Zakonska, ugovorna i jednostrana kompenzacija

Kompenzacija

Kompenzacija je način gašenja dugovanja i potraživanja bez ispunjenja. Po osnovu kompenzacije se u odnosu na jedno lice gase i dugovanja i potraživanja koja postoje prema drugom licu bez ispunjenja.

Kompenzacija može biti zakonska, ugovorna i jednostrana.

Zakonska kompenzacija je kompenzacija koja se sprovodi na osnovu samog zakona, bez obzira na volju učesnika u kompenzaciji. Trenutno zakonsku kompenzaciju ne predviđaju pozitivni propisi Republike Srbije. Ugovorna kompenzacija je kompenzacija koja nastaje na osnovu ugovora, dok jednostrana nastaje na osnovu jednostrane izjave volje.

Ugovorna kompenzacija

Ugovorna kompenzacija nije izričito uređena zakonom, ali je dozvoljena po osnovu slobode ugovaranja (autonomije volje).

Bitan uslov je samo to da postoji uzajamnost potraživanja, tj. da se dva lica, jedno u odnosu na drugo, nalaze u ulozi i poverioca i dužnika. Ako su ta lica saglasna da, umesto ispunjenja obaveza koje imaju, ugase obaveze (potraživanja), onda je moguće da zaključe ugovor kojim predviđaju gašenje uzajamnih dugovanja i potraživanja bez ispunjenja.

Ugovorna kompenzacija je dopuštena i kao višestrana.

Jednostrana kompenzacija

Kompenzacija se može izvršiti i kao jednostrana kompenzacija, a predviđena je i uređena Zakonom o obligacionim odnosima (Članovi 336 – 343.). Ona nastaje na osnovu izjave volje jedne strane u pravnom odnosu, ali samo ako su ispunjeni zakonom predviđeni uslovi.

Opšti uslovi

Dužnik može prebiti potraživanje koje ima prema poveriocu sa onim što ovaj potražuje od njega, ako oba potraživanja glase na novac ili druge zamenljive stvari istog roda i iste kakvoće i ako su oba dospela.

Izjava o prebijanju

Kompenzacija ne nastaje čim se steknu uslovi za to, nego je potrebno da jedna strana izjavi drugoj da vrši prebijanje.

Posle izjave o prebijanju smatra se da je prebijanje nastalo onog časa kad su se stekli uslovi za to.

Odsustvo uzajamnosti

Dužnik ne može izvršiti kompenzaciju onoga što duguje poveriocu sa onim što poverilac duguje njegovom jemcu. Ali jemac može izvršiti kompenzaciju dužnikove obaveze prema poveriocu sa dužnikovim potraživanjem od poverioca.

Ko je dao svoju stvar u zalogu za tuđu obavezu, može zahtevati od poverioca da mu vrati založenu stvar kad se ispune uslovi za prestanak te obaveze kompenzacijom, kao i kad poverilac propusti svojom krivicom da izvrši kompenzaciju.

Zastarelo potraživanje

Dug se može kompenzovati sa zastarelim potraživanjem samo ako ono još nije bilo zastarelo u času kad su se stekli uslovi za kompenzaciju.

Ako su uslovi za kompenzaciju nastali pošto je jedno od potraživanja zastarelo, kompenzacija ne nastaje ako je dužnik zastarelog potraživanja istakao prigovor zastarelosti.

Kompenzacija sa ustupljenim potraživanjem

Dužnik ustupljenog potraživanja može kompenzovati prijemniku ona svoja potraživanja koja je do obaveštenja o ustupanju mogao kompenzovati ustupiocu. On mu može kompenzovati i ona svoja potraživanja od ustupioca koja je stekao pre obaveštenja o ustupanju, a čiji rok za ispunjenje nije bio dospeo u času kada je obavešten o ustupanju, ali samo ako taj rok pada pre roka za ispunjenje ustupljenog potraživanja ili u isto vreme.

Dužnik koji je bez rezerve izjavio prijemniku da pristaje na ustupanje ne može mu više kompenzovati nikakvo svoje potraživanje od ustupioca.

Ako je ustupljeno potraživanje upisano u javne knjige, dužnik može izvršiti kompenzaciju prijemniku samo ako je njegovo potraživanje upisano kod ustupljenog potraživanja ili ako je prijemnik izvešten prilikom ustupanja o postojanju tog potraživanja.

Slučajevi kad je kompenzacija isključena

Ne može prestati kompenzacijom:

  • potraživanje koje se ne može zapleniti
  • potraživanje stvari ili vrednosti stvari koje su dužniku bile date na čuvanje, ili na posudu, ili koje je dužnik uzeo bespravno, ili ih bespravno zadržao
  • potraživanje nastalo namernim prouzrokovanjem štete
  • potraživanje naknade štete pričinjene oštećenjem zdravlja ili prouzrokovanjem smrti
  • potraživanje koje potiče iz zakonske obaveze izdržavanja.

Zabrana na potraživanju druge strane

Dužnik ne može vršiti kompenzaciju ako je njegovo potraživanje dospelo tek pošto je neko treći stavio zabranu na poveriočevo potraživanje prema njemu.

Uračunavanje kompenzacijom

Kad između dva lica postoji više obaveza koje mogu prestati kompenzacijom, kompenzacija se vrši po pravilima koja važe za uračunavanje ispunjenja.

Saznajte više:
Naplata potraživanja od dužnika u blokadi »
Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) »
Osiguranje potraživanja kod stranog društva za osiguranje »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *