Zakon o privrednim društvima

Ulazak novog člana u društvo sa ograničenom odgovornošću

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima treće lice može postati novi član društva sa ograničenom odgovornošću po osnovu prenosa udela od strane registrovanih članova društva sa ograničenom odgovornošću, kao i po osnovu pristupanja novog člana uz istovremeno povećanje osnovnog kapitala.

Prenos udela

Osnovno pravilo je da je prenos udela slobodan, osim ako Zakonom o privrednim društvima ili osnivačkim aktom drugačije određeno.

Zakonom o privrednim društvima su ustanovljena sledeća ograničenja prenosa udela:

  1. pravo preče kupovine
  2. prenos udela uz saglasnost društva
  3. pravo društva na određivanje kupca udela i
  4. obaveza otkupa udela.

Osnivačkim aktom društva sa ograničenom odgovornošću mogu se predvideti i druge vrste ograničenja za prenos udela.

Pravo preče kupovine

Članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, osim ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili zakonom.

Ako ni jedan član društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i osnivačkog akta, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvat ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Ako se udeo prodaje putem javnog prikupljanja ponuda, licitacije ili sličnog postupka (javna prodaja), član društva koji želi da koristi pravo preče kupovine to pravo može ostvariti samo u tom postupku, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Prenos udela uz saglasnost društva

Osnivačkim aktom može se predvideti da se udeo u društvu može preneti na lice koje nije član društva samo uz prethodnu saglasnost društva. Odluku donosi skupština običnom većinom glasova svih članova društva, osim ako je osnivačkim aktom određena druga većina.

U slučaju prenosa udela na lice koje nije član društva uz prethodnu saglasnost društva, prenosilac udela u obavezi je da društvu podnese zahtev za saglasnost koji, osim identiteta lica na koje se prenosi udeo, sadrži i sve bitne elemente ugovora o prenosu udela koji namerava da zaključi.

Ako u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti društvo ne obavesti prenosioca udela o uskraćivanju saglasnosti, prenosilac udela je ovlašćen da udeo prenese u skladu sa uslovima iz tog zahteva.

Osnivačkim aktom prenos udela uz saglasnost društva može se urediti i na drugačiji način.

Pravo društva na određivanje kupca udela

Umesto davanja saglasnosti da se udeo u društvu može preneti na lice koje nije član društva, društvo je ovlašćeno da odredi treće lice na koje prenosilac udela može preneti udeo pod istim uslovima, u kom slučaju prenosilac udela može svoj udeo preneti isključivo na to treće lice pod tim uslovima.

Odluku o određivanju kupca udela donosi skupština običnom većinom glasova svih članova društva, osim ako je osnivačkim aktom određena druga većina.

Ako treće lice, koje je društvo odredilo, ne pristupi zaključenju i overi ugovora o prenosu udela pod uslovima koji su navedeni u zahtevu prenosioca udela u roku od 15 dana od dana kada je prenosilac udela obavešten o toj odluci društva, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela, prenosilac udela ima pravo da udeo proda trećem licu po svom izboru pod istim uslovima.

Obaveza otkupa udela

Ako društvo obavesti prenosioca udela o tome da mu uskraćuje traženu saglasnost, pri čemu ne odredi treće lice kao kupca udela u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, dužno je da od prenosioca otkupi udeo u roku od 30 dana od dana isteka roka od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti.

Ukoliko društvo ne otkupi udeo od prenosioca u skladu sa prethodno navedenim, prenosilac udela ima pravo da udeo proda trećem licu po svom izboru, pod istim uslovima.

Uslovi i posledice prenosa udela

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca, a može se preneti i na drugi način u skladu sa zakonom.

Prenosilac udela solidarno odgovara sa sticaocem udela za obaveze prema društvu po osnovu svog neuplaćenog odnosno neunetog uloga u osnovni kapital društva, kao i za obavezu dodatnih uplata u pogledu tog udela, prema stanju na dan prenosa udela.

Pristupanje novog člana i povećanje osnovnog kapitala društva

Osim po osnovu ugovora o prenosu udela, svojstvo člana društva može da se stekne i po osnovu ugovora o pristupanju člana društvu, koji za razliku od običnog prenosa udela, podrazumeva da član koji pristupa unosi novi ulog u društvo, odnosno da usled tog pristupanja dolazi i do povećanja kapitala.

Novi član može da poveća osovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću na dva načina, koji su regulisani odredbama člana 146. stav 1. tačka 1. i 3. Zakona o privrednim društvima:

  1. novim ulozima člana koji pristupa društvu
  2. pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital.

Pretvaranje (konverzija) potraživanja prema društvu u osnovni kapital

Da bi se dug društva sa ograničenom odgovornošću konvertovao u osnovni kapital potrebno je da skupština tog društva donese odluku o povećanju osnovnog kapitala konverzijom duga u udeo. U odluci treba navesti da se osnovni kapital društva povećava, a određeno potraživanje tog poverioca konvertuje u osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću, s tim što treba navesti i paritet konverzije (da li se konverzija vrši u odnosu 1:1 ili u nekom drugom paritetu). Iz pariteta proizlazi i veličina udela koji će steći poverilac u društvo sa ograničenom odgovornošću nakon konverzije – povećanja osnovnog kapitala.

Odluka se odnosi na celokupan dug društva sa ograničenom odgovornošću prema tom poveriocu i predviđa da se konverzijom gasi potraživanje tog poverioca u celosti, a da on registracijom stiče status člana društva.

U odluci je bitno navesti i kako je nastalo potraživanje tog poverioca, a naročito da li je on uplatio neki iznos novca (npr. po osnovu zajma, avansa i sl.) ili je isporučio robu ili izvršio usluge. Ovo je bitno zbog toga da bi se odredilo da li će njegov ulog u društvo sa ograničenom odgovornošću biti kvalifikovan kao novčani ili nenovčani.

Uslovi i posledice prenosa udela

U slučaju pristupanja novog člana društvu, ugovor o pristupanju novog člana društvu zaključuje se u pisanoj formi sa overenim potpisom lica koje pristupa društvu i lica ovlašćenog odlukom skupštine društva kojom se odobrava pristupanje novog člana društvu. Nema zakonskih smetnji ni da ugovor bude zaključen između svih registrovanih članova i člana koji pristupa društvu.

Ugovorom se definiše od čega se sastoju ulog, način unošenja odnosno uplate, procenta u društvu koji će novi član steći, kao i novi procenti koje će postojeći članovi imati nakon ulaska novog člana.

Istovremeno sa zaključenjem navedenog ugovora, skupština društva treba da donese odluku o povećaju osnovnog kapitala, i to dvotrećinskom većinom. Odlukom o povećanju osnovnog kapitala se definišu i, u skladu sa odredbama ugovora o pristupanju, iznos povećanja kapitala i procenti članova u društvu. Odluka o povećanju osnovnog kapitala je osnov za registraciju povećanja osnovnog kapitala kod Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Saznajte više:
Isključenje člana privrednog društva »
Istupanje člana društva sa ograničenom odgovornošću »
Dodatne uplate člana privrednog društva »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *