Zakon o osiguranju Republike Srbije

Osiguranje od profesionalne odgovornosti u Srbiji

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pruža osiguraniku osiguravajuću zaštitu za odštetne zahteve naručilaca usluge koji su posledica stručne greške osiguranika u vršenju registrovane delatnosti i za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona.

Stručna greška predstavlja kršenje i/ili odstupanje od postojećih pravila struke, utvrđenih standarda ili ustanovljenih pravila pažnje, važećih za određenu profesiju za koje osiguranik odgovara u skladu sa pozitivnim propisima.

Obavezno i dobrovoljno osiguranje od profesionalne odgovornosti

Prema pozitivnim propisima Republike Srbije osiguranje od profesionalne odgovornosti može da bude obavezno i dobrovoljno.

Ugovor o osiguranju od profesionalne odogovornosti moraju zaključiti sledeća lica:

 • osnivači društva za posredovanje u osiguranju
 • društvo za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
 • društvo za reviziju
 • aktivni stečajni upravnik
 • javni izvršitelji
 • posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti
 • privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova
 • vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda
 • licencirani profesionalni upravnik
 • licencirani procenitelj.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti – isključenje, teritorijalno važenje, osigurana suma

Osiguravajuća društva u svojim opštim i posebnim uslovima propisuju slučajeve u kojima je osiguranje od profesionalne odgovornosti isključeno. Tako na primer osiguravač nije u obavezi za odštetne zahteve:

 • koji po ugovoru premašuju obim obaveze regulisan pravnim propisima o odgovornosti
 • za štetu koja ima kao posledicu povredu lica ili oštećenje stvari i za neimovinsku štetu
 • ako osiguranik ili kod njega zaposlena lica prouzrokuju stručnu grešku namerno ili grubom nepažnjom
 • ako je stručna greška nastala u vreme, kada osiguranik ili lica, koja za njega obavljaju posao, nisu imala odgovarajuću registraciju odnosno dozvolu za obavljanje delatnosti
 • koji nastanu zbog prevare, drugih krivičnih dela, prisile ili pretnje
 • koji nastanu zbog gubljenja podataka ili dokumenata (pisanih, štampanih ili elektronski sačuvanih), koji su osiguraniku povereni na čuvanje
 • koji nastanu zbog neispunjenja obaveza naručioca usluge, koje su određene u ugovoru
 • koji nastanu zbog narušavanja ugleda ili dobrog imena
 • koji nastanu kao posledica nelikvidnosti ili nesolventnosti osiguranika; i sl.

Osiguravač je u obavezi samo za one osigurane slučajeve, do kojih je došlo kod obavljanja registrovane delatnosti osiguranika na području Republike Srbije, a na području drugih zemalja samo ako se to posebno ugovori ili ako je to predviđeno posebnim odredbama.

Suma osiguranja, koja predstavlja gornju granicu obaveze osiguravača po jednom osiguranom slučaju, nije jedinstvena. U nekim slučajevima osiguranje od profesionalne odgovornosti se ne može ugovoriti za iznos sume osiguranja, koji je manji od iznosa propisanog zakonom.

Minimalni iznos sume osiguranja je propisan u sledećim slučajevima:

 • osnivači društva za posredovanje u osiguranju (član 89. stav 3. tačka 9. Zakona o osiguranju)
 • društvo za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca (član 67а. stav 1. tačka 5 Zakona o pomorskoj plovidbi)
 • društvo za reviziju (član 18. Zakona o reviziji)
 • aktivni stečajni upravnik (član 30. stav 1. Zakona o stečaju)
 • javni izvršitelji (član 3. Pravilnika o opštiim uslovima za zaključivanje Ugovora o osiguranju javnih izvršitelja)
 • posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (član 13. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti)
 • privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda (član 6. Pravilnika o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti)
 • licencirani profesionalni upravnik (član 52. stav 12. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada)
 • licencirani procenitelj (član 12. stav 4. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti).

Saznajte više:
Obavezno osiguranje od odgovornosti »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.