Obaveze poslodavca u slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu je uređeno sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radnom mestu i u radnoj okolini u cilju sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja, čiji je pojam definisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. U slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ustanovljene su obaveze poslodvaca koje se tiču vođenja evidencija, prijave povreda na radu, izveštavanja o povredi na radu i profesionalnoj bolesti, osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti i dr.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu primenjuje se na državne organe, organe autonomnih pokrajina, organe jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna i fizička lica, u svim delatnostima.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ne primenjuje se pri obavljanju poslova iz oblasti odbrane i policijskih poslova i poslova zaštite i spasavanja i drugih unutrašnjih poslova u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima iz delokruga nadležnog državnog organa, kao i poslova zaštite i spasavanja koje obavljaju drugi subjekti u skladu sa posebnim zakonom, ako su pojedina pitanja bezbednosti i zdravlja na radu pri obavljanju te službe i tih poslova uređena posebnim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona. Nastavite sa čitanjem Obaveze poslodavca u slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog