Naplata potraživanja

U postupku vansudskog namirenja novčanih i nenovčanih potraživanja i dugovanja, moguće je ostvariti naplatu potraživanja i dugovanja putem ugovaranja dodatnih garancija, jemstva, zalaganja stvari i prava, uvođenjem novih načina ispunjenja dospele obaveze, promenom obligacije, ulaganjem blagovremenih prigovora u dužničko poverilačkom odnosu, kao i davanjem izjava u odgovarajućoj formi.

Ukoliko se u vansudskom postupku ne ostvari namirenje novčanih i nenovčanih potraživanja i dugovanja, naplata novčanih i nenovčanih potraživanja i dugovanja se može ostvariti prinudnim putem u sudskom postupku.

Sredstva izvršenja naplate potraživanja

Sredstva izvršenja radi ostvarenja novčanog potraživanja su: prodaja pokretnih stvari, prodaja nepokretnosti, prenos novčanog potraživanja, prenos potraživanja za predaju pokretnih stvari ili nepokretnosti, unovčenje drugih imovinskih prava, prenos sredstava koja se vode na računu kod banke, prodaja akcija i prodaja udela u privrednim subjektima.

Sredstva izvršenja radi ostvarenja nenovčanog potraživanja su: predaja pokretnih stvari, ispražnjenje i predaja nepokretnosti, izvršenje obaveze činjenjem, nečinjenjem ili trpljenjem, izvršenje odluka iz porodičnih odnosa, izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad, izvršenje odluke o deobi stvari, upis u javne knjige i izdejstvovanje izjave volje.

Dokazna sredstva naplate potraživanja

Da bi svoje pravo ostvarili u sudskom postupku u što kraćem vremenu i uz što manje troškova potrebno je da činjenice na kojima zasnivate svoje pravo možete da dokažete odgovarajućim dokaznim sredstvima.

U privrednim sporovima postojanje poslovne saradnje ugovornih strana, kao i postojanje i visina novčanih i nenovčanih potraživanja i dugovanja, se najčešće dokazuje putem privatne isprave (zaključen pisani ugovor, ponuda, izjava o prihvatu ponude, izjave o otkazu, raskidu, itd), faktura, otpremnica, pravosnažna i izvršna presuda, i dr.

Ugovor o preuzimanju duga

Ugovor o preuzimanju duga predstavlja sporazum dužnika i preuzimaoca na koji je pristao poverilac da se ugovorom menja dužnik obaveze.

Ugovor o preuzimanju duga »

Prinudna naplata sa računa klijenta

Prinudna naplata sa računa klijenata se realizuje u skladu sa odredbama članova 47. do 49. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 i 139/2014). Navedenim zakonskim odredbama regulisani su osnovi prinudne naplate, redosled izvršenja osnova prinudne naplate, kao i postupak realizacije prinudne naplate.

Prinudna naplata sa računa klijenta »

Otpis potraživanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje

Otpis potraživanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje regulisan je Pravilnikom o otpisu potraživanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje („Sl. glasnik RS“, br. 14/2014’’). Otpis potraživanja je prestanak dužničko-poverilačkog odnosa, kojim Nacionalna služba za zapošljavanje, kao poverilac, otpisuje potraživanje prema dužniku pod uslovima i na način propisan Pravilnikom.

Otpis potraživanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje »

Osiguranje potraživanja kod stranog društva za osiguranje

Prema odredbama člana 274. stav 2. Zakona o osiguranju do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kod stranog društva za osiguranje mogu se osigurati rizici za koje se u Republici Srbiji ne vrši osiguranje, kao i drugi rizici za koje to propiše Vlada Republike Srbije.

Osiguranje potraživanja kod stranog društva za osiguranje »