Ugovor o obaveznom osiguranju

Ugovor o obaveznom osiguranju, uslovi za zaključenje i sadržaj regulisani u odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 – odluka US).

Vlasnici prevoznih sredstava kojima se obavlja javni prevoz putnika i vlasnici drugih prevoznih sredstava, dužni su da zaključe ugovor o obaveznom osiguranju sa društvom za osiguranje pre nego što se prevozno sredstvo stavi u saobraćaj i to za sledeće vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju:

 1. osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja
 2. osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
 3. osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima
 4. osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad društvom za osiguranje, zaključeni ugovor o obaveznom osiguranju ostaje na snazi do isteka vremena na koje su zaključen.

Dejstvo ugovora o obaveznom osiguranju

Društvo za osiguranje dužno je da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju u skladu sa uslovima osiguranja i tarifama premija koji su na snazi u vreme zaključenja tog ugovora. Nastavite sa čitanjem Ugovor o obaveznom osiguranju

Online trgovina

Elektronska trgovina i elektronsko poslovanje u Republici Srbiji predmet su uređenja:

 1. Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019)
 2. Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019)
 3. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon)
 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)
 5. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2017) i
 6. drugih zakona.

Nacionalni propisi primenjuju se na uređenje i poslovanje:

 • domaćih privrednih subjekata (B2G, B2B), kao i na
 • ugovorne odnose domaćih potrošača i trgovaca (B2C).

Nastavite sa čitanjem Online trgovina

Postupak posredovanja u rešavanju sporova

Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2014) uređuju se pojam, načela, postupak i pravno dejstvo posredovanja u rešavanju sporova, uslovi za obavljanje posredovanja, prava i dužnosti posrednika i program obuke posrednika.

Posredovanje je postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum.

Posredovanje se primenjuje u spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, ako drugim zakonom nije propisana isključiva nadležnost suda ili drugog organa, bez obzira da li se sprovodi pre ili posle pokretanja sudskog ili drugog postupka. Nastavite sa čitanjem Postupak posredovanja u rešavanju sporova