Upis i promena podataka privrednog društva

Upis i promena podataka privrednog društva deo je pravnih usluga koje pruža moja advokatska kancelarija, a u nastavku možete pogledati koja je potrebna dokumentacija za realizaciju konkretnih usluga:

Početak obavljanja delatnosti, poslovnog imena, sedišta, delatnosti i drugih podataka koji se odnose na preduzetnika

 • registraciona prijava početka obavljanja delatnosti, promenu vremena na koje je preduzetnik registrovan, poslovnog imena, sedišta, delatnosti, prekida i nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika ili registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti
 • dokumentacija koja predstavlja osnov za nastalu promenu.

Prijava poslovođe

 • registraciona prijava
 • pisano ovlašćenje preduzetnika o davanju ovlašćenja poslovođi
 • potpis poslovođe overen od strane nadležnog organa overe.

Opoziv ovlašćenja poslovođe

 • registraciona prijava opoziva ovlašćenja poslovođe
 • opoziv ovlašćenja poslovođe.

Otkaz poslovođe

 • registraciona prijava otkaza poslovođe
 • pisani otkaz poslovođe.

Promena poslovnog imena

 • registraciona prijava promene poslovnog imena
 • odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni poslovnog imena.

Promena sedišta

 • registraciona prijava promene sedišta
 • odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni sedišta.

Prijava adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte

 • registraciona prijava adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte.

Promena pretežne delatnosti

 • registraciona prijava promene pretežne delatnosti
 • odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni pretežne delatnosti.

Promena vremena trajanja društva

 • registraciona prijava promene vremena trajanja društva
 • odluka nadležnog organa društva o promeni vremena trajanja društva.

Promena osnivačkog akta društva

 • registraciona prijava promene osnivačkog akta društva
 • odluka skupštine društva o promeni osnivačkog akta
 • prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zakonskog zastupnika društva.

Promena statuta društva

 • registraciona prijava promene statuta društva
 • odluka skupštine društva o promeni statuta
 • prečišćen tekst izmena statuta, potpisan od strane zakonskog zastupnika društva.

Upis obaveze overe osnivačkog akta odnosno prestanka obaveze overe osnivačkog akta

 • registraciona prijava upisa obaveze overe osnivačkog akta odnosno prestanka obaveze overe osnivačkog akta
 • odluka skupštine društva o promeni osnivačkog akta
 • prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zakonskog zastupnika društva.

Upis odnosno promena zastupnika

 • registraciona prijava upisa, odnosno promene zastupnika
  odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju, odnosno razrešenju zastupnika
 • uz registracionu prijavu upisa novog zastupnika, uz prethodno navedenu dokumentaciju, prilaže se potpis novog zastupnika, overen od nadležnog organa overe.

Ostavka zastupnika

 • registraciona prijava ostavke zastupnika
 • ostavka zastupnika.

Otkaz ovlašćenja ortaka ovlašćenog za zastupanje, odnosno komplementara

 • registraciona prijava otkaza ovlašćenja ortaka ovlašćenog za zastupanje, odnosno komplementara
 • otkaz ovlašćenja ili odluka suda o oduzimanju ovlašćenja.

Promena obima ovlašćenja zastupnika

 • registraciona prijava promene obima ovlašćenja zastupnika
 • odluka nadležnog organa subjekta registracije o promeni obima ovlašćenja zastupnika.

Prestanak prokure

 • registraciona prijava prestanka prokure
 • odluka o opozivu prokure, odnosno otkaz prokure.

Prestanak prokure preduzetnika

 • registraciona prijava prestanka prokure preduzetnika
 • opoziv pisanog ovlašćenja prokure, odnosno otkaz prokure.

Upis odnosno promena direktora

 • registraciona prijava upisa odnosno promene direktora
 • odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju odnosno razrešenju direktora.

Upis odnosno promena predsednika i člana izvršnog, upravnog, ili nadzornog odbora

 • registraciona prijava upisa odnosno promene predsednika i člana izvršnog, upravnog, ili nadzornog odbora
 • odluka nadležnog organa subjekta registracije o imenovanju odnosno razrešenju predsednika i člana izvršnog, upravnog ili nadzornog odbora
 • ako se upisom direktora odnosno člana izvršnog ili upravnog odbora istovremeno vrši upis zastupnika, prilaže se i potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe.

Upis ili promena člana privrednog društva

 • registraciona prijava upisa ili promene člana u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću
 • ugovor o prenosu udela sa overenim potpisima članova društva ili akt koji je osnov za prenos udela
 • dokaz o identitetu člana koji pristupa društvu (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre).

Promena podataka o registrovanim licima

 • registraciona prijava promene podataka o registrovanim licima
 • dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka.

Poziv društva članu da izvrši obavezu uplate, odnosno unosa uloga

 • registraciona prijava za objavljivanje poziva društva članu da izvrši obavezu uplate, odnosno unosa uloga na internet strani Agencije
 • poziv društva upućen tom članu.

Poziv društva za sednicu skupštine društva

 • registraciona prijava za objavljivanje poziva društva za sednicu skupštine društva na internet strani Agencije
 • poziv društva članovima.

Objavljivanje ponude društva za otkup sopstvenih akcija

 • registraciona prijava za objavljivanje ponude društva za otkup sopstvenih akcija na internet strani Agencije
 • ponuda društva za otkup akcija.

Prijava zabeležbe vršenja prava na prinudni otkup

 • registraciona prijava zabeležbe odluke, odnosno obaveštenja o prinudnom otkupu udela ili akcija
 • odluka skupštine društva, odnosno obaveštenje člana društva o prinudnom otkupu udela ili akcija.

Prijava objavljivanja zapisnika sa sednice skupštine

 • registraciona prijava za objavljivanje zapisnika sa sednice skupštine
 • zapisnik sa sednice skupštine.

Odluka o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa

 • registraciona prijava odluke skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa
 • odluka skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa.

Promena podataka o ogranku

 • registraciona prijava promene podataka o ogranku
 • odluka o promeni podataka ili dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka.

Brisanje ogranka

 • registraciona prijava brisanja ogranka
 • odluka o brisanju ogranka.

Promena podataka o predstavništvu

 • registraciona prijava promene podataka o predstavništvu
 • odluka o promeni podataka ili dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka.

Brisanje predstavništva

 • registraciona prijava brisanja predstavništva
 • odluka o brisanja predstavništva.

Finansijski izveštaji osnivača predstavništva

 • registraciona prijava finansijskih izveštaja osnivača predstavništva
 • finansijski izveštaji osnivača predstavništva.

Za sve navedene promene neophodno je priložiti i dokaz o uplati naknade za promenu podataka!