Osnivanje firme, ogranka i predstavništva

Moja advokatska kancelarija pruža pravne usluge potrebne za osnivanje firme, registraciju i otvaranje ogranaka i inostranih predstavništava u Srbiji kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Usluga osnivanja i registracija firme, ogranaka i predstavništava podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka za osnivanje firme:
  izbor pravne forme kroz odgovore na pitanje da li je u konkretnom slučaju povoljnije da poslujete kao preduzetnik ili privredno društvo
  – definisanje pretežne delatnosti, a kod privrednog društva i svih ostalih delatnosti
  – izbor imena (naziva) Vaše firme i provera raspoloživosti izabranog imena (naziva)
  – informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično
  – registracija u sistem  PDV-a: uslovi obaveznog i prednosti dobrovoljnog ulaska u sistem PDV-a, izbor strategije
  – obaveza posedovanja fiskalne kase
  – zapošljavanje: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavaca
  – odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje.
 • izrada Osnivačkog akta, kao i priprema svih drugih dokumenata i dokaza, koji su potrebni za registraciju i osnivanje firme
 • preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre – PIB
 • izrada pečata
 • otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci i uplata osnivačkog uloga
 • prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave
 • izrada pravilnika, čije je donošenje obavezno u skladu sa odredbama Zakona o radu (Pravilnika o radu, Pravila o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih, Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta)
 • Ugovora o radu sa zaposlenima, kao i drugih ugovora o radnom angažovanju, prijava zaposlenih kod Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje.

Zastupam privredne subjekte u postupku registracije promena svih podataka koji su predmet registracije: naziv firme, sedište, pravna forma, pretežna delatnost, osnivač, zastupnik, kapital, itd., kao i u postupku likvidacije i brisanja privrednih subjekata iz registra Agencije za privredne registre Republike Srbije i pripremam potrebnu dokumentaciju za registraciju navedenih promena.

Podaci koji se obavezno ili fakultativno prijavljuju za osnivanje firme i upis u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije

Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije (dalje: Registar) sadrži zakonom propisane podatke o subjektu registracije i to:

 • poslovno ime
 • adresa sedišta
 • datum osnivanja
 • datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta
 • matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i registarski broj
 • poreski identifikacioni broj (PIB)
 • registarske brojeve dodeljene od Republičkog fonda PIO i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • vreme trajanja, ako su preduzetnik i privredno društvo osnovani na određeno vreme
 • pravnu formu, odnosno oblik organizovanja ili oznaku preduzetnika
 • šifru pretežne delatnosti
 • podatak o zastupniku i granice njegovih ovlašćenja
 • osnovni (registrovani) kapital
 • udeo i ulog člana
 • procenu vrednosti nenovčanog uloga ili potvrdu nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga
 • osnivački akt
 • statut.

Pored prethodno navedenih podataka, Registar u zavisnosti od vrste subjekta registracije sadrži podatke i o:

 • članovima i osnivačima subjekta registracije
 • zadrugarima
 • direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora
 • predsedniku i članovima nadzornog odbora
 • predsedniku i članovima upravnog odbora.

Pored podataka, koji su obavezni, Registar sadrži i podatke koji mogu da postoje i to:

 • skraćeno poslovno ime
 • poslovno ime na stranom jeziku
 • skraćeno poslovno ime na stranom jeziku
 • prekid obavljanja delatnosti preduzetnika
 • podatke o prokuristi
 • podatke o poslovođi i granice njegovih ovlašćenja
 • podatke o ogranku
 • izdvojeno mesto preduzetnika
 • obavezu overe osnivačkog akta
 • podatke o likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju
 • zabeležbe
 • podatke o nazivima, rezervisanim u skladu sa zakonom o postupku registracije
 • podatke o pozivu, oglasu i objavi dokumenta koji se registruje u skladu sa zakonom
 • adresu za prijem pošte
 • adresu za prijem elektronske pošte
 • brojeve računa u bankama.

Podaci koji se upisuju u Registar, za:

 • za domaće fizičko lice su lično ime i JMBG
 • za stranca se upisuje lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno ako je izdata lična karta za stranca, upisuje se lično ime i lični broj stranca
 • za domaće pravno lice su poslovno ime, sedište i matični broj i
 • za strano pravno lice su poslovno ime, sedište, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i naziv tog registra.