Pravni okvir za osnivanje firme

Osnivanje firme, organizacija i registracija privrednih društava i ostalih oblika organizovanja uređeni su Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, Pravilnikom o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Odredbe Zakona o privrednim društvima primenjuju se i na oblike obavljanja privrednih delatnosti koji su osnovani i posluju u skladu sa posebnim zakonima.

Pravni subjekti:

Privredno društvo

Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti. Društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Pravne forme privrednog društva:

Ortačko društvo

Ortačko društvo je društvo dva ili više ortaka, fizičkih i/ili pravnih lica, koji su neograničeno solidarno odgovorni svojom celokupnom imovinom za obaveze društva. Ako ugovor o osnivanju društva ili drugi ugovor između ortaka sadrži odredbu o ograničenju odgovornosti ortaka prema trećim licima, ta odredba nema pravno dejstvo.

Komanditno društvo

Komanditno društvo jeste privredno društvo koje ima najmanje dva člana, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno solidarno za obaveze društva (komplementar), a najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga (komanditor). Komplementari imaju status ortaka ortačkog društva.

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću je društvo u kome jedan ili više članova (fizičkih i/ili pravnih lica) imaju udele u osnovnom kapitalu. Članovi društva ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze društva, osim u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti. Članovi društva sa ograničenom odgovornošću svoje međusobne odnose u društvu, kao i odnose sa društvom, uređuju slobodno, ako zakonom nije drugačije uređeno.

Akcionarsko društvo

Akcionarsko društvo je društvo čiji je osnovni kapital podeljen na akcije koje ima jedan ili više akcionara.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti. Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Akcionarsko društvo može biti javno (ono koje je emitovalo hartije od vrednosti) i nejavno.

Akcionari koji osnivaju društvo potpisuju osnivački akt i prvi statut društva. Osnivački akt akcionarskog društva se ne menja. Statutom se uređuje upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom. Statut i njegove izmene i dopune donosi skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, osim ako je veća većina predviđena statutom.

Preduzetnik

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom.

Preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom, i u tu imovinu ulazi i imovina koja se stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti. Preduzetnik može pisanim ovlašćenjeem poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu, poslovođi. Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika.

Preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva. Nakon gubitka svojstva preduzetnika brisanjem iz registra i registracije osnivanja privrednog društva, to fizičko lice ostaje odgovorno celokupnom svojom imovinom za obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti preduzetnika do trenutka brisanja iz registra preduzetnika.

Predstavništvo stranog privrednog društva

Predstavništvo stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo, koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva.

Predstavništvo nema svojstvo pravnog lica. Može zaključivati samo pravne poslove u vezi sa svojim tekućim poslovanjem. Strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva.

Poslovno udruženje

Poslovno udruženje je pravno lice koje osnivaju dva ili više privrednih društava ili preduzetnika, radi postizanja zajedničkih interesa.

Poslovno udruženje ne može obavljati delatnost radi sticanja dobiti. Na pitanja u vezi sa poslovnim udruženjima koja nisu uređena Zakonom o privrednim društvima shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje položaj udruženja. Poslovno udruženje ne može promeniti pravnu formu u formu privrednog društva.