Brisanje privrednog društva i preduzetnika iz Registra

Brisanje privrednog društva i preduzetnika iz Registra Agencije za privredne registre Republike Srbije može se izvršiti na osnovu odluke osnivača ili po sili zakona, ako su za to ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Brisanje privrednog društva iz Registra privrednih subjekata može se izvršiti po tri osnova:

Preduzetnik gubi svojstvo preduzetnika brisanjem iz Registra privrednih subjekata, zbog prestanka obavljanja delatnosti. Preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti odjavom ili po sili zakona.

Preduzetnik prestaje sa radom po sili zakona u sledećim slučajevima:

 • smrću ili trajnim gubitkom poslovne sposobnosti
 • istekom vremena, ako je obavljanje delatnosti registrovano na određeno vreme
 • ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje preduzetnika iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava
 • ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije preduzetnika
 • ako mu je pravnosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti
 • u slučaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju
 • u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, pri čemu se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju date forme društva, Na osnovu navedene odluke vrši se istovremeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva.

Dokumentacija potrebna za brisanje privrednog društva i preduzetnika iz Registra

Za realizaciju registracije vezane za brisanje privrednog društva i preduzetnika iz Registra prilaže se sledeća dokumentacija:

Brisanje preduzetnika iz Registra

 • za brisanje preduzetnika iz Registra odjavom, preduzetnik podnosi prijavu brisanja
 • za brisanje preduzetnika iz Registra po sili zakona, prilaže se dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti.

Brisanje preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva

 • registraciona prijava za brisanje preduzetnika iz Registra usled nastavka obavljanja preduzetničke delatnosti u formi privrednog društva
 • registraciona prijava osnivanja privrednog društva.

Pokretanje postupka likvidacije

 • registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa
 • odluka o pokretanju postupka likvidacije
 • potpis likvidacionog upravnika overen od nadležnog organa overe, ako to lice nije registrovani zastupnik društva.

Pokretanje postupka prinudne likvidacije ortačkog i komanditnog društva

 • registraciona prijava pokretanja postupka prinudne likvidacije
 • pravnosnažna i izvršna presuda kojom se utvrđuje potraživanje poverioca
 • dokaz da je poverilac tražio isplatu potraživanja
 • dokaz da dužnik nije izvršio isplatu potraživanja.

Prijava početnog likvidacionog izveštaja, odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja

 • registraciona prijava početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja
 • početni, odnosno godišnji likvidacioni izveštaj.

Prijava obustave postupka likvidacije

 • registraciona prijava obustave postupka likvidacije
 • odluka o obustavi likvidacije
 • potpis zastupnika društva overen od nadležnog organa overe, ako se usled obustave likvidacije bira novi zastupnik.

Likvidacija privrednog društva – detaljnije »

Brisanje privrednog društva iz Registra

 • registraciona prijava za brisanje privrednog društva iz Registra nakon okončanja postupka likvidacije
 • odluka društva o okončanju postupka likvidacije
 • izveštaj o sprovedenoj likvidaciji
 • izjava da su sve obaveze društva po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv društva ne vode drugi postupci
 • odluka o podeli likvidacionog ostatka društva
 • odluka društva o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica.

Saglasnost, dozvola ili drugi akt nadležnog organa

Ako je posebnim zakonom kao uslov za registraciju propisana dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz registracionu prijavu i propisanu dokumentaciju ovim pravilnikom, podnosi se odgovarajuća dozvola, saglasnost, odnosno drugi akt nadležnog organa.

Za sve navedene promene vezane za brisanje privrednog društva i preduzetnika iz Registra neophodno je priložiti i dokaz o uplati naknade za brisanje!