Naknada štete

Advokatska kancelarija Dragana Đorđević zastupa Vaše interese u odnosu između oštećenog – Vas (lica kome je prouzrokovana šteta i koje ima pravo na naknadu štete) i štetnika (lica koje je prouzrokovalo štetu), te Vam omogućava da se bez direktnog angažovanja obeštetite odnosno dobijete adekvatnu nadoknadu.

Advokatska kancelarija Dragana Đorđević pruža sledeće usluge klijentima koji žele da ostvare svoje pravo na naknadu štete:

  • usluge obrade i realizacije odštetnih zahteva
  • vođenje vansudskih postupaka naknada štete, pregovora sa štetnicima/dužnicima naknade štete (pokušaj mirnog rešenja i zaključenja vansudskog poravnanja)
  • izrada i upućivanje opomena pred utuženje
  • vođenje sudskih postupaka
  • vođenje pregovora i naknada štete od osiguravajućih društava direktno, što postupak čini bržim i efikasnijim, bez učešća štetnika
  • angažovanje veštaka odgovarajuće struke radi preciznog utvrđivanja stepena oštećenja i visine naknade, kako Vam ne bi bila umanjena naknada štete ili data neadekvatna ponuda.

Kao posrednik u celokupnom procesu naknada štete pružam usluge na teritoriji cele Srbije, a potrebnu dokumentaciju mi možete dostaviti i putem pošte i e-maila, tako da dolazak nije neophodan.

Ostvarivanje prava na naknadu štete

Zastupam klijente u vansudskom i sudskom postupku ostvarivanja prava na naknadu svih vidova štete:

Dokumentacija u procesu naknada štete je različita za svaki pojedinačni slučaj, te se spisak potrebnih dokumenata dobija po razmatranju informacija o svakom konkretnom štetnom događaju i definisanju postupka naplate naknade štete.