Osnovi, redosled i postupak realizacije prinudne naplate

Prinudna naplata sa računa klijenta

Prinudna naplata sa računa klijenata se realizuje u skladu sa odredbama članova 47. do 49. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 i 139/2014). Navedenim zakonskim odredbama regulisani su osnovi prinudne naplate, redosled izvršenja osnova prinudne naplate, kao i postupak realizacije prinudne naplate.

Prinudna naplata – osnovi i redosled izvršenja osnova

Prinudna naplata sa računa klijenta vrši se sa svih računa klijenta kod banaka na kojima on ima sredstva, i vrši se na osnovu:

 • izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa – prema vremenu prijema
 • izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova, zakonskih ovlašćenja – prema vremenu prijema
 • naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu – prema vremenu prijema.

Prinudna naplata se vrši prema sledećem redosledu:

 • izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa
 • izvršna sudska rešenja, drugi izvršni naslovi, zakonska ovlašćenja
 • nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu.

Povraćaj sredstava, koja predstavljaju tuđa sredstva na računu klijenta ima prioritet u odnosu na naplatu na osnovu prethodno navedenih naloga.

Prinudna naplata naloga poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja, koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu, može se vršiti na osnovu menica ili ovlašćenja samo ako su i menice i ovlašćenja evidentirane u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.

Registar menica i ovlašćenja sadrži sledeće podatke:

 • serijski broj menice/ovlašćenja
 • matični broj dužnika, odnosno jemca ili avaliste
 • datum izdavanja menice/ovlašćenja
 • datum dospeća menice/ovlašćenja
 • iznos na menici/ovlašćenju, a ako je reč o blanko menici – podatke o osnovu izdavanja (npr. ugovor o kreditu i sl.) i iznos iz osnova izdavanja
 • datum i vreme registrovanja menice/ovlašćenja.

Zahtev za registraciju menice ili ovlašćenja dužnik podnosi svojoj banci, koja izdaje potvrdu o registrovanim menicama ili ovlašćenjima.

Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz ovog registra dostupni su na internet strani Narodne banke Srbije.

Kao datum i vreme registrovanja menica i ovlašćenja smatra se datum i vreme kada su na internet strani Narodne banke Srbije objavljeni podaci, koje sadrži registar menica i ovlašćenja, za čiju tačnost i verodostojnost odgovara banka.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove, sadržinu i način vođenja registra menica i ovlašćenja, kao i način brisanja podataka iz registra.

Prinudna naplata – postupak realizacije

Prinudna naplata se vrši u postupku koji sprovodi Narodna banka Srbije.

Narodna banka Srbije prima izvršna rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršna sudska rešenja, druge izvršne naslove i zakonska ovlašćenja od njihovih izdavalaca i odmah posle tog prijema svim bankama nalaže da blokiraju sve dinarske i devizne račune ovog dužnika, da mu ne otvaraju nove račune i da joj bez odlaganja dostave podatke o stanju sredstava na tim računima.

Prinudna naplata sa računa klijenta

Kad primi obaveštenje od banaka o stanju sredstava na računima, Narodna banka Srbije nalaže banci kod koje dužnik ima najviši iznos sredstava na otvorenom dinarskom računu da se prinudna naplata izvrši s tog računa. Ako na njemu nema dovoljno sredstava – izvršenje se nalaže i drugim bankama kod kojih dužnik ima otvorene dinarske račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Ako na dinarskim računima nema sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu ili ih nema dovoljno – izvršenje se nalaže bankama kod kojih dužnik ima otvorene devizne račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu.

Pod sredstvima za izvršenje naloga za prinudnu naplatu podrazumevaju se dinarska sredstva koja se vode na dinarskim računima kod banke, kao i dinarska protivvrednost deviznih sredstava kod banke, osim sredstava čije je izvršenje izuzeto zakonom, aktom Vlade, propisom Narodne banke Srbije, sudskom odlukom ili odlukom poreskog, odnosno carinskog organa i sredstava donacija i humanitarne pomoći, životnog osiguranja, prihoda od privatizacije, sredstava za formiranje robnih rezervi, sredstava samodoprinosa, sudskih depozita, sredstava određenih za isplatu po osnovu akreditiva, sredstava depozita za obezbeđenje kredita, sredstava budžeta za isplatu premija, subvencija i regresa, sredstava obezbeđenja po ugovorima propisanih zakonom i drugim propisom, kao i tuđih sredstava na računima dužnika.

Ako dužnik ima oročena sredstva kod banke, banka je dužna da, posle isteka ugovorenog roka na koji su ta sredstva oročena, i ta sredstva koristi za izvršavanje naloga za prinudnu naplatu. U tom slučaju ne može produžavati ugovor na osnovu koga su ta sredstva oročena.

Sredstva dužnika na računu kod banke blokirana na osnovu naloga za prinudnu naplatu ne mogu se koristiti za druga plaćanja tog dužnika.

Kada prinudna naplata sa računa dužnika bude okončana odnosno nakon potpunog izvršenja naloga za prinudnu naplatu, Narodna banka Srbije bez odlaganja obaveštava banke o tom izvršenju, radi deblokade sredstava dužnika na njegovim računima kod tih banaka.

Osnovi i nalozi za prinudnu naplatu evidentiraju se i izvršavaju prema vremenu prijema kod Narodne banke Srbije.

Nalozi poverilaca na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu izvršavaju se sa računa dužnika kod banke navedene u tim nalozima.

Ako na računu dužnika kod banke navedene u nalozima poverilaca, nema sredstava za izvršavanje naloga ili ih nema dovoljno – banka navedena u ovim nalozima podatke iz tih naloga odmah dostavlja Narodnoj banci Srbije, radi izvršenja prinudne naplate s računa dužnika kod banaka na kojima ima sredstava, na način, koji je utvrđen u slučajevima kada se prinudna naplata realizuje na osnovu izvršnih rešenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, kao i izvršnih sudskih rešenja, drugih izvršnih naslova i zakonskih ovlašćenja.

Saznajte više:
Ugovor o preuzimanju duga »
Naplata potraživanja »
Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

94 - “Prinudna naplata sa računa klijenta”

 1. Poštovani,da li se na blokirani tekući račun fizičkog lica,od strane izvršitelja, obračunava kamata,održavanje računa…?

  1. Poštovana Nado,

   Tokom blokade tekućeg računa fizičkog lica od strane izvršitelja obračunavaju se i naplaćuju kamata, kao i troškovi održavanja računa.

 2. Postovani,

  U toku 2018-god mi je blokiran tekuci racun fizickog lica u banci. Proveo sam van zemlje 5 godina. Da li me sada ceka ista ta blokada kada se budem vratio ili imam opciju da se pozovem na zastarelost?

  Srdacan pozdrav
  Sasa

  1. Poštovani Saša,

   S obzirom na činjenicu da je tekući račun fizičkog lica odnosno Vaš privatni račun blokiran 2018. godine, i da je prinudna naplata duga započeta, ne postoji zakonska mogućnost da istaknete prigovor zastarelosti.

 3. Poštovanje,
  da li izvršitelj može da blokira racun fizičkoom licu (penzioner) radi naplate duga?

  Unapred hvala

  1. Poštovana Vesna,

   Penzije nisu izuzete, ali se prilikom sprovođenja prinudne naplate duga iz penzije moraju poštovati ograničenja, koja su propisana Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Izvršenje na penziji može se sprovesti do njene trećine. Izvršenje na penziji koja ne prelazi iznos prosečne penzije prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, može se sprovesti do njene četvrtine. Izvršenje na penziji čija visina ne prelazi najniži iznos penzije može se sprovesti do njene desetine.

 4. Postovana,na racun mi je uplacena pomoc od drzave od 100 €,medjutim ja to ne mogu da podignem jer su mi blokirali racun.Pritom nijednu prethodnu uplatu mi nije tako prosla sve sam podizala bez problema.Sta mogu da uradim?

  1. Poštovana, U periodu blokade Vašeg računa niste u mogućnosti da raspolažete svojim novcem, jer se celokupni iznos uplaćenog novca na Vaš račuun koristi za otplatu duga zbog koga je Vaš račun blokiran.

  1. Poštovani,

   Ukoliko u toku postupka prinudne naplate uplatite celokupan iznos takse, taj iznos će Vam se u celini refundirati kroz troškove izvršnog postupka.

 5. postovanje, ovlasceno sam lice, direktor, u zemljoradnickoj zadruzi. Date su menice firmama od kojih se uzima repromaterijal.Da li u slucaju ne placanja duga i pustanja menica, ja kao ovlasceno lice odgovaram i licnom imovinom ili samo imovinom zadruge?

  1. Poštovani,

   Prema odredbama člana 55. Zakona o zadrugama zadrugari odgovaraju prema trećim licima lično, sopstvenom imovinom, za obaveze zadruge ako zloupotrebe zadrugu za nezakonite ili prevarne radnje ili ako sa imovinom zadruge raspolažu kao sa sopstvenom imovinom. Na osnovu navedenog postoji mogućnost da odgovarate za obaveze zadruge svojom ličnom imovinom samo u slučaju ako ste zloupotrebili zadrugu za nezakonite ili prevarne radnje ili ako ste sa imovinom zadruge raspolagali kao sa sopstvenom imovinom.

 6. Postovana Dragana
  Imao sam firmu koja je bila doo i koja je radila preko Banka Intese.Koristio sam njihovu uslugu revolvinga i redovno otplacivao.Kada sam poslednji put trazio revolving trazili su mi da dam licnu menicu i ako je revolving uziman za firmu.Zbog problema u poslovanju firma je prestala da radi a ostao je dug po revolvingu pa me interesuje dali banka ima pravo da aktivira licnu menicu iako se radi o doo (koliko znam ako je u pitanju doo firma odgovara svojom imovinom)

  1. Poštovani,

   Postoji pravni osnov za aktiviranje lične menice od strane BANCA INTESA.

 7. Postovani. Prodamo sam stan i prilikom podizanja novca u banci su mi rekli da ne mogu da podignem 3000e , jer su blokirani od strane suda! Imao sam kazne za sudske troskove koje sam isplatio, ali blokada i dalje stoji. Kome da se obratim i sta to moze da bude? Hvala unapred.

  1. Poštovani,

   Možete proveriti kod banke kod koje imate otvoren račun, na osnovu koje sudske odluke ili odluke javnog izvršitelja je izvršena blokada Vašeg računa, kao i koja je visina duga, koji treba prinudno da se naplati od Vas.

 8. Поштована,
  Као физичко лице имам отворен текући рачун у банци. Уплаћена ми је државна помоћ од 30 еур, али ми је све скинуто са рачуна од стране извршителја. Да ли и та средства могу бити предмет наплате дуга и да ли могу сва средства бити скинута?

  1. Poštovana Slavica,

   Sredstva koja su Vam uplaćena na ime državne pomoći mogu da butu predmet prinudne naplate duga.

 9. sa racuna mi se skida 50 posto sredstava zbog dugavanja banci u medjuvremenu je jos jedna banka poslala za naplatu kredita da li mogu da mi skidaju z
  sa racuna dok se ne zavrsi naplata prvog poverioca

  1. Poštovana Marijana,

   Prema odredbama člana 270. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ako je više izvršnih poverilaca podnelo predlog za izvršenje na istom potraživanju, a svi ne mogu da se namire u celini, redosled njihovog namirenja određuje se prema danu prijema predloga za izvršenje u sudu. Naredni izvršni poverilac namiruje se kada se prethodni namiri u celini. Naredni izvršni poverilac namiruje se kada se prethodni namiri u celini.

 10. Poštovanje, da li se fizičkom licu može blokirati tekući račun i pri tom mu se skinuti CELA zarada? Da li banka ima prava na to? Od čega će dužnik da živi ako mu se oduzme cela zarada, ako imaju pravo.

  1. Poštovana Jadranka,

   Ne postoje zakonski uslovi da da se fizičkom licu radi naplate duga zapleni cela zarada. Prema odredbama člana 258. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate može da se sprovede u visini do jedne polovine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate, odnosno do njihove četvrtine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

 11. Firma je u blokadi dve godine.Dobio sam od narodne banke da će po zakonu firma biti ugašena.Preduzetnik sam i nemam radnika.Šta dalje da radim.Koje su moje mogućnosti.

  1. Poštovani Dušane,
   Ukoliko postoje zakonski uslovi za pokretanje postupka prinudne likvidacije privrednog društva, ne postoji mogućnost da postupak prinudne likvidacije sprečite ili osporite.

 12. Postovavi,
  Otvorila sam mini market. Sklopila sam ugovor sa jednom velikom firmom o nabavci cigareta i dala sam im dve menice. Oni su sve dokumente izgubili zajedno sa menicama. Koja su moja prava i kako da se zastitim? Da li moze da pusti menice neko ko ih pronadje i da li mora imati neki dokaz o dugovanju da bi ih pustio?
  Unapred hvala na odgovoru

  1. Poštovana Milice, potrebno je da pokrenete vanparnični postupak pred nadležnim sudom za amortizaciju odnosno poništenje menica, koje su izgbljene. Na osnovu sudske odluke o poništaju menica, moći ćete da zahtevate brisanje iz registra menica koje su poništene.

 13. Postovani
  Firma D.o.o.u kojoj sam ja direktor je u peinudnoj napalati..sredstava nema ni na jednom racunu..interesuje me sta mogu da ocekujem posle toga..hvala

 14. Postovana

  Ako je ukupan dug fizickog lica prema javnim preduzecima 300.000din i javno preduzece angazuje tri javna izvrsitelja za razlicite periode potrazivanja.
  Jedan javni izvrsitelj naplati deo potrazivanja za jedan period npr za 2018 godinu putem tekuceg racuna duznika mesecnim odbitkom 1/3 zarade, donese zakljucak o uspesnom izvrsenju i predmet bude zatvoren. Da li je zatim potrebno da duznik da broj tekuceg racuna sledecem javnom izvrsitelju za neki drugi period npr. za potrazivanja iz 2017te i na isti nacin namiri jos jedan deo potrazivanja i tako dalje, sve dok ne namiri celokupno potrazivanje prema tom javnom preduzecu? Nadam se da ste razumeli moje pitanje i da li je moguce na takav nacin izmiriti potrazivanje. Unapred se zahvaljujem na odgovoru

  1. Poštovana Zorana,

   U postupku prinudne naplate potraživanja izvršni dužnik nema obavezu da dostavlja podatke o brojevima svojih računa javnom izvršitelju. Javni izvršitelj po službenoj dužnosti dolazi do podataka o imovini izvršnog dužnika ili na osnovu podataka, koje dostavlja izvršni poverilac u svom predlogu za izvršenje.

 15. Postovanje,
  Preduzetnik sam, hteo sam da podignem kredit. Rekli su mi da sam u blokadi vec 4 meseca. Kada sam proverio o cemu se radi video sam da je naplata od 26.000din po nekom privatnom dugu za doplatu carine
  Pa vas pitam dal ja mogu da pod.kredit. Jer mi je u trenutku blokade firma bila u mirovanju, zbog boravka u inostranstvo.
  Sad sam je aktivirao pa vas pitam za pomoc.

  1. Poštovani Gorane,

   Odluka banke o dodeli kredita Vama kao preduzetniku zavisi od mnogih parametara, na osnovu kojih se procenjuje Vaša kreditna sposobnost. Na osnovu podataka o iznosu i osnovu blokade računa ne mogu da se izjasnim o tome da li će Vam banka odobriti kredit ili ne.

 16. Poštovani,
  Imam pitanje u vezi slučaja prinudne naplate koji smo imali u našem udruženju građana.
  Naime sredstva koja su sa deviznog računa skinuta ovim povodom bila su od skromne donacije koju smo za izvođenje projekta dobili iz Amerike. Recite nam da li i na koji način možemo tražiti povraćaj ovih sredstava? Deo sredstava koji je skinut sa računa praktično onemogućava sprovođenje projekta u celosti.
  Račun je bio blokiran zbog , po nama neosnovanog, potraživanja jednog komunalnog preduzeća – preko sudskog izvršitelja.
  Unapred hvala na odgovoru!

  1. Poštovani Milane,

   Prinudna naplata potraživanja se realizuje sa svih računa dužnika i od svih iznosa novca, koji se uplaćuju dužniku na račune, koji su predmet blokade. Osnovanost potraživanja komunalnog preduzeća trebali ste da osporite pre početka postupka prinudne naplate, blagovremenim korišćenjem pravnih lekova, koji su predviđeni zakonom.

 17. Postovan
  Sudski iyvrsitelj mi je blokirao dve trecine plate.Na moju molbu blokirao mi je polovinu plate.
  Drugi izvrsitelj mi je danas blokirao tekuci racun.Sta dalje?

  1. Poštovani Zorane,

   Ukoliko je Vaš tekući račun blokiran u visini zakonskog maksimuma od 2/3 iznosa Vaše ukupne zarade, onda nemate zakonskih mogućnosti da osporavate obim blokade tekućeg računa. Ukoliko je iznos Vaše zarade jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom, onda u tom slučaju prinuno izvršenje može da se sprovede u maksimalnoj visini do polovine Vaše zarade.

 18. Poštovana Dragana,
  Po sudskoj odluci, iz ličnog dohotka dužnika se svakog meseca „skida“ jedna trećina plate,
  na ime poverioca ( EPS). Naplata je tekla uredno i u kontinuitetu 2 godine. Poverioc je posle dve godine, nezadovoljan iznosom do tada isplaćenog duga ,tražio od suda dopunsko sredstvo izvršenja, blokadu računa u banci. Sa sada blokiranog računa, poverioc naplaćuje
  dve trećine, od uplaćene zarade na račun, uz jednu trećinu koja se već obračunava i odbija pre uplate dohotka na račun. S obzirom da ovo dopunsko sredstvo izvršenja, direktno utiče na održavanje normalne egzitencije tročlane porodice, da li im se može stati na put i tražiti od suda da se dopunsko sredstvo izvršenja povuče?
  Hvala unapred na odgovoru.

  1. Poštovani Zorane,

   S obzirom da je članom 258. Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano ograničenje izvršenja na maksimalan iznos od 2/3 zarade odnosno 1/2 minimalne zarade, ukoliko primate minimalan iznos zarade, imate pravni osnov da zahtevate da se izvršenje odredi u granicama propisanim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

 19. Postovani, za kafic koji je zatvoren pre godinu dana, dobavljač je pustio menice i posto nije imalo kako da se naplati dug je otisao izvrsiteljima….. Da li mogu preko privatne imovine naplatiti isti ili samo imovinom firme jer se na menici nalazio pecat firme

  1. Poštovani Marko,

   Ukoliko ste delatnost kafića obavljali kao preduzetnik, onda u tom slučaju dug može da bude naplaćen iz Vaše privatne imovine.

 20. Imam blokirana tri racuna u erste banci od strane izvrsitelja zbog jednog kredita. Pa me interesuje dali postoji mogucnost da otvorim novi racun u nekoj drugoj banci ?? A da on pritom nebude blokiran. Zanima me dali izvrsitelji cesto proveravaju to ?? Hvala.

  1. Poštovani Danijele,

   U slučaju kada je pokrenut postupak prinudne naplate potraživanja ne postoji mogućnost otvaranja novog računa, koji ne bi bio obuhvaćen blokadom odnosno koji bi bio izuzet iz postupka prinudne naplate. S obzirom da prinudnu naplatu sprovodi Odeljenje za prinudnu naplatu kod Narodne banke Srbije, čija je dužnost da sa svih računa dužnika realizuje naplatu potraživanje i koje ima uvid u sve račune dužnika, provera javnih izvršitelja nema uticaja.

 21. Poštovanje
  Hteo sam da pitam fizicko sam lice, dao sam pozajmnicu firmi a ona meni dala menicu. Da li postoji mogucnost naplate iste.

  1. Poštovani Aleksandre, možete da naplatite svoje potraživanje, ukoliko je menica izdata u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 22. Poštovana,

  molim za savet kako naplatiti menicu koja je već u prinudnoj naplati skoro 6 meseci a dužnik je u blokadi od puštanja menice i iznos blokade se ne menja. Da li postoji način da se preskoči redosled u prinudnoj naplati (ponavljam da je menica već puštena na naplatu)?

  Unapred zahvaljujem na odgovoru.

  1. Poštovana Jelena, Ne postoji način da se promeni redosled naplate u prinudnoj naplati, koji je propisan zakonom.

 23. Poštovani,
  Da li u slučaju blokade računa za fiziko lice banka mesečna primanja uzima u celosti ili 2/3?
  U pitanju je bio keš kredit.
  Hvala unapred na odgovoru.

  1. Poštovani Branko, Prema odredbama člana 258. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Znači ukoliko primate minimalnu zaradu prinudna naplata može da se sprovede na maksimalno polovini iznosa miniamlne zarade, a u drugim slučajevima do dve trećine iznosa zarade.

  1. Poštovani Dejane, Ne postoji propisani rok trajanja blokade računa. Period trajanja blokade računa zavisi od dinamike priliva novčanih sredstava na račun lica čiji je račun blokiran.

 24. Imala sam firmu na svoje ime,dug je ostao,a APR je zatvorio firmu. Sada sam se zaposlila i treba da mi legne prva plata,pa me zanima da li ce mi racun biti blokiran,ili ce mi se oduzimati po 20,30% kako sam cula. U pitanju je drzava kao naplatilac duga.

  1. Poštovana Mia,Prema odredbama člana 258. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Znači ukoliko primate minimalnu zaradu prinudna naplata može da se sprovede na maksimalno polovini iznosa miniamlne zarade, a u drugim slučajevima do dve trećine iznosa zarade.

 25. Poštovana,
  Čini mi se da sam Vam jednom već postavljao pitanje,ali da nisam dobio odgovor,ali Vam sada ponovo postavljam pitanje:Račun mi je blokiran 2 puta od firme sa čijim komercijalistom sam imao dogovor,da ako uplatim dogovorenog datuma neće biti blokade računa ali je to samo bio dogovor,tako da mi je firma blokirala račun iako sam uplatio dug oba puta i tražio i iod poslovne banke i od poverioca da povuče menicu ali to nije uradjeno,tako da sam platio 2 puta plus naknadu NBS 2500 dinara i proviziju banci od 300 dinara,na nalog od 154.dinara.Poverilac mi je vratio dug a naknadu i proviziju nije iako je bio kriv.Kakva je situacija oko blokade i naplate duiga ako sam 2 radnje izbrisao u APR,a jednu privremeno odjavio do daljeg sa datum 31.08.2018.g i radnja mi neće raditi pa neću imati ni sredstava za plaćanje.Molim Vas da mi odgovorite jer mi je hitno.
  S poštovanjem

  1. Poštovani Milosave, Svi dugovi Vaše preduzetničke radnje mogu da budu naplaćeni i iz Vaše lične imovine.

 26. Postovani, imam pitanje, a u vezi prinudne naplate infostana. Nisam dobila od izvrsni tel ja nikakvo resen je, slučajno sam saznala da imam zabranu na plati a kojom vec 4 godine otplaćuje 2 kredita i ciju iznos iznosi posto od plate. Prvi kredit je obezbede hipotekom a drugi administracija. zabranom. Moje pitanje je, da li je moguće da nedobije resen i da li moze da se smanji otplata infostana. Hvala.

  1. Poštovana Gordana,

   Morali ste da primite Rešenje o izvršenju. Svoj dug prema Infostanu ne možete da umanjite.

 27. Da li izvrsni duznik ima pravo na odstetu jer se izvrsni poverioc u postupku izvrsenja sprovedenog od strane privatnog izvrsitelja, na nekretnini izvrsnog poverioca u potpunosti namirio, koje isti nije po ZIO ponudio izvrsnom duzniku, prilikom ispraznjenja od pokretnih stvari( hotel 32 sobe,3 restorana), koje nisu bile predmet izvrsenja, vec je iste predao izvrsnom poveriocu koji ih je zadrzao duze od pet meseci, a nakon toga predao potpuno unistene a deo je nestao a deo i nakon dve godine nije vracen, cime je napravljena steta u visini od oko 20.000.000,00 dinara. Da li je za prouzrokovanu stetu kriv Javni izvrsitelj i na koji nacin pokrenuti postupak za naplatu stete?

  1. Poštovani Dragane,

   Da bih Vam dala odgovor na Vaše pitanje morala bih da pogledam celokupnu dokumentaciju i da sagledam sve detalje i propuste sprovedenog postupka.

 28. Postovani,
  resenjem ministarstva finansija mi odredjena mera prinudne naplate na zaradu do 2/3. Interesuje me da li to i obavezno znaci da mora biti 2/3 i s obzirom da imam obaveze po kreditima i dozvoljenim minusima kod banaka koji su nastale i traju pre nego je doneto resenje o prinudnoj naplati,interesuje me ko ima prioritet pri naplati,da li ide hronoloski? napomenuo bih da radim na ugovor mesec za mesec i da na kraju ovog meseca moj radni odnos prestaje i postaje nezaposleno lice. Dug na osnovu kojeg mi je odredjena prinudna naplata je nastao kao posledeica neplacanja doprinosa u doba kada sam bio preduzetnik-taksista,a preduzetnicka radnja je ugasewna 2012go. Unapred hvala

  1. Postovani Vlado,

   Prilikom realizacije prinudne naplate se poštuje hronološki redosled prijema naloga za naplatu.

 29. Postovanje Dragana,

  imam kredit u Euro banci, a zaradu mi poslodavac isplacuje u Erste banci.
  Zanima me, posto je za kredit potpisana menica, a ja vec duze vreme imam dug po kreditu, i preti mi aktiviranje iste. Ako mi dospe ceo kredit na naplatu i odem u blokadu racuna, da li to znaci da ja svoju zaradu necu moci da podizem sve dok se celokupan preostali iznos kredita ne namiri.

  Veliko hvala na vremenu i odgovoru

  1. Postovani Snezana,

   Ukoliko bude pokrenut postupak prinudne naplate moci cete da raspolazete sa 1/3 svoje zarade a na 2/3 ce se sprovoditi prinudna naplata duga.

 30. Poštovana Dragana!
  vodim malu agenciju pa mi je potrebna pomoć naime jedan radnik je dobio na blokadu sudsko rešenje sa većom glavnicom i obračunom kamate od 2007 god tako da je zakonska zatezna kamata dva puta veća od glavnice. Ne mogu da pronađem u propisima nigde redosled prenosa obustavljenih stredstava, ranije je redosled bio sledeći: troškovi-kamata-glavnica, bitan mi je redosled jer će obustava potrajati zbog velikog iznosa glavnice.
  Pozdrav …Atila

 31. Postovana Dragana
  Imam menice kupca koje su registrovane i overene u Intesa banci ,u medjuvremenu kontrolom sam utvrdio da je moj kupac zatvorio racun u banci Intesa ,racuni u drugim bankama su mu aktivni
  za sada je sve u redu ,ukoliko dodje do nekih problema da li ja mogu da realizujem te iste menice
  kod bilo koje druge banke ili moram da mu trazim nove gde su mu otvoreni i aktivni tekuci racuni
  srdacan pozdrav Dejan

  1. Poštovani Dejane,

   Prinudna naplata s računa klijenta vrši se sa svih računa klijenta kod banaka na kojima on ima sredstva. Prinudnu naplatu sprovodi Narodna banka Srbie i to na osnovu menica ili ovlašćenja samo ako su i menice i ovlašćenja evidentirani u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije. Prema tome ukoliko su Vaše menice registrovane u registru menica i ovlašćenja, koji vodi Narodna banka Srbije, bićete u mogućnosti da svoj dug naplatite iz sredstava, koja se nalaze na aktivnim računima Vašeg klijenta, koji je izdao menice.

 32. Postovana,
  Po sudskoj presudi imam potrazivanje prema firmi ciji se racuni nalaze u blokadi. Ta firma ima sopstvene prihode od izdavanja poslovnog prostora, ali putem fiktivnih ugovora o kompenzaciji vrsi placanja svih svojih obaveza (a ne samo poreskih i sl.) i na taj nacin izbegava uplacivanje bilo kakvih sredstava na sopstvenim racunima.
  Koje su moje zakonske mogucnosti za naplatu potrazivanja, osim naplate na imovini?

  1. Poštovani Nenade,

   Ukoliko je Vaš dužnik privredno društvo koje ima pravnu formu društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) ili akcionarskog društva (AD), Vaše potraživanje možete naplatiti jedino iz imovine privrednog društva.

 33. Poštovana Dragana,
  fizičko sam lice, nisam preduzetnik i nemam primanja, ali imam tekući račun nad kojim je zbog duga, zaključkom osnovnog suda određena i izvršena plenidba sredstava, nakon koje je stanje na računu bilo: 0,00 RSD. Par dana posle toga stiglo mi je obaveštenje da mi je račun u minusu za visinu iznosa sredstava za mesečno održavanje računa. Pošto banka neće da zatvori račun jer je blokiran, moram plaćati mesečno održavanje istog ali banka ta sredstva namenjena za vođenje računa, prebacuje na račun izvršnog poverioca, bez obzira da li ih ja uplatim ili ne uplatim, a minus na mom računu se uvećava. Da li banka postupa ispravno ?

  1. Poštovani Momčilo,

   Vaša banka postupa u skladu sa zakonom. Jedini način da Vaš tekući račun ne bude u minusu je da uplatite iznos koji će biti dovoljan za namirenje Vašeg preostalog duga prema poveriocu i prema banci za održavanje računa.

 34. Moj otav je imao firmu koju sam ja nasledila. Jedan od dobavljaca je imao menicu koju je on potpisao, i pustio je godinu dana nakon njegove smrti,i racun firme je blokiran. Da li su dobavljaci mogli to da urade-da puste menicu koju je potpisao neko ko vise nije ziv i nije vise vlasnik?

  1. Poštovana Majo,

   S obzirom da ste Vi pravni sledbenik Vašeg oca i da je firma nastavila da posluje i nakon smrti Vašeg oca, a da su dobavljači došli u posed menica na zakonit način u vreme kada je Vaš otac bio živ odnosno da su menice nesporno potpisane od stane Vašeg oca, dobavljači imaju osnova da svoja nesporna i dospela potraživanja naplaćuju putem menica, koje je potpisao Vaš otac.

 35. postovani molim za odgovor na pitanje. fizicko sam lice penzioner i nisam preduzetnik . imam otvoren tekuci racun kod societe generale banke. oni su mi prosle godine a na osnovu resenja izvrsitelja blokirari racun na iznos od 14ooo dinara za korist izvrsitelja. ponavljam nisam pravno lice niti fizicko lice da li je banka imala pravo na to i da li je izvrsitelj smeo da to uradi ili ne. molim za tacan odgovor. Citao sam sve moguce zakone i dosao do zakljucka da ne ali volim vase misljenje

  1. Poštovani Miodraže,

   Nakon čitanja zakona došli ste do pogrešnog zaključka. Svi tekući računi fizičkih lica, mogu da budu blokirani na osnovu Rešenja o izvršenju a radi naplate dugova od fizičkih lica, koji su vlasnici tekućih računa kod banaka.

 36. Postovanje Dragana jedno pitanje imam Dali ja mogu primati plati na racun ako mi je blokiran zbog dugovanja kredita jer nisam imao sredstava za vracanje vec duze vreme zbog zaposlenja sada Sam ponovo nasao posao I treba poslodavac da mi uplacuje platu na racun I Dali cu ja imati nesto za mene sa tog racuna koliko se uzima za naplatu hvala unapred na odgovoru

  1. Poštovani,

   Prema odredbama člana 258. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Prema tome nakon prinudne naplate duga po osnovu kredita Vama bi preostala jedna trećina isplaćene zarade ili polovina iznosa minimalnog iznosa zarade, ukoliko Vam poslodavac bude isplaćivao minimalni iznos zarade propisan zakonom.

 37. Poštovani,sta se desava ako je onaj koji je podigao kredit preminuo? Da li automatski potrazivanja banke idu na naslednike,kada se zavrsi ostavinska rasprava ili mora da se uradi i prenos apsolutnih prava na pokretnu i nepokretnu imovinu?

  1. Poštovana Ivana,

   S obzirom da naslednici odgovoaraju za dugove ostavioca do visine vrednosti svog naslednog dela, tek nakon pravosnažnog okončanja ostavinskog postupka i donošenja rešenja u kome će biti određeni naslednici i njihovi nasledni delovi, banka će moći od naslednika da realizuje naplatu potraživanja prema ostaviocu, ali samo do visine vrednosti naslednog dela.

  1. Poštovani Marjane,

   Prinudno izvršenje se može sprovesti isključivo na računima izvršnog dužnika.

 38. Postovani,
  Blokiran mi je racun bez ikakvog obavestenja a na osnovu naplate kredita koji sam podigla kao fizicko lice. Blokiran mi je racun ugostiteljskog obkekta. Da li to znaci da ne mogu isplacivati doprinoae zapoalenima, zarade, kao i dobavljace? Pretpostavljala sam da za to postoji procedura pre nego sto se desi!
  Molim za odgovor

  1. Poštovana Jelena,

   Blokiranju računa trebalo je da prethodi donošenje rešenja o izvršenju od strane nadležnog privrednog suda, ali ukoliko ste predali menice kao sredstvo obezbeđenja plaćanja kredite, te menice mogu biti predate na naplatu bez sudskog postupka. Sa blokiranih računa nemate mogućnost da vršite bilo kakve isplate, jer usled blokade nemate raspoloživa novčana sredstva za to.

 39. Blokirani su mi racuni u svim bankama. A treba da pocnem da radim u jednoj firmi pa me interesuje koliki procenat od zarade mi se skida sa racuna?
  Hvala!

  1. Poštovani Nemanja,

   Prema odredbama člana 258. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

 40. Da li prilikom blokade svih racuna zakonski mogu da blokiraju kompletnu zaradu odnosno celu platu i sve prihode na tim racunima do naplate celog duga ili je to neki odredjeni deo prihoda?

  1. Poštovana Rajka,

   Ne postoji zakonska mogućnost da Vam u postupku prinudne naplate blokiraju celokupan iznos zarade. Prema odredbama člana 258. stav 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

  1. Poštovana Jasmina,

   Podnošenjem tužbe radi sticanja bez osnova, možete u sudskom postupku da realizujete povraćaj sume novca, koja je dva puta naplaćena.

 41. Postovani,
  mojoj str je pustena menica uz samo jedan email upozorenja da ce nam pustiti menicu ako ne izmirimo nase dugovanje , a da se nisu uzela u obzir i dugovanja firme koja nam je pustila menicu prema nama. Racuni su nam bili blokirani jedan dan jer smo uplatili pozajmicu da bi odblokirali racun. Medjutim sredstva koja mi potrazujemo ista firma ne negira ali i ne uplacuje na nas racun vec mesec dana uprkos mojim svakodnevnim molbama. Ja nemam menicu da njima pustim molim Vas posavetujte me da li mogu da ih tuzim za pustanje menice bez saldiranja stanja ili neadekvatno pustanje menice ili sta vec?

  Hvala!

  1. Poštovani Borise,

   Ne postoje uslovi da vodite sudski postupak iz razloga, koje ste naveli u svom komentaru.

 42. Da li u banci mogu uzeti i registrovati menicu ako mi je racun u blokadi 14000 din…firma je u pitanju

 43. Poštovani,
  da li je o preduzamanjima Narodne banke, kada je u pitanju prinudna naplata sa računa dužnika, dužnik o tome obavešten ili za naplatu potraživanja saznaje tek po početku sprovođenja naplate i blokade računa?

  Hvala!

  1. Poštovani,

   Pre početka realizacije prinudne naplate potraživanja sa računa dužnika, poveriocu treba da bude dostavljena odluka nadležnog državnog organa (suda, poreske uprave i sl.) na osnovu koje se prinudna naplata realizuje. Takođe ukoliko se realizuje prinudna naplata potraživanja, na osnovu menica koje su predate poveriocu kao sredstvo obezbeđenja plaćanja, dužnik je takođe prethodno upoznat sa mogućnošću prinudne naplate duga.