Vrste šteta

Oštećeni ili njemu bliska lica mogu ostvariti pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. Obe vrste šteta mogu se ispoljiti kao postojeća i kao buduća.

Materijalne vrste šteta

Materijalne vrste šteta mogu se javiti kao stvarna obična pozitivna ili postojeća tj. umanjenje nečije imovine (oštećenje ili uništenje stvari) ili u vidu izmakle dobiti tj buduće ili negativne štete.

Naknada materijalne štete u slučaju smrti, telesene povrede i oštećenja zdravlja

U slučaju smrti, članovima uže porodice oštećenog se nadoknađuju uobičajeni troškovi sahrane ošećenog.

U slučaju telesne povrede i oštećenja zdravlja oštećenom se nadoknađuju:

 • troškovi njegovog lečenja od zadobijenih povreda,
 • drugi potrebni troškovi u vezi sa lečenjem, kao i
 • zarada izgubljena zbog nesposobnosti za rad.

Renta i rentne štete

U obligacionom pravu renta se shvata kao oblik naknade štete čiji ukupan iznos nije poznat u vreme odlčuvanja o zahtevu, a plaća se periodično, u unapred utvrđenim iznosima. Izuzetno oštećeni ima pravo zahtevati isplatu naknade štete odjednom odnosno isplatu kapitalizovnaog iznosa rente.

Kapitalizovana renta je oblik naknade buduće štete u jednom ukupnom iznosu i mora biti sadašnja vrednost budućih davanja. Rentom se po pravilu nadokanđuje materijalna šteta, koja će se realizovati u budućnosti.

U našem pravu postoje dve osnovne vrste šteta za koje se naknada dosuđuje u obliku rente i to:

 • štete prouzrokovane telesnom povredom ili oštećenjem zdravlja i
 • štete nastale smrću davaoca izdržavanja.

Zakonom o obligacionim odnosima predviđeno je da se naknada u obliku rente određuje zbog:

 • izgubljenog izdržavanja, odnosno pomaganja kao posledica smrti davaoca izdržavanja (član 194.)
 • izgubljene zarade (član 195.)
 • trajnog povećanja potreba povređenog lica (neophodna tuđa pomoć – član 195. stav 2.)
 • uništenja ili smanjenja mogućnosti daljeg razvijanja i napredovanja, što je posledica potpune ili delimične nesposobnosti za rad (član 195. stav. 2.)

Korisnici rente

U zavisnosti od toga da li se naknada u obliku rente dosuđuje za štete prouzrokovane telesnom povredom ili oštećenjem zdravlja oštećenog ili za štete nastale smrću davaoca izdržavanja, korisnici rente se mogu podeliti na:

 • neposredno oštećena lica (kada sam povređeni traži rentu zbog izgubljene zarade, tuđe pomoći i druge štete u vezi sa oštećenjem zdravlja) i
 • posredno oštećena lica, koja gube izdržavanje zbog smrti nekog lica (deca, bračni drug, roditelji i druga lica), i ova podela je od značaja kod odlučivanja o pravu na naknadu po ovom osnovu.

i ova podela je od značaja kod odlučivanja o pravu na naknadu po ovom osnovu.

Prema vrsti profesije ili zanimanja povređenog odnosno poginulog lica, kao jednom od kriterijuma podele korisnici rente se dele na:

 • zaposlene u preduzećima bez obzira na oblik svojine
 • zaposlene u državnim organima i javnim službama
 • individualne poljoprivredne proizvođače ili članove porodičnog domaćinstva, koji zaradu ostvaruju isključivo na svom zemljišnom posedu
 • preduzetnike
 • domaćice
 • oštećene koji se bave slobodnom profesijom
 • radnike na privremenom radu u inostranstvu
 • nezaposlena lica i
 • maloletnike i lica na redovnom školovanju.

Nematerijalne vrste šteta

Pod uslovima predviđenim zakonom, oštećeni li njemu bliska lica mogu ostvarivati i pravo na naknadu nematerijalne štete. Nematerijalne vrste šteta postoje u slučaju povrede subjektivnih neimovinskih prava i interesa ličnosti.

Zakonom o obligacionim odnosima ustanovljeno je pravo na naknadu nematerijalne štete sledećim licima:

U korist onog ko je neposredno oštećen u članu 200. i 203. ustanovljeno je pravo na naknadu nematerijalne štete za slučaj telesne povrede ili oštećenja zdravlja i to:

Članovima uže porodice i bliskim rođacima teško telesno povređenog lica, odnosno umrlog garantuje se pravo na naknadu nematerijalne štete:

 • za pretrpljene duševne bolove u slučaju naročito teškog invaliditeta bliske osobe (čl. 201. i čl. 203.) ili
 • zbog njegove smrti (član 200. stav 1., 201 i 203.)

Renta za pretrpljenu nematerijalnu štetu

I za pretrpljenu nematerijalnu štetu koja nastaje u vidu duševnih bolova zbog umanjenih životnih aktivnosti, može se isplatiti naknada u obliku rente.

Novčana naknada za nematerijalnu štetu mogla bi se dosuditi u obliku rente uz ispunjenje sledećih uslova:

 • da oštećeni to zahteva
 • da se radi o izuzetno teškim posledicama kod teških slučajeva telesnog oštećenja
 • da naknada u obliku rente predstavlja u datim okolnostima odgovarajuću satisfakciju.