mogu potpisivanje da odložim za nekoliko meseci?
  Naime, trenutno sam na porodiljskom odsustvu na Službi za zapošljavanje, a pošto se to odsustvo ne može „preneti“ na neki drugi osnov morala bih da ga prekinem prilikom potpisivanja ugovora. Koje vreme imam na raspolaganju da sačekam sa potpisivanjem?
  *U pitanju je Univerzitet, izabrana sam na određeno vreme.

  Hvala unapred!

  1. Poštovana,
   Zakonom o radu nije propisan rok u kome ste Vi dužni da potpišete Ugovor o radu. Međutim ukoliko ne stupite na rad danom koji je utvrđen Ugovorom o radu smatraće se da niste zasnovali radni odnos, osim ukoliko niste bili sprečeni da stupite na rad iz opravdanih razloga ili ako ste se sa poslodavcem drugačije dogovorili. Na osnovu prethodno navedenog moj savet Vam je da, bez sporazuma sa poslodavcem o utvrđivanju drugog datuma zaključenja i potpisivanja Ugovora o radu, ne odlažete potpisivanje Ugovora o radu.

 32. Postovana,
  desila mi se situacija u firmi da je umesto mene i apsolutno bez mog znanja potpisan ugovor o radu(na odredjeno radim po 3 meseca vec godinu i po dana) od strane mog sefa. Da li je to dozvoljeno? Jer meni ni malo nije logicno da to sme da se radi, pri tom mi je receno da je to stvar poverenja u firmi. Kao sto rekoh ja nisam ni bila obavestena ni pitana da li to sme neko drugi umesto mene da uradi.

  1. Poštovana,
   Jedino ste Vi lično ovlašeni da potpišete u svoje ime Ugovor o radu. Neko drugo lice, uključujući i Vašeg šefa može punovažano da potpiše u Vaše ime Ugovor o radu, samo na osnovu Vašeg specijalnog punomoćja, koje je overeno kod javnog beležnika.

  2. Poštovana,
   Bez Vašeg pismenog ovlaščenja odnosno punomoćja niko ne može da potpiše u Vaše ime bilo kakav dokument uključujući i Ugovor o radu na određno vreme. Prema tome Ugovor o radu na određeno vreme, koje je bez Vaše pismene saglasnosti poptisao Vaš šef je apsolutno ništav i ne proizvodi pravna dejstva.