Poslovna saradnja sa kompanijama iz Turske

Advokatska kancelarija Dragana Đorđević vam predstavlja kvalifikovan i inovativan portfolio kompanija sa sedištem u Turskoj i rešenja kojima možete pristupiti i iskoristiti za zajednički razvoj poslovanja/kanala ili partnerstava.

Kompanije čija je delatnost proizvodnja kozmetičkih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda i suplemenata žele da uspostave poslovnu saradnju sa kompanijama, koje bi distribuirale njihove proizvode na teritoriji Srbije, a kompanija koja se bavi proizvodnjom bolničkog i kancelarijskog nameštaja želi da uspostavi  saradnju sa ordinacijama i bolnicama, radi opremanja njihovog prostora kancelarijskim i bolničkim nameštajem. Nastavite sa čitanjem Poslovna saradnja sa kompanijama iz Turske

Iznajmljivanje motornih vozila (Rent a car)

Uslugom iznajmljivanja motornog vozila smatra se iznajmljivanje motornog vozila A i B kategorije bez vozača (rent a car).

Uslovi za pružanje usluge iznajmljivanja motornog vozila bez vozača (rent a car) regulisani su odredbama Zakona o turizmu (‘’Sl. glasnik RS’’, br. 17/2019).

Pružaoci usluga iznajmljivanja motornog vozila (rent a car)

Delatnost iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iznajmljivanja motornog vozila (rent a car) dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar. Nastavite sa čitanjem Iznajmljivanje motornih vozila (Rent a car)

Sedište privrednog društva i prijem pošte

Sedište privrednog društva je mesto i adresa na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine, odnosno odlukom ortaka ili komplementara.

Odluku o promeni sedišta privrednog društva donosi skupština, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno.

Adresa sedišta privrednog društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Obavezni elementi adrese sedišta privrednog društva

Poslednjim izmenama Zakona o privrednim društvima – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 109/2021) precizirani su obavezni elementi adrese sedišta privrednog subjekta i utvrđena je obaveza privrednih subjekata da se usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona, odnosno do 27. novembra 2022. godine. Nastavite sa čitanjem Sedište privrednog društva i prijem pošte