Postupak registracije inostranog predstavništva u Srbiji

Registracija predstavništva u Srbiji

Registracija predstavništva u Srbiji – pravni okvir

Pravni položaj predstavništva stranog privrednog društva u Republici Srbiji, kao i registracija predstavništva u Srbiji, uređeni su odredbama čl. 574 – 577. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014) i Pravilnika o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2012).

Zakon o privrednim društvima odredbama člana 574. stav 1. definiše predstavništvo kao izdvojen organizacioni deo stranog privrednog društva koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva.

Takođe, Zakon o privrednim društvima odredbama člana 574. stav 2. do 4. uređuje ključna obeležja statusa predstavništva u Srbiji, i to da predstavništvo:

 • nema svojstvo pravnog lica
 • može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja, i da
 • strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva (osnivač predstavništva).

Pored prethodno navedenih ključnih obeležja, obeležja statusa predstavništva u Srbiji su i:

 • da se obrazuje odlukom nadležnog organa stranog privrednog društva (Zakon o privrednim društvima, član 575. stav 1.)
 • da se obavezno registruje u skladu sa zakonom o registraciji (Zakon o privrednim društvima, član 577. stav 1.)
 • da ima zastupnika preko koga istupa u pravnom prometu
 • da ne može da obavlja delatnost osnivača i
 • da ne može da ostvaruje sopstvene prihode.

Predstavništvo stranog privrednog društva prestaje iz sledeća dva osnovna razloga:

 • odluka o njegovom prestanku koju donosi osnivač predstavništva i
 • prestanak postojanja osnivača predstavništva – strane kompanije.

Registracija predstavništva u Srbiji

Registracija predstavništva u Srbiji vrši se u skladu sa odredbama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014) i Pravilnika o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2012 ).

Postupak registracije predstavništva u Srbiji se pokreće podnošenjem prijave Agenciji za privredne registre Republike Srbije na propisanom obrascu – Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (Obrazac JRPPS).

Uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano, kao i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije. Ako je dokument podnet na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta na srpski jezik sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Registracija predstavništva u Srbiji

Shodno odredbi člana 20. Pravilnika o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 6/2012), registracija predstavništva u Srbiji će biti realizovana, ukoliko se uz prijavu obrazovanja predstavništva stranog privrednog društva prilože i:

 • odluka o obrazovanju predstavništva
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje
 • potpis zastupnika predstavništva overen od nadležnog organa overe
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača.

Deponovanjem overene izjave osnivača da preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem njegovog predstavništva, obezbeđuju se poverioci u Srbiji koji predstavništvu pružaju određene usluge ili isporučuju određena dobra ili usluge (izdavanje u zakup poslovnih prostorija, PTT usluge, isporuka električne energije, komunalne usluge i dr). Ovom izjavom se obezbeđuju i naši državljani koji su zaposleni u predstavništvu.

Prema odredbi člana 45. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014), ko registru prijavi neistinit podatak ili dostavi lažni ili preinačeni dokument u nameri da se takav podatak ili dokument u postupku registracije i evidencije upotrebi kao pravi, čini krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od tri meseca do pet godina.

Po prijemu prijave registrator, shodno odredbi člana 14. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014), proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju.

Registracija predstavništva u Srbiji se završava donošenjem odluke Registratora o usvajanju ili odbacivanju prijave, i to u roku od pet dana od dana prijema prijave.

Ako Registrator utvrdi da su ispunjeni uslovi za registraciju, bez učešća podnosioca prijave u postupku, donosi rešenje kojim usvaja prijavu.

Prema odredbi člana 17. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014), ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 1), 3) i 4) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014) (da nije nadležan za postupanje po prijavi; da podatak ili dokument nije predmet registracije i da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan), registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu.

Ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni ostali uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 2) i 5) – 10) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014), donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja o odbacivanju prijave, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem i plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave.

U rešenju se, pored ostalog, upisuje i podatak o delatnosti predstavništva u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009) i Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010). Za predstavništva je Uredbom o klasifikaciji delatnosti propisana delatnost: 82.99 – Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju.

Saznajte više:
Pravni okvir za osnivanje firme »
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Statusne promene prema Zakonu o privrednim društvima – Pojam i vrste »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.