Zakon o obligacionim odnosima

Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija)

Ustupanje potraživanja ugovorom regulisano je odrebama članova od 436. do 445. Zakona o obligacionim odnosima i ima za posledicu promenu poverioca u obligacionom odnosu.

Predmet ugovora

Poverilac može izvršiti ustupanje potraživanja ugovorom zaključenim sa trećim i na ovoga preneti svoje potraživanje, izuzev potraživanja čiji je prenos zabranjen zakonom ili koje je vezano za ličnost poverioca, ili koje se po svojoj prirodi protivi prenošenju na drugoga.

Ustupanje potraživanja ugovorom odnosno ugovor o ustupanju nema dejstvo prema dužniku, ako su on i poverilac ugovorili da ovaj neće moći preneti potraživanje na drugoga ili da ga neće moći preneti bez dužnikovog pristanka.

Sa potraživanjem prelaze na prijemnika sporedna prava, kao što su pravo prvenstvene naplate, hipoteka, zaloga, prava iz ugovora sa jemcem, prava na kamatu, ugovornu kaznu i sl.

Ipak, ustupilac može predati založenu stvar prijemniku samo ako zalogodavac pristane na to, inače ona ostaje kod ustupioca da je čuva za račun prijemnika. Pretpostavlja se da su dospele, a neisplaćene kamate ustupljene sa glavnim potraživanjem.

Obaveštavanje dužnika

Za ustupanje potraživanja nije potreban pristanak dužnika, ali je ustupilac dužan obavestiti dužnika o izvršenom ustupanju.

Ispunjenje izvršeno ustupiocu pre obaveštenja o ustupanju punovažno je i oslobađa dužnika obaveze, ali samo ako nije znao za ustupanje potraživanja, inače obaveza ostaje i on je dužan da je ispuni prijemniku.

Višestruko ustupanje potraživanja

Ako je poverilac ustupio isto potraživanje raznim licima, potraživanje pripada prijemniku o kome je ustupilac prvo obavestio dužnika, odnosno koji se prvi javio dužniku.

Odnos prijemnika i dužnika

Prijemnik ima prema dužniku ista prava koja je ustupilac imao prema dužniku do ustupanja.

Dužnik može istaći prijemniku pored prigovora koje ima prema njemu i one prigovore koje je mogao istaći ustupiocu do časa kad je saznao za ustupanje potraživanja.

Odnos ustupioca potraživanja i prijemnika

Predaja i isprava o dugu

Ustupilac je dužan predati prijemniku obveznicu ili drugu ispravu o dugu, ako ih ima, kao i druge dokaze o ustupljenom potraživanju i sporednim pravima.

Ako je ustupilac preneo na prijemnika samo jedan deo potraživanja, on je dužan predati mu overen prepis obveznice ili koje druge isprave kojom se dokazuje postojanje ustupljenog potraživanja.

Ustupilac je dužan izdati prijemniku, na njegov zahtev, overenu potvrdu o ustupanju.

Odgovornost za postojanje potraživanja

Kad je ustupanje potraživanja izvršeno ugovorom sa naknadom, ustupilac odgovara za postojanje potraživanja u času kad je izvršeno ustupanje potraživanja.

Odgovornost za naplativost

Ustupilac odgovara za naplativost ustupljenog potraživanja ako je to bilo ugovoreno, ali samo do visine onoga što je primio od prijemnika, kao i za naplativost kamata, troškova oko ustupanja i troškova postupka protiv dužnika.

Veća odgovornost savesnog ustupioca ne može se ugovoriti.

Posebni slučajevi ustupanja potraživanja

Ustupanje umesto ispunjenja ili radi naplaćivanja

Kad dužnik umesto ispunjenja svoje obaveze ustupi poveriocu svoje potraživanje, ili jedan njegov deo, zaključenjem ugovora o ustupanju dužnikova obaveza se gasi do iznosa ustupljenog potraživanja. Ali, kad dužnik ustupi svome poveriocu svoje potraživanje samo radi naplaćivanja, njegova se obaveza gasi, odnosno smanjuje tek kad poverilac naplati ustupljeno potraživanje.

U oba slučaja prijemnik je dužan predati ustupiocu sve što je naplatio preko iznosa svog potraživanja prema ustupiocu.

U slučaju ustupanja radi naplaćivanja dužnik ustupljenog potraživanja može ispuniti svoju obavezu i prema ustupiocu, čak i kad je obavešten o ustupanju.

Ustupanje potraživanja radi obezbeđenja

Kada je ustupanje potraživanja izvršeno radi obezbeđenja prijemnikovog potraživanja prema ustupiocu, prijemnik je dužan da se stara sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina o naplati ustupljenog potraživanja i da po izvršenoj naplati, pošto zadrži koliko je potrebno za namirenje sopstvenog potraživanja prema ustupiocu, ovome preda višak.

Saznajte više:
Naplata potraživanja »
Ugovor o preuzimanju duga »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

2 - “Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija)”

  1. Postovani, odlicno ste bojasnili materiju o ustupanj potrazivawa,jer bas takav imam slucaj i Vase objasnjenje mi je pomoglo.
    S postovanjem

    1. Poštovana,

      Drago mi je da Vam je moj tekst pomogao da rešite svoj problem vezano za ustupanje potraživanja. Hvala Vam na rečima zahvalnosti!