Promena pravne forme privrednog društva i statusne promene

Promena pravne forme privrednog društva

Promena pravne forme privrednog društva (promena pravnoorganizacionog oblika, transformacija) podrazumeva prelazak iz jedne pravne forme u drugu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Posle promene pravne forme privredno društvo nastavlja da posluje kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

Promena pravne forme privrednog društva može biti:

 • dobrovoljna i obavezna (prinudna, zakonska)
 • po horizontali ili po vertikali.

Prema Zakonu o privrednim društvima, vrste promene pravne forme su promena:

 • akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
 • akcionarskog društva u ortačko ili komanditno društvo
 • društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo
 • društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko ili komanditno društvo
 • ortačkog i komanditnog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo
 • ortačkog društva u komanditno i obrnuto.

Po isteku zakonskog roka od najmanje mesec dana od dana objave predloga odluke o promeni pravne forme i nakon održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi konačna odluka o promeni pravne forme, pristupa se registraciji promena pravne forme privrednog društva.

Za realizaciju registracije promene pravne forme potrebna je sledeća dokumentacija:

 • registraciona prijava promene pravne forme privrednog društva
 • odluka nadležnog organa o promeni pravne forme društva
 • izmene osnivačkog akta
 • statut društva, ako društvo menja pravnu formu u akcionarsko društvo
 • odluka kojom se imenuju članovi organa društva
 • dokumentacija propisana za osnivanje date forme društva.

Statusne promene privrednog društva

Zakon o privrednim društvima pod pojmom statusne promene podrazumeva samo promene u kojima dolazi do prenosa imovine sa jednog privrednog društva na drugo ili više drugih, ali ne i promene u kojima učestvuje samo jedno privredno društvo, tako što ono menja svoj status. Tako su iz sadržine pojma statusne promene isključene:

 • promena pravne forme (tzv. transformacija) i
 • promene čije se pravno dejstvo sastoji u promeni nekih obeležja privrednog društva (npr. promena poslovnog imena, sedišta, strukture organa upravljanja…).

Zakon o privrednim društvima predviđa i uređuje četiri osnovne vrste statusnih promena, ali u okviru njih razlikuje i podvrste.

Osnovne vrste statusnih promena su:

 • pripajanje
 • spajanje
 • podela
 • izdvajanje.

Pripajanje i spajanje privrednih društava u literaturi se obično označavaju izrazom fuzija, dok se podela i izdvajanje obično pominju kao deoba.

Podvrste se razlikuju, po pravilu, u okviru deobe, ali se i kod fuzije pojavljuju neki specifični oblici fuzije.

Kada je reč o deobi, u okviru podele i izdvajanja razlikuju se specifični oblici koji su sadržinski isti – identični, a razlikuju se samo po tome da li proističu iz podele ili izdvajanja. Reč je o podeli/izdvajanju:

 • uz osnivanje
 • uz pripajanje i
 • koje je mešovito.

Kod fuzije se ne pojavljuju ovakvi specifični modaliteti, ali se ipak razlikuju dva posebna oblika fuzije, a oba se odnose na pripajanje. Reč je o tzv:

 • fuziji u holding i
 • fuziji u filijalu.

Statusne promene obuhvataju objavu nacrta ugovora o statusnoj promeni/nacrta plana podele i registraciju statusne promene.

Registracija statusne promene privrednog društva

 • registraciona prijava statusne promene (obrasci se razlikuju u zavisnosti od vrste statusne promene)
 • odluke skupština privrednih društava koja učestvuju u statusnoj promeni, kojima se odobrava statusna promena
 • ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele društva, overen od nadležnog organa overe
 • osnivački akt privrednog društva koje nastaje statusnom promenom, kao i statut tog privrednog društva ako se osniva akcionarsko društvo, ili izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta u slučaju akcionarskog društva, ako privredno društvo koje učestvuje u statusnoj promeni nastavlja da postoji
 • dokumentacija koja se dostavlja za registraciju osnivanja privrednog društva u odgovarajućoj pravnoj formi, ako statusnom promenom nastaje novo privredno društvo
 • finansijski izveštaj privrednih društava koja učestvuju u statusnoj promeni sa mišljenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj statusnoj promeni, izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno o statusnoj promeni ili izjava zastupnika društva da su članovi saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora, izveštaj odbora direktora odnosno izvršnog odbora ne sačinjava
 • potvrda Centralnog registra o izvršenom upisu akcija u Centralnom registru, ako se usled statusne promene povećava osnovni kapital akcionarskog društva.

Ako se statusnom promenom povećava osnovni kapital privrednog društva sticaoca (osim akcionarskog društva), istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene, podnosi se i registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala privrednog društva.

Ako se statusnom promenom smanjuje osnovni kapital privrednog društva prenosioca, istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene podnosi se i prijava smanjenja osnovnog kapitala privrednog društva.

Ako usled statusne promene privredno društvo prestaje da postoji, istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene podnosi se i registraciona prijava za brisanje tog društva iz Registra.

Za sve navedene promene neophodno je priložiti i dokaz o uplati naknade za promenu podataka!