Osnivanje udruženja, statusne promene i brisanje iz registra

Udruženja prema Zakonu o udruženjima

Zakonom o udruženjima se uređuju:

 • osnivanje i pravni položaj udruženja
 • upis i brisanje iz registra
 • članstvo i organi
 • statusne promene
 • prestanak udruženja
 • druga pitanja značajna za rad udruženja.

Zakonom o udruženjima uređuje se i status i delovanje stranih udruženja.

Udruženje, u smislu Zakona o udruženjima, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Na političke stranke, sindikate, udruženja organizovana radi obavljanja određenih delatnosti u cilju sticanja dobiti, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice, spontana privremena povezivanja više lica i druga udruženja čiji je rad uređen posebnim zakonom, odredbe ovog zakona shodno se primenjuju u pitanjima koja nisu uređena tim posebnim zakonom.

Na udruženja koja nemaju status pravnog lica, shodno se primenjuju pravna pravila o građanskom ortakluku, osim ako Zakonom o udruženjima nije drugačije određeno.

Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva.

Ciljevi i delovanje udruženja ne mogu biti usmereni na:

 • nasilno rušenje ustavnog poretka
 • narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije
 • kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava
 • izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

Upis u registar udruženja je dobrovoljan.

Udruženje stiče status pravnog lica danom upisa u registar.

Registar udruženja vodi Agencija za privredne registre, kao povereni posao.

Udruženje se osniva na neodređeno ili određeno vreme.

Ako u osnivačkom aktu nije drugačije određeno smatra se da je udruženje osnovano na neodređeno vreme.

Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu. Na saveze shodno se primenjuju odredbe Zakona o udruženjima, kada se sedište saveza nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Deo udruženja (sekcija, grupa, klub, ogranak, podružnica i dr.) nema status pravnog lica.

Udruženje ostvaruje aktivnosti u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza čiji je član.

Osnivači udruženja

Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

Osnivači udruženja mogu biti poslovno sposobna fizička ili pravna lica.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti osnivač udruženja uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom.

Udruženje se osniva usvajanjem osnivačkog akta i statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje, na osnivačkoj skupštini udruženja.

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim statutom da postane član udruženja.

Fizičko lice može biti član udruženja nezavisno od godina starosti, u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Organi upravljanja udruženja

Članovi upravljaju udruženjem neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima udruženja.

Skupština je najviši organ udruženja. Skupštinu čine svi članovi udruženja.

Udruženje ima jedno ili više lica ovlašćenih za zastupanje udruženja (u daljem tekstu: zastupnik udruženja), izabranih, odnosno imenovanih na način utvrđen statutom.

Statutom se mogu predvideti i drugi organi udruženja.

Imovina udruženja

Udruženje može sticati imovinu od:

 • članarine
 • dobrovoljnih priloga
 • donacija i poklona (u novcu ili naturi)
 • finansijskih subvencija
 • ostavina
 • kamata na uloge
 • zakupnine
 • dividendi
 • na drugi zakonom dozvoljeni način.

Fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone udruženjima mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod.

Za svoje obaveze udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

Članovi udruženja i organi udruženja mogu lično odgovarati za obaveze udruženja, ako postupaju sa imovinom udruženja kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebe udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne svrhe.

Statusne promene i brisanje iz Registra Udruženja

Statusna promena je promena pravnog položaja udruženja izvršena na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa statutom i Zakonom o udruženjima.

Statusne promene su pripajanje, spajanje i podela udruženja.

Brisanjem iz Registra udruženje gubi status pravnog lica.

Brisanje iz Registra udruženja vrši se samo ako:

 • se broj članova smanji ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje, a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od 30 dana
 • istekne vreme na koje je udruženje osnovano, kada je udruženje osnovano na određeno vreme
 • nadležni organ udruženja donese odluku o prestanku rada
 • je izvršena statusna promena koja, u skladu sa ovim zakonom, ima za posledicu prestanak udruženja
 • se utvrdi da udruženje ne obavlja aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva, odnosno da nije organizovano u skladu sa statutom duže od dve godine neprekidno ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje sednice skupštine, a ona nije održana
 • je udruženju zabranjen rad
 • stečajem.

Saznajte više:
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Pravni okvir za osnivanje firme »
Dokumentacija potrebna za osnivanje firme »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

4 - “Udruženja prema Zakonu o udruženjima”

 1. Poštovani,
  osnovano je udruženje za edukaciju i informisanje, oblast ostvarivanja ciljeva je Informisanje, edukacija, razvoj i primena stečenih znanja u oblasti istraživačkog novinarstva.
  Pitanje je: kako formulisati faktruru za usluge reklame, odnosno promocije?

  1. Poštovana Bojana, Naplata usluga reklame odnosno promocije bi u slučaju udruženja, bila nezakonita, jer je udruženje nedobitna organizacija, koja nije registrovana za sticanje profita.

 2. postovani, kod nas u udruzenju(lovacko) nije odrzana ni redovna ni godisnja ni vanredna skupstina dve godine a po statutu udruzenja u obavezi smo da je sazovemo ,ko god, najmanje jednom godisnje sto do danas nije ucinjeno!
  interesuje nas kome da se obratimo i kome da podnesemo prijavu ili sta vec za brisanje iz registra i kako, ii koliko traje sav taj proces od prijave do brisanja iz registra.
  napominjemo da ni upravni odbor nije zakazivan duze od 18 meseci .
  hvala unapred

  1. Poštovani,

   Udruženje može biti izbrisano iz Registra udruženja APR-a nakon sprovedenog postupka likvidacije u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i Zakona o privrednim društvima. Postupak likvidacije udruženja traje minimalno 120 dana i vodi se pred Agencijom za privredne registre.