Postupak i razlozi za donošenje Odluke o otpisu potraživanja

Otpis potraživanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje

Otpis potraživanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje regulisan je Pravilnikom o otpisu potraživanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje („Sl. glasnik RS“, br. 14/2014’’).

Otpis potraživanja je prestanak dužničko-poverilačkog odnosa, kojim Nacionalna služba za zapošljavanje, kao poverilac, otpisuje potraživanje prema dužniku pod uslovima i na način propisan Pravilnikom.

Pravilnikom, se uređuju:

 • razlozi na osnovu kojih se potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje mogu otpisati
 • dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost razloga za otpis potraživanja
 • nadležnost i postupak pred Komisijom za pripremu predloga za otpis potraživanja
 • nadležnost sektora/filijale, kao i
 • rokovi za kompletiranje i dostavljanje predmeta Komisiji, koja nakon razmatranja, usvojeni Zapisnik sa predlogom za otpis potraživanja dostavlja Upravnom odboru.

Potraživanje, u smislu Pravilnika je pravo Nacionalne službe za zapošljavanje kao poverioca da od dužnika zahteva namirenje dospele, a neplaćene novčane obaveze po osnovu glavnog duga i kamate.

Dužnik može biti fizičko lice, zakonski naslednik fizičkog lica, pravno lice i pravni sledbenik pravnog lica.

Postoje dve kategorije dužnika: dužnik korisnik novčane naknade i dužnik koji je koristio sredstva po merama aktivne politike zapošljavanja, koji nije ispunio zakonske, odnosno ugovorene obaveze.

Razlozi za izvršenje otpisa potraživanja

Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje može izvršiti otpis potraživanja na osnovu predloga Komisije za pripremu predloga za otpis potraživanja, iz sledećih razloga:

 • smrt dužnika
 • potpuni gubitak radne sposobnosti dužnika ili bolesti dužnika usled koje se dužnik ne može zaposliti ili održati zaposlenje
 • bolest deteta dužnika
 • kada sud u postupku izvršenja utvrdi da dužnik osim stana ili kuće za stanovanje, u kojima stanuje sa članovima svog domaćinstva, ne poseduje druge nepokretnosti koje bi u skladu sa zakonom mogle biti predmet izvršenja
 • retnim stvarima dužnika (nameštaj, električni aparati i druge stvari koje nisu neophodne za normalan i uobičajen život dužnika), a iste nije moguće prodati putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom
 • kada sud u postupku izvršenja utvrdi da dužnik ne poseduje imovinu koja može biti predmet izvršenja
 • nepoznato prebivalište ili boravište dužnika
 • kada sud u stečajnom postupku utvrdi da stečajni dužnik ne poseduje imovinu iz koje bi se namirili stečajni poverioci ili ukoliko Nacionalna služba potraživanje u stečajnom postupku ne namiri u celosti
 • potraživanja male vrednosti
 • drugi slučajevi u skladu sa zakonom.

Postupak za otpis potraživanja

Postupak za otpis potraživanja se pokreće na osnovu molbe dužnika ili predloga organizacione jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje ukoliko se otpis potraživanja vrši iz prethodno navedenih razloga.

Molba za otpis potraživanja podnosi se organizacionoj jedinici Nacionalne službe nadležnoj po mestu zaključenja ugovora iz kog je proistekao dug, neposredno preko pisarnice ili poštom ili nadležnom sektoru u Direkciji Nacionalne službe.

Za pripremu predloga za otpis potraživanja obrazuje se Komisija za pripremu predloga za otpis potraživanja od strane Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nakon dostavljanja molbe dužnika ili predloga organizacione jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje pristupa se razmatranju osnovanosti od strane Komisije za pripremu predloga za otpis potraživanja.

Na osnovu predloga Komisije za pripremu predloga za otpis potraživanja, Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje donosi Odluku o otpisu potraživanja.

Saznajte više:
Naplata potraživanja »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *