Postupak registracije inostranog predstavništva u Srbiji

Registracija predstavništva u Srbiji

Registracija predstavništva u Srbiji – pravni okvir

Pravni položaj predstavništva stranog privrednog društva u Republici Srbiji, kao i registracija predstavništva u Srbiji, uređeni su odredbama čl. 574 – 577. Zakona o privrednim društvima  („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021) i Pravilnika o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 42/2016).

Zakon o privrednim društvima odredbama člana 574. stav 1. definiše predstavništvo kao izdvojen organizacioni deo stranog privrednog društva koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva.

Takođe Zakon o privrednim društvima odredbama člana 574. stav 2. do 4. uređuje ključna obeležja statusa predstavništva u Srbiji, i to da predstavništvo:

 • nema svojstvo pravnog lica
 • može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja, i da
 • strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva (osnivač predstavništva).

Pored prethodno navedenih ključnih obeležja, obeležja statusa predstavništva u Srbiji su i:

 • da se obrazuje odlukom nadležnog organa stranog privrednog društva (Zakon o privrednim društvima, član 575. stav 1.)
 • da se obavezno registruje u skladu sa zakonom o registraciji (Zakon o privrednim društvima, član 577. stav 1.)
 • da ima zastupnika preko koga istupa u pravnom prometu
 • da ne može da obavlja delatnost osnivača i
 • da ne može da ostvaruje sopstvene prihode.

Predstavništvo stranog privrednog društva prestaje iz sledeća dva osnovna razloga:

 • odluka o njegovom prestanku koju donosi osnivač predstavništva i
 • prestanak postojanja osnivača predstavništva – strane kompanije.

Registracija predstavništva u Srbiji

Registracija predstavništva u Srbiji vrši se u skladu sa odredbama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021) i Pravilnika o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 42/2016).

Postupak registracije predstavništva u Srbiji se pokreće podnošenjem prijave Agenciji za privredne registre Republike Srbije na propisanom obrascu – Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (Obrazac JRPPS).

Uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano, kao i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije. Ako je dokument podnet na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta na srpski jezik sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Registracija predstavništva u Srbiji

Shodno odredbi člana 20. Pravilnika o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 42/2016), registracija predstavništva u Srbiji će biti realizovana, ukoliko se uz prijavu obrazovanja predstavništva stranog privrednog društva prilože i:

 • odluka o obrazovanju predstavništva
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača.

Deponovanjem overene izjave osnivača da preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem njegovog predstavništva, obezbeđuju se poverioci u Srbiji koji predstavništvu pružaju određene usluge ili isporučuju određena dobra ili usluge (izdavanje u zakup poslovnih prostorija, PTT usluge, isporuka električne energije, komunalne usluge i dr). Ovom izjavom se obezbeđuju i naši državljani koji su zaposleni u predstavništvu.

Prema odredbi člana 45. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021), ko registru prijavi neistinit podatak ili dostavi lažni ili preinačeni dokument u nameri da se takav podatak ili dokument u postupku registracije i evidencije upotrebi kao pravi, čini krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od tri meseca do pet godina

Po prijemu prijave registrator, shodno odredbi člana 14. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021), proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju u momentu registracije.

Registracija predstavništva u Srbiji se završava dononšenjem odluke Registratora o usvajanju ili odbacivanju prijave, i to u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Ako Registrator utvrdi da su ispunjeni uslovi za registraciju, bez učešća podnosioca prijave u postupku, donosi rešenje kojim usvaja prijavu.

Prema odredbi člana 17. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021), ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 1), 3), 4), 10), 11), 12) i 13) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021) (da nije nadležan za postupanje po prijavi; da podatak ili dokument nije predmet registracije; da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan; da prijava nije podneta u zakonom propisanom roku, ako je rok uslov za registraciju; da prijava iz člana 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021), nije podneta u propisanom roku i da nisu otklonjeni utvrđeni nedostaci; da je je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa posebnim zakonom; da je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom), registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu.

Ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni ostali uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 2) i 5) – 9) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021), donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja o odbacivanju prijave, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem i plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave.

U rešenju se, pored ostalog, upisuje i podatak o delatnosti predstavništva u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009) i Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010). Za predstavništva je Uredbom o klasifikaciji delatnosti propisana delatnost: 82.99 – Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju.

Ažurirano: 25. 08. 2023.

Saznajte više:
Pravni okvir za osnivanje firme »
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Statusne promene prema Zakonu o privrednim društvima – Pojam i vrste »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *