Promena osnovnog kapitala

Promena osnovnog kapitala i uloga kod društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva moguća je uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom o privrednim društvima, kao i na osnovu odluke skupštine društva.

Promena osnovnog kapitala i uloga odnosi se na povećanje osnovnog kapitala, kao i na smanjenje, ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala propisanog Zakonom o privrednim društvima.

Promena osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Minimalni osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 100 dinara, osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos osnovnog kapitala za društva koja obavljaju određene delatnosti.

Povećanje osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću povećava se:

 • novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu
 • pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital
 • pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital
 • statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala
 • pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Za realizaciju registracije povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću potrebna je sledeća dokumentacija:

 • registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću
 • odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga ili sporazum članova o proceni nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga, ako se povećanje osnovnog kapitala vrši novim ulozima članova društva, ili pretvaranjem dodatnih uplata u osnovni kapital
 • dokaz kojim se potvrđuje postojanje potraživanja prema društvu, ako se povećanje osnovnog kapitala vrši pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital
 • godišnji finansijski izveštaj, ako isti nije registrovan u skladu sa zakonom, kad se povećanje osnovnog kapitala vrši pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital društva.

Smanjenje osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Smanjenje osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću može biti bez primene odredbi o zaštiti poverilaca ili uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca.

Smanjenje kapitala bez primene odredbi o zaštiti poverilaca se sprovodi u sledećim slučajevima:

 • smanjenje usled povlačenja i poništaja udela
  – registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću usled povlačenja i poništenja udela
  – odluka skupštine društva o povlačenju i poništenju udela
 • smanjenje osnovnog kapitala bez promene neto imovine (radi pokrića gubitaka i stvaranja/povećanja rezervi za pokrivanje budućih gubitaka društva):
  – registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću usled smanjenja osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva
  – odluka skupštine društva o smanjenju osnovnog kapitala društva.

Smanjenje kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca se sprovodi u dva koraka:

 • Prvi korak registracija i objava odluke o smanjenju kapitala u neprekidnom trajanju od tri meseca počev od dana registracije:
  – registraciona prijava za registraciju i objavu odluke o smanjenju osnovnog kaptiala društva s ograničenom odgovornošću poveriocima, preko internet strane Agencije
  – odluka skupštine društva o smanjenju kapitala
 • Drugi korak smanjenje kapitala nastalo sprovođenjem objavljene odluke o smanjenju:
  – registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću nastalog sprovođenjem odluke o smanjenju kapitala
  – izjava nadležnog organa društva da su sva potraživanja poverilaca obezbeđena odnosno izmirena, odnosno da ti poverioci u propisanom roku nisu podneli tužbu nadležnom sudu, odnosno dokaz da je sud odbio da naloži ustanovljenje obezbeđenja tih poverilaca.

Smanjenje osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću »

Akcionarsko društvo mora imati minimalni osnovni kapital u visini od 3.000.000,00 dinara, osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos.

Osnovni kapital akcionarskog društva može se povećati:

 • novim ulozima
 • uslovno, u skladu sa članom 301. Zakona o privrednim društvima (uslovno povećanje kapitala)
 • iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine društva)
 • kao rezultat statusne promene.

Osnovni kapital akcionarskog društva može se smanjiti:

 • povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara
 • poništenjem sopstvenih akcija društva
 • smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Za realizaciju registracije promene osnovnog kapitala akcionarskog društva potrebna je sledeća dokumentacija:

Povećanje osnovnog kapitala akcionarskog društva

Povećanje osnovnog kapitala akcionarskog društva se uvek realizuje u dva koraka:

 • Prvi korak registracija odluke o povećanju kapitala:
  – registraciona prijava odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva
  – odluka nadležnog organa društva o povećanju kapitala (ne starija od šest meseci)
 • Drugi korak povećanje osnovnog kapitala nastalo sprovođenjem registrovane odluke:
  – registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva nastalog sprovođenjem odluke o povećanju kapitala
  – potvrda Centralnog registra o izvršenom upisu akcija u Centralnom registru.

Povećanje osnovnog kapitala akcionarskog društva nastalo ostvarivanjem prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata:

 • Prvi korak –  registracija odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata:
  – registraciona prijava odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata
  – odluka nadležnog organa o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata
 • Drugi korak povećanje osnovnog kapitala nastalo sprovođenjem registrovane odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata:
  – registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala nastalo sprovođenjem registrovane odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata
  – potvrda Centralnog registra o izvršenom upisu zamenljivih obveznica i varanata u Centralni registar..

Smanjenje osnovnog kapitala akcionarskog društva

A: Smanjenje kapitala bez primene odredbi o zaštiti poverilaca društva kada se smanjenje sprovodi u jednom koraku. Ovo obuhvata slučajeve u kojima se vrši poništaj akcija (član 320. Zakona o privrednim društvima) i slučajeve u kojima se smanjenje osnovnog kapitala vrši bez promene neto imovine društva (član 320. Zakona o privrednim društvima):

 • registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala – slučajevi kada se ne primenjuju pravila o zaštiti poverilaca, već se odmah registruje smanjenje kapitala
 • odluka nadležnog organa društva o smanjenju osnovnog kapitala.

B: Smanjenje kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca društva kada se sprovode dva koraka. Ovo obuhvata sve ostale slučajeve osim onih iz člana 320. i 321. Zakona o privrednim društvima::

 • Prvi korak registracija i objava odluke o smanjenju kapitala u neprekidnom trajanju od tri meseca počev od dana registracije:
  – registraciona prijava za registraciju i objavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva poveriocima preko internet strane Agencije
  – odluka nadležnog organa društva o smanjenju kapitala (ne starija od tri meseca)
 • Drugi korak smanjenje kapitala nastalo sprovođenjem objavljene odluke o smanjenju:
  – registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva nastalog sprovođenjem odluke o smanjenju kapitala
  – potvrda Centralnog registra o izvršenom smanjenju.

Uplata, odnosno unos upisanog uloga

Uplata upisanog novčanog uloga

 • društvo sa ograničenom odgovornošću:
  – registraciona prijava uplate upisanog novčanog uloga društva sa ograničenom odgovornošću
  – potvrda banke o izvršenoj uplati
 • akcionarsko društvo:
  – registraciona prijava uplate upisanog novčanog uloga akcionarskog društva
  – akt Centralnog registra o upisu akcija.

Unos upisanog nenovčanog uloga

 • društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo:
  – registraciona prijava unosa upisanog nenovčanog uloga društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva
  – sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga
 • javno akcionarsko društvo:
  – registraciona prijava unosa upisanog nenovčanog uloga kod javnih akcionarskih društava
  – procena vrednosti nenovčanog uloga ovlašćenog procenjivača.

Za sve navedene promene neophodno je priložiti i dokaz o uplati naknade za promenu podataka!