Uslovi i načini finansiranja poslovanja sa inostranstvom

Finansiranje poslovanja sa inostranstvom u Srbiji se najčešće realizuje u sledećim oblicima:

 1. finansiranje kroz direktne investicije (ulaganje osnivača, subordinirani krediti i zajmovi, dopunske uplate i dr)
 2. devizno kreditiranje u zemlji
 3. uzimanje kredita i zajmova iz inostranstva
 4. ugovaranje posla faktoringa.

Direktne investicije

Zakonom o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018 – dalje: Zakon o deviznom poslovanju) kapitalni poslovi su definisani kao poslovi između rezidenata i nerezidenata čija je namena prenos kapitala. Jedan od kapitalnih poslova propisanih Zakonom o deviznom poslovanju su i direktne investicije. Nastavite sa čitanjem Uslovi i načini finansiranja poslovanja sa inostranstvom

Zakonske obaveze čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala

Odredbama Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) je stupio na snagu dana 01. februara 2020. godine, a počeo je da se primenjuje 02. februara 2021. godine.

Za nepoštovanje zakonskih obaveza Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) propisuje prekršajnu odgovornost sa predviđenim novčanim kaznama u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Zakonske obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala se odnose na obaveze čuvanja i uništavanja dokumentarnog materijala, kome je istekao rok čuvanja, predaje arhivske građe nadležnom javnom arhivu, sprovođenja odgovarajućih mera zaštite i dr. Nastavite sa čitanjem Zakonske obaveze čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala

Internacionalizacija privrednih društava

Uredbom o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava („Službeni glasnik RS“, br. 17/2009) uređuju se uslovi, kriterijumi i način dodele bespovratnih finansijskih sredstava domaćim privrednim društvima za finansiranje aktivnosti koje doprinose konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga i povećanju izvoza iz Republike Srbije.

Finansijska sredstva koja se u skladu sa odredbama uredbe dodeljuju privrednim društvima (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u okviru razdela Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija).

Aktivnosti koje se finansiraju

Pod aktivnostima koje doprinose konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga i povećanju izvoza iz Republike Srbije podrazumevaju se:

 • dizajn novog proizvoda
 • testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda
 • sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom
 • samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu
 • dizajn novog pakovanja proizvoda
 • dizajn promotivnih materijala – promotivna brošura i veb sajt
 • reklamiranje u stranim stručnim časopisima
 • organizovani poslovni susreti u inostranstvu
 • organizovane posete stranim tržištima.

Nastavite sa čitanjem Internacionalizacija privrednih društava