Zakon o izvšenju i obezbeđenju

Izvršna i verodostojna isprava kao osnov donošenja rešenja o izvršenju

Odredbama Zakona o izvšenju i obezbeđenju uređuje se postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja.

Izvršni postupak i postupak obezbeđenja pokreću se tako što izvršni poverilac podnosi predlog za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili predlog za obezbeđenje, a po službenoj dužnosti pokreću se samo ako je zakonom određeno.

O predlogu za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave i predlogu za obezbeđenje odlučuje sud.

O predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti odlučuje javni izvršitelj.

Kada se donese rešenje o izvršenju ili obezbeđenju, sprovodi se izvršenje.

Sud je isključivo nadležan za izvršenje zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari, činjenja, nečinjenja ili trpljenja (čl. 359-367) i izvršenje izvršnih isprava u vezi s porodičnim odnosima i vraćanjem zaposlenog na rad.

Javni izvršitelji jesu isključivo nadležni za izvršenje ostalih izvršnih isprava, rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, rešenja o usvajanju predloga za protivizvršenje i rešenja o izvršenju rešenja o izrečenim sudskim penalima.

Osnov za donošenje rešenja o izvršenju je izvršna ili verodostojna isprava.

Izvršna isprava

Vrste izvršnih isprava

Izvršne isprave jesu:

 • izvršna sudska odluka i sudsko poravnanje koji glase na davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje
 • izvršna odluka doneta u prekršajnom ili upravnom postupku i upravno poravnanje koji glase na novčanu obavezu ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
 • izvod iz Registra zaloge i izvod iz Registra finansijskog lizinga
 • ugovor o hipoteci i založna izjava
 • plan reorganizacije u stečajnom postupku čije je usvajanje rešenjem potvrdio sud
 • javnobeležničke isprave koje imaju snagu izvršne isprave
 • sporazum o rešavanju spora putem posredovanja, koji ispunjava uslove određene zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova
 • isprava koja je drugim zakonom određena kao izvršna isprava.

Ugovor o hipoteci i založna izjava jesu izvršne isprave ako su zaključeni, odnosno dati u formi koju određuje zakon kojim se uređuje hipoteka, ako sadrže odredbe koje on predviđa i ako su upisani u katastar nepokretnosti kao izvršna vansudska hipoteka.

Sudska i upravna odluka i poravnanje

Sudskom odlukom smatraju se presuda, rešenje i druga odluka doneta u postupku pred sudom, domaćim arbitražnim sudom i sudom časti pri privrednoj komori, a sudskim poravnanjem smatra se poravnanje zaključeno pred sudom, domaćim arbitražnim sudom ili sudom časti pri privrednoj komori.

Upravnom odlukom smatraju se rešenje ili zaključak doneti u upravnom postupku, a upravnim poravnanjem – poravnanje zaključeno u upravnom postupku.

Izvršnost sudske i upravne odluke i javnobeležničke isprave koja ima snagu izvršne isprave

Sudska odluka koja glasi na davanje ili činjenje postaje izvršna ako je postala pravnosnažna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze. Rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze teče od kada je izvršni dužnik primio sudsku odluku, ako zakonom nije drukčije određeno.

Sudska odluka u kojoj je određen uslov za ispunjenje obaveze postaje izvršna kad uslov nastupi.

Sudska odluka koja glasi na nečinjenje ili trpljenje postaje izvršna kada postane pravnosnažna, ako u njoj nije drukčije određeno.

Izvršnost upravne odluke ceni se prema pravilima upravnog postupka, a izvršnost javnobeležničke isprave koja ima snagu izvršne isprave – prema zakonu kojim se uređuje javno beležništvo.

Rešenje o izvršenju donosi se i kada sudska odluka nije postala pravnosnažna ili upravna odluka konačna, ako je zakonom određeno da žalba ili drugi pravni lek ne odlažu njihovo izvršenje.

Potvrda o izvršnosti odluke

Potvrdom o izvršnosti utvrđuje se da je odluka postala izvršna.

Na predlog stranke, ovu potvrdu izdaje sud ili drugi organ koji je doneo izvršnu ispravu u prvom stepenu, ili javni beležnik tako što potvrdu stavlja na izvršnu ispravu.

Neosnovanu potvrdu o izvršnosti ukida rešenjem sud ili drugi organ koji je izdao, ili javni beležnik, na predlog stranke ili po službenoj dužnosti.

Izvršnost sudskog i upravnog poravnanja i javnobeležničkog zapisnika o poravnanju

Sudsko i upravno poravnanje i javnobeležnički zapisnik o poravnanju postaju izvršni kad dospe potraživanje iz poravnanja.

Dospelost se dokazuje zapisnikom o poravnanju ili javnom ili po zakonu overenom ispravom. Na izvršnost poravnanja primenjuju se odredbe o izvršnosti sudske i upravne odluke.

Izvršenje strane izvršne isprave

Strana izvršna isprava izvršava se isto kao domaća, ako glasi na privatnopravno potraživanje i priznata je pred domaćim sudom.

Izvršni poverilac može podneti predlog za izvršenje strane izvršne isprave koja nije priznata pred domaćim sudom. U tom slučaju sud koji je nadležan da donese rešenje o izvršenju odlučuje o priznanju strane izvršne isprave kao o prethodnom pitanju. Takvo rešenje o izvršenju može da se pobija žalbom i zbog toga što nisu bili ispunjeni zakonom određeni uslovi za priznanje strane izvršne isprave.

Podobnost izvršne isprave za donošenje rešenja o izvršenju

Izvršna isprava podobna je da se na osnovu nje donese rešenje o izvršenju ako sadrži podatke o izvršnom poveriocu, izvršnom dužniku i predmet, vrstu i obim ispunjenja obaveze.

Ako u izvršnoj ispravi nije određen rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, on iznosi osam dana od dostavljanja izvršne isprave izvršnom dužniku. Ako dospelost obaveze ne može da se utvrdi iz izvoda iz Registra zaloge, izvršni poverilac podnosi pismeni dokaz o tome da je izvršnom dužniku ostavio naknadni rok da ispuni obavezu.

Rešenje o izvršenju može se doneti kad je samo deo sudske ili upravne odluke ili poravnanja ili javnobeležničke isprave postao izvršan, u odnosu na taj deo.

Verodostojna isprava

Vrste verodostojnih isprava

Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave donosi se radi namirenja novčanog potraživanja.

Verodostojne isprave jesu:

 • menica i ček domaćeg ili stranog lica, sa protestom ako je potreban za zasnivanje potraživanja
 • izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti o stanju na računu zakonitog imaoca obveznica ili instrumenta tržišta novca (trezorski, blagajnički i komercijalni zapisi) i odluka o njihovom izdavanju
 • račun domaćeg ili stranog lica, sa otpremnicom ili drugim pismenim dokazom o tome da je izvršni dužnik obavešten o njegovoj obavezi
 • izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim komunalnim ili srodnim uslugama
 • obračun ili izvod iz poslovnih knjiga za potraživanje takse za javni medijski servis
 • javna isprava koja stvara izvršivu novčanu obavezu
 • bankarska garancija
 • akreditiv
 • overena izjava izvršnog dužnika kojom ovlašćuje banku da s njegovog računa prenese novčana sredstava na račun izvršnog poverioca
 • obračun kamate sa dokazom o osnovu dospelosti i visini potraživanja
 • privremena ili okončana situacija o izvršenim građevinskim radovima
 • obračun o nagradi i naknadi troškova advokata.

Podobnost verodostojne isprave za donošenje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave

Verodostojna isprava podobna je da se na osnovu nje donese rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ako sadrži podatke o izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku i predmet, vrstu, obim i dospelost obaveze izvršnog dužnika.

Ako dospelost obaveze ne može da se utvrdi iz verodostojne isprave, izvršni poverilac dužan je da uz verodostojnu ispravu priloži pismeni dokaz da je izvršnom dužniku ostavio naknadni rok da ispuni obavezu.

Saznajte više:
Plan reorganizacije kao izvršna isprava »
Naplata potraživanja »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

8 - “Izvršna i verodostojna isprava kao osnov donošenja rešenja o izvršenju”

 1. Poštovani, u kojem roku se može podneti predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave?

  U pitanju je presuda Osnovnog suda, u kojoj je okrivljeni oglašen krivim za krivično delo Nedavanje izdržavanja i istom je izrečena uslovna osuda, tako što mu se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od tri meseca, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude (od dana 17.06.2020. godine) ne učini novo krivično delo i ako oštećenoj isplati određeni novčani iznos u roku od deset meseci od dana pravosnažnosti presude (od dana 17.06.2020. godine).

  Konkretno, da li je zastarelo potraživanje na osnovu ove izvršne isprave, odnosno da li se može podneti predlog za izvršenje u konkretnoj situaciji, iz razloga što okrivljeni nije oštećenoj isplatio novčani iznos u potpunosti?

  S’ poštovanjem i unapred zahvalan, Staniša Nenadić.

  1. Poštovani gospodine Nenadiću,

   Prema odredbama člana 379. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima sva potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog organa, ili poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, zastarevaju za DESET godina, pa i ona za koja zakon inače predviđa kraći rok zastarelosti.

 2. Da li overeni IOS od strane dužnika predstavlja verodostojnu ispravu na osnovu koje se može doneti rešenje o izvršenju

  1. Poštovani Zorane,

   Prema odredbama člana 52. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, IOS, koji je overen od strane dužnika ne predstavlja verodostojnu ispravu na osnovu koje se može doneti rešenje o izvršenju.

 3. Da li je odluka(većinom glasova) Skupštine stanara o prihvatanju ponude za izvršrnje investicionih radova na zgradi verodostojna isprava, na osnovu koje se može sprovesti prinudno izvršenje na imovini onih stanara koji nisu prihvatili ponudu za izvođenje radova i nisu potpisali ugovor sa investitorom?

  1. Poštovana Slavice, Prema odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju odluka Skupštine stanara, koju ste opisali u svom mejlu, ne predstavlja verodostojnu ispravu.

 4. Poštovani,
  interesuje me, šta se dešava u slučaju kada se rešenje o izvr[enju donese na osnovu menice kao verodostojne isprave, pa po prigovoru izvršnog dužnika, stavlja se rešenje van snage a postupak udje u Parnicu, kao po platnom nalogu?Da li se menica ne može izvršiti do okončanja ovog parničnog postupka?

  1. Poštovani Vukašine,

   Menica, čija je naplata predmet sudskog spora, može da bude naplaćena prinudnim putem tek nakon pravosnažnog okončanja parničnog postuka u kome je utvrđena osnovanost potraživanja tužioca prema tuženom, koji je predao menicu, tužiocu kao sredstvo obezbeđenja naplate potraživanja.