Osnovni kapital društva i udeo člana

Udeli u društvu sa ograničenom odgovornošću prema Zakonu o privrednim društvima – osnovna pravila

Udeo predstavlja procentualno izraženo učešće nekog člana u osnovnom kapitalu društva sa ograničenom odgovornošću. Član društva stiče udeo u društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga u ukupnom osnovnom kapitalu društva, osim ako je osnivačkim aktom pri osnivanju društva ili jednoglasnom odlukom skupštine određeno drugačije.

Član društva može imati samo jedan udeo u društvu.

Ako član društva stekne više udela, ti udeli se spajaju i zajedno čine jedan udeo.

Pravna priroda udela

Udeli nisu hartije od vrednosti.

Udeli se ne mogu sticati, niti se njima može raspolagati upućivanjem javne ponude u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Udeli se registruju u registru privrednih subjekata. Ta registracija, ima konstitutivno dejstvo, što znači da neko lice postaje član društva tek od momenta registracije odnosno upisa tog lica kao člana društva koji je vlasnik udela sa određenim procentom.

Prava po osnovu udela

Član društva po osnovu udela ima sledeća prava:

  • pravo glasa u skupštini
  • pravo na učešće u dobiti društva
  • pravo na učešće u likvidacionom ostatku
  • druga prava predviđena Zakonom o privrednim društvima.

Prava člana društva po osnovu udela srazmerna su učešću udela tog člana u osnovnom kapitalu društva, osim ako je osnivačkim aktom određeno drugačije.

Suvlasništvo na udelu

Udeo može pripadati većem broju lica (suvlasnici udela). Suvlasnici udela svoje međusobne odnose u vezi sa suvlasničkim udelima uređuju posebnim ugovorom.

Suvlasnici udela svoja prava glasa po osnovu udela ostvaruju preko jednog zajedničkog punomoćnika, o čijem identitetu su dužni da obaveste društvo.

Pravne radnje i obaveštenja koje društvo preduzme, odnosno uputi zajedničkom punomoćniku imaju dejstvo prema svim suvlasnicima udela. Do dana dostavljanja društvu obaveštenja o imenovanju zajedničkog punomoćnika:

  • udeo suvlasnika neće se računati za potrebe glasanja i utvrđivanja kvoruma na skupštini članova društva
  • pravne radnje koje društvo preduzme prema jednom suvlasniku imaju dejstvo prema svim suvlasnicima.

Suvlasnici udela se u odnosu prema društvu smatraju jednim članom i neograničeno solidarno odgovaraju društvu za sve obaveze u vezi sa tim udelom.

Finansijska podrška društva za sticanje udela u društvu

Društvo ne može, neposredno ili posredno, pružati finansijsku podršku bilo koje vrste svojim članovima, zaposlenima ili trećim licima za sticanje udela u društvu, a naročito davati zajmove, garancije, jemstva, obezbeđenja i slično. Pravni posao koji je suprotan navedenom uslovu ništav je.

Povlačenje i poništenje udela

Društvo može povući i poništiti udeo člana društva samo u slučajevima i na način izričito predviđen osnivačkim aktom, koji je važio na dan kada je član društva čiji se udeo povlači i poništava stekao taj udeo.

Društvo može povući i poništiti udeo člana društva i ako nije ispunjen navedeni uslov, ako je izmenom osnivačkog akta za koju je glasao taj član društva to predviđeno.

Odluku o povlačenju i poništenju udela člana društva donosi skupština.

Odluka o povlačenju i poništenju udela člana društva sadrži:

  • osnov povlačenja i poništenja
  • činjenice iz kojih proizlazi da su ostvareni uslovi za donošenje odluke o povlačenju i poništenju udela
  • iznos i rok za isplatu naknade za udeo članu društva čiji se udeo povlači i poništava, koji ne može biti duži od dve godine
  • dejstvo poništenja udela na osnovni kapital društva.

Prilikom povlačenja i poništenja udela sprovodi se postupak smanjenja osnovnog kapitala društva, u kome nije potrebno donositi posebnu odluku o smanjenju kapitala.

Zabrana zalaganja udela u korist društva

Društvo ne može uzeti u zalogu udeo člana društva u tom društvu.

Saznajte više:
Ulozi u društvo »
Dodatne uplate člana privrednog društva »
Finansiranje privrednog društva od strane osnivača putem zajma »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *