Dokumentacija potrebna za osnivanje firme

Dokumentacija potrebna za osnivanje firme – registraciju preduzetnika, privrednog društva, otvaranje predstavništva ili ogranka i usluge koje pruža moja advokatska kancelarija zavise od pravne forme koja se bira:

Dokumentacija potrebna za osnivanje preduzetnika

 • registraciona prijava osnivanja preduzetnika
 • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu).

Dokumentacija potrebna za osnivanje ortačkog društva

 • registraciona prijava osnivanja ortačkog društva
 • ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre)
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja.

Dokumentacija potrebna za osnivanje komanditnog društva

 • registraciona prijava osnivanja komanditnog društva
 • ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre)
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja.

Dokumentacija potrebna za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

 • registraciona prijava osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću
 • osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva
 • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre)
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno unosi u društvo do osnivanja
 • odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, a predsednik i članovi nadzornog odbora nisu imenovani osnivačkim aktom.

Dokumentacija potrebna za osnivanje akcionarskog društva

 • registraciona prijava osnivanja akcionarskog društva
 • osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva
 • statut društva potpisan od strane članova društva
 • potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom
 • odluka o imenovanju direktora, ako nisu određeni statutom
 • odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom
 • odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe.

Dokumentacija potrebna za osnivanje ogranka

 • registraciona prijava obrazovanja ogranka
 • odluka o obrazovanju ogranka
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe, ako to lice nije registrovani zastupnik.

Dokumentacija potrebna za osnivanje ogranka stranog privrednog društva

 • registraciona prijava obrazovanja ogranka stranog privrednog društva
 • odluka o obrazovanju ogranka
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe
 • sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača.

Dokumentacija potrebna za osnivanje predstavništva stranog privrednog društva

 • registraciona prijava obrazovanja predstavništva stranog privrednog društva
 • odluka o obrazovanju predstavništva
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje
 • potpis zastupnika predstavništva overen od nadležnog organa overe
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe
 • sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača.

Za sve navedene promene dokumentacija potrebna za osnivanje firme uključuje i dokaz o uplati naknade za osnivanje!