Zakon o radu

Izmena ugovora o radu – Aneks ugovora o radu

Aneks ugovora o radu može biti zaključen pod uslovima, koji su predviđeni odredbama članova od 171. do 174. Zakona o radu.

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada odnosno aneks ugovora o radu:

 • radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada
 • radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. Zakona o radu.

Prema odredbama člana 173. Zakona o radu zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

 • ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela
 • ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.
  Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van navedenih slučajeva samo uz svoj pristanak.
 • radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. Zakona o radu.

Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao:

 • ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom
 • dat u zakup poslovni prostor
 • zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

Zaposleni može, uz svoju saglasnost, u slučajevima utvrđenim Zakonom o radu i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje.

Zaposleni može da bude privremeno upućen u drugo mesto rada ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme.

Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio.

 • ako je zaposlenom koji je višak obezbedio ostvarivanje prava iz člana 155. stav 1. tačka 5) Zakona o radu
 • radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog koji su sadržani u ugovoru o radu u skladu sa članom 33. stav 1. tačka 11) Zakona o radu
 • u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Odgovarajućim poslom u smislu tački 1) i 3) prethodnog stava smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Postupak zaključivanja aneksa ugovora o radu

Uz aneks ugovora o radu poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje koje sadrži:

 • razloge za ponuđeni aneks ugovora o radu
 • rok u kome zaposleni treba da se izjasni, koji ne može biti kraći od osam radnih dana
 • pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora o radu.

Ako zaposleni potpiše aneks ugovora o radu u ostavljenom roku, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog aneksa.

Zaposleni koji odbije ponudu aneksa ugovora o radu u ostavljenom roku, zadržava pravo da u sudskom postupku povodom otkaza ugovora o radu u smislu člana 179. stav 5. tačka 2) Zakona o radu, osporava zakonitost aneksa ugovora.

Smatra se da je zaposleni odbio ponudu aneksa ugovora o radu ako ne potpiše aneks ugovora o radu u roku od osam radnih dana od dana dostavljanja aneksa ugovora o radu.

Ako je potrebno da se određeni posao izvrši bez odlaganja, zaposleni može biti privremeno premešten na druge odgovarajuće poslove na osnovu rešenja, bez ponude aneksa ugovora o radu, najduže 45 radnih dana u periodu od 12 meseci.

U slučaju premeštaja zaposleni zadržava osnovnu zaradu utvrđenu za posao sa koga se premešta ako je to povoljnije za zaposlenog.

Aneks ugovora o radu može biti zaključen i na inicijativu zaposlenog i u tom slučaju se aneks ugovora o radu zaključuje bez sprovođenja postupka za ponudu aneksa o ugovora o radu. Takođe, izmena ličnih podataka o zaposlenom i podataka o poslodavcu i drugih podataka kojima se ne menjaju uslovi rada može da se konstatuje aneksom ugovora o radu, na osnovu odgovarajuće dokumentacije, bez sprovođenja postupka za ponudu aneksa o ugovora o radu.

Ugovor o radu sa aneksima koji su sastavni deo tog ugovora mogu da se zamene prečišćenim tekstom ugovora o radu, koji potpisuju poslodavac i zaposleni.

Saznajte više:
Ugovor o radu »
Pravilnik o radu »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

36 - “Izmena ugovora o radu – Aneks ugovora o radu”

 1. Da li je potrebno praviti novi aneks ugovora o radu ukoliko zarada zaposlenih radnika raste srazmerno stanju i minimalnoj zaradi koju propisuje država, odnosno minimalnoj ceni rada?

  1. Poštovana,

   Prema odredbama člana 171. stav 1. tačka 5. Zakona o radu za svaku izmenu zarade mora se zaključiti odgovarajući Aneks Ugovora o radu.

 2. Poštovana, dobio sam ponudu aneksa ugovora gde mi se nudi niže radno mesto, sa manjim koeficijentom i samim tim i manjom zaradom od trenutne. Da li je ova ponuda u skladu sa zakonom? Od juna ove godine imam ugovor na neodredjeno vreme u javnom sektoru, u pitanju je javno komunalno preduzeće. Po struci sam dipl. inž. tehničke struke ali radim na mestu za koje je predvidjen 3-4 stepen stručne spreme. Pre 15-ak dana uradjena je sistematizacija u firmi po kojoj sam prerasporedjen na niže radno mesto iako imam završen fakultet. Molim Vas za pravni savet. Unapred hvala.

  1. Poštovani,

   Prema odredbama člana 171. stav. 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada odnosno aneks ugovora radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada, pri čemu se odgovarajućim poslom smatra posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu. Prema tome aneks ugovora o radu je nezakonit ukoliko ste preraspoređeni na radno mesto za koje se ne zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu na osnovu koga ste zasnovali radni odnos u javnom komunalnom preduzeću.

 3. Postovani,da li ugovor na određeno vreme moze da se menja aneksom u kome se navodi da od odredjenog datuma zaposlena zbog obima posla prelazi na neodređeno vreme.

  1. Poštovana Elena,

   Vaše zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme mora biti regulisano posebnim ugovorom o radu odnosno nakon isteka važnosti ugovora o radu na određeno vreme poslodavac mora da Vas odjavi po tom osnovu pa da potom sa Vama zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme.

 4. Da li je moguce dodati u ugovor o radu stavku da zaposleni ne moze dati otkaz pre isteka ugovora? Molim vas, odgovorite mi sto pre, nasla sam posao iz snova, ali mi poslodavac preti tuzbom ako dam otkaz pre isteka ugovora, jer u ugvoru stoji ta neka stavka o zabrani jedostranog prekida ugovora

  1. Poštovani Aleksandre,

   Odredba Ugovora o radu, kojom Vam se ukida pravo na jednostrani raskid ugovora o radu je ništava i nema pravno dejstvo, jer protivna odredbama člana 178. Zakona o radu, koje regulišu otkaz od strane zaposlenog. Odredbama ugovora o radu ne mogu se menjati ili ukidati prava i obaveze, koje su imperativno utvrđene odredbama Zakona o radu.

 5. Šta se dešava ako mi je istekao ugovor o radu na odredjeno a i dalje dolazim na posao a nisam dobio novi ugovor o radu?

  1. Poštovani Ilija,

   Prema odredbama člana 37. stav 6. Zakona o radu ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

 6. Da li uz već postojeći može da se donese novi aneks ugovora npr. o promeni naučnog zvanja i visini plate?

  1. Poštovana Duška, dozvoljeno je da se novim aneksom ugovora reguliše promena naučnog zvanja i visina plate.

 7. Da li poslodavac može aneksom ugovora da smanji drastično platu zaposlenog i u kojim uslovima.Isto radno mesto je U pitanju i isti obim posla.

  1. Poštovani Srđane,

   Odgovor na Vaše pitanje zavisi od razloga koje je poslodavac naveo za drastično smanjenje plate odnosno od toga da li su ti razlozi zasnovani na odredbama Pravilnika o radu i drugih opštih akata poslodavca. Na osnovu informacija, koje ste dali u svom pitanju, mogu da Vam odgovorim da Poslodavac ne može da smanji iznos plate odnosno osnovne zarade zaposlenog ispod iznosa minimalne zarade, koji propisuje Vlada Republike Srbije.

 8. Postovan,
  Zanima me, da li je vlasnik firme duzan da mi da aneks ugovora, uvezi povecanja sata rada? Na prvom ugovoru koji sam dobio 2017god, pise kolika je satnica rada. A od tada 2018 i ove 2019 doslo je do povecanja sata rada i nisam dobio aneks ugovora. Da li imam pravo na aneks ili da li imam pravo da trazim isti? Hvala

  1. Poštovani Lazare,

   S obzrirom da povećanje vrednosti sata rada utiče i na visinu Vaše osnovne zarade, kao i s obzirom na činjenicu da je vrednost sata rada bila regulisana Ugovorom o radu, eventualne izmene vrednosti sata rada trebalo je da budu regulisane Aneksom Ugovora o radu. Aneks Ugovora o radu može biti zaključen na osnovu ponude poslodavca, ali i na inicijativu zaposlenog.

 9. Draga trrnutno sam na trudnicko i posllodavac mije ponudio aneks ugovor posto mije stari istekao 19 marya aneks kao dok traje porodiljsko zbog nege deteta sad neznam staje aneks uvovor

  1. Poštovana Irena,

   Aneks Ugovora o radu predstavlja izmene i dopune već zaključenog Ugovora o radu i te izmene i dopune predstavljaju sastavni deo Ugovora o radu. Vaš poslodavac Vam je pondio zaključenje Aneksa Ugovora o radu kako bi Vam produžio trajanje radnog odnosa s obzirom da ste trudnica i da iz tog razloga bi bilo nezakonito da Vam prestane radni odnos. Prema odredbama člana 187. Zakona o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu i rok za koji je zaposleni ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

   1. Postovani
    Da li u aneksu ugovora mora biti naveden koliki je rok za zalbu sudu,ako mi aneks ne odgovara u nekim tackama ili u celini ?
    Hvala vam na odgovoru.

   2. Poštovana Vesna,
    U aneksu Ugovora o radu se ne navodi pouka o pravnom sredstvu, nego se u obaveštenju, koje se dostavlja zajedno sa tekstom anksa ugovora o radu navodi upozorenje da odbijanje ponude aneksa ugovora o radu predstavlja osnov za davanje otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, saglasno članu 179. stav 5. tačka 2) Zakona o radu.

 10. Poštovana,
  ponuđen mi ja Aneks ugovora o radu u kojem je navedeno da obavljam 9 različitih poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova. Osim toga poslodavac me obavezuje da nakon stručnog usavršavanja moram da radim kod njega najmanje dve godine ili da nadoknadim troškove stručnog usavršavanja. Napominjem da je periodično stručno usavršavanje neophodno za obavljanje poslova koje radim. I na kraju poslodavac je uveo zabranu konkurencije 1 godinu po prestanku radnog odnosa bez obzira na razlog prekida radnog odnosa i bez obaveze poslodavca da isplati nadoknadu. Molim Vas da me uputite šta je od ovoga zakonito a šta ne? Unapred hvala

  1. Poštovana Aleksandra,

   Vezano za Vaše obaveze prema poslodavcu po osnovu stručnog usavršavanja ne mogu da se izjašnjavam iz razloga što su mi nepoznato kako je ovo pitanje regulisano opštim aktima privrednog društva u kome ste zaposleni, kao i ugovorima, koje ste potpisali. S druge strane, prema odredbama člana 162. Zakona o radu poslodavac ne može da Vas obaveže da poštujete zabranu konkurencije nakon prestanka radnog odnosa, i to u periodu koji ne može biti duži od dve godine, bez preuzimanja obaveze da Vam isplaćuje mesečnu naknadu u ugovorenoj visini.

 11. Poštovani.
  Da li može da se predje sa jednog radnog mesta na drugo radno mesto u istoj firmi,kad radnik ode u penziju.Bez raspisivanja konkursa.Naravno imam stručnu spremu i radno iskustvo za to mesto.Da li to može sa aneks ugovorom.
  Hvala unapred

  1. Poštovana Mirjana,

   Nakon odlaska u penziju, Vi ne možete da počnete da radite na novom radnom mestu u istoj firmi na osnovu Aneksa Ugovora o radu, iz razloga što Vama na dan odlaska u penziju prestaje radni odnos odnosno otkazuje se Ugovor o radu po osnovu ispunjavanja zakonskih uslova za odlazak u penziju.

 12. Postovani,

  Da li mozete da me informisete povodom otkaza koji zaposleni dobija nakon nepotpisivanja aneksa ugovora usled toga sto on podrazumeva degradirajuce radno mesto sa manjom platom? Konkretno me interesuje da li ta vrsta otkaza podrazumeva isplatu odštete i nadonkadu nacionalne službe za zaposljavanje ili ne?

  Hvala unapred.

  1. Poštovana Sandra, po osnovu otkaza zbog nepotpisivanja aneksa ugovora o radu nemate pravo na novčanu naknadu, koju Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje po osnovu prestanka radnog odnosa. Pravo na nakanadu štete od Vašeg poslodavca možete ostvariti ukoliko u sudskom postupku dokažete nezakonitost otkaza odnosno osporite zakonitost aneksa ugovora o radu, koji Vam je ponuđen da potpišete.

 13. U firmi kojoj radim nude ( teraju) mi da potpisem novi aneks ugovor i promenim radno mesto,,imao bi malo vecu platu ali mi to nije bitno… Problem je u tome sto neznam nista oko tog radnog mesta a veoma je rizicno

  1. Poštovani Gorane, Odbite zaključivanje Aneksa Ugovora o radu pod navedenim uslovima. Nakon otkaza Ugovora o radu zbog nepotpisivanja Aneksa možete da osporavate njegovu zakonitost odnosno da dokažete nezakonitost u sudskom postupku.

 14. Poslodavac želi da potpišem aneks na tri godine, u slučaju otkaza moram da platim 6 mesečnih bruto zarada. Da li sme to da radi?

 15. Postovani,
  Molim vas da mi pimognete kako da uradim aneks ugovora o radu za radnike zbog promene sedista firme u drugom gradu. Jel to isto ide sa ponudom za zakljucenje aneksa ili na neki drugi nacin. Hvala!

  1. Poštovana Jasna, Bez obzira na razlog zbog kojeg se zaključuje aneks ugovora o radu u svakom slučaju mora da bude ispoštovan postupak koji je propisan odredbama Zakona o radu.

 16. poštovani,
  da li se aneksom ugovora o radu može da odredi rad subotom po potrebi,tako da je radna nedelja umesto 40 ,46 sati
  hvala

  1. Poštovana Jasminka,

   Unošenje navedene formulacije u Ugovor o radu bi bilo protivno odredbama Zakona o radu.

 17. Poslodavac zeli da nam da da potpisemo aneks ugovora u kojem stoji da ako tajni kupac smatra da ne radimo posao kako treba i ne ostvarimo dovoljan broj poena na osnovu njegovog misljenja, dobijamo automatski otkaz.da li je ovo legalno?

  1. Poštovana Slobodanka,

   Da bi ugovoranje navedenog razloga za otkaz ugovora o radu bio legalan, nužno je da se precizira i ugovori koji je to dovoljan broj poena i koji su precizni kriterijumi i merila za obavljanje posla “kako treba“, jer uslove rada i merila i kriterijume za ostvarivanje standardnog radnog učinka, kao i razloge za otkaz ugovora o radu utvrđuje isljučivo poslodavac