Vrste i postupak inspekcijskog nadzora

Inspekcija rada – nadležnost i inspekcijski nadzor

Inspekcija rada obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa nad primenom Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o privrednim društvima (u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu) Zakona o štrajku, Opšteg kolektivnog ugovora, kolektivnih ugovora (posebnih i pojedinačnih), opštih akata i ugovora o radu kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u organizacijama, pravnim licima i drugim oblicima organizovanja, kao i ustanovama.

Inspekcija rada – nadležnost i inspekcijski nadzor

Pored zakona, inspekcija rada vrši nadzor i nad primenom drugih propisa o merama i normativima bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim merama koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, standarda i opšte priznatih mera u delu kojim se uređuju pitanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ovlašćenja i dužnosti inspektora rada regulisani su na nekoliko načina uključujući ovlašćenja i dužnosti inspektora rada, koja su utvrđena Zakonom o državnoj upravi, Zakonom o radu i Zakonom o radnim odnosima u državnim organima.

Inspekcija rada odnosno inspektor rada ima ovlašćenja da u obavljanju inspekcijskog nadzora kod poslodavca:

 • pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju
 • sasluša i uzima izjave od odgovornih i zainteresovanih lica
 • pregleda poslovne prostorije, objekte i sl.
 • uzima u postupak prijave građana, zahteve zaposlenih, drugih fizičkih i pravnih lica
 • nalaže rešenjem izvršenje mera i radnji u cilju otklanjanja utvrđenih povreda zakona
 • podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup
 • podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka
 • obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan
 • pokreće inicijativu za obustavljanje od izvršenja, odnosno za poništavanje ili ukidanje propisa ili drugog opšteg akta koji nije u skladu sa Ustavom ili zakonom
 • u slučajevima nepravilnog otkaza ugovora o radu, donosi rešenje o odlaganju od izvršenja donetog rešenja o otkazu ugovora o radu, zaposlenog vraća na rad do okončanja sudskog spora.

Prilikom vršenja nadzora, inspektor rada mora imati službenu legitimaciju kojom dokazuje svojstvo inspektora.

Inspekcija rada i Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Inspekcija rada vrši nadzor kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica koji imaju zaposlene, odnosno imaju status poslodavca. Nadzor kod poslodavaca odnosi se na primenu:

 • Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
 • podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • opštih, posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora i opštih akata, kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • opštih akata kojima se uređuju radna mesta, vrsta i stepen stručne spreme, potrebna znanja i drugi potrebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa na tim radnim mestima
 • ugovora o radu, u delu u kojem se uređuju prava, obaveze zaposlenih i poslodavaca u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • tehničkih propisa i nacionalnih standarda, u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu.

Vrste inspekcijskih nadzora

Inspekcija rada pokreće postupak inspekcijskog nadzora po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke.

Nadzor po službenoj dužnosti, koji pokreće inspekcija rada na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, je kad inspektor rada utvrdi ili sazna da, s obzirom na postojeće činjenično stanje, treba u cilju obezbeđivanja bezbednog i zdravog mesta za svakog zaposlenog, da pokrene postupak nadzora (upravni postupak).

Nadzor po službenoj dužnosti, koji pokreće inspekcija rada, po obimu može biti redovan i kontrolni nadzor kod poslodavca i nadzor povodom dešavanja smrtne, teške i kolektivne povrede na radu.

Inspekcija rada pokreće nadzor povodom zahteva stranke na zahtev poslodavca, na zahtev zaposlenog za intervenciju inspektora, kao i povodom zahteva za ispunjenost propisanih uslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a u skladu sa Pravilnikom o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Redovan nadzor poslodavca je sveobuhvatan nadzor nad primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkih mera i nacionalnih standarda u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu.

Kontrolni nadzor obuhvata:

 • proveru nad izvršenjem rešenja o otklanjanju nedostataka, koje je inspektor doneo u prethodnom postupku nadzora kod poslodavca i
 • uvid u primenu pojedinih propisa ili instituta Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu kod poslodavca i to u obimu, koji utvrdi inspekcija rada odnosno njen rukovodilac.

Inspekcija rada može vršiti kontrolni nadzor na zahtev poslodavca, ili na zahtev zaposlenog za intervenciju inspektora.

Postupak inspekcijskog nadzora

U postupku inspekcijskog nadzora inspektor rada ima pravo i dužnost da preduzima radnje, kojima se kontrolišu bezbednost i zdravlje na radu a naročito higijena i uslovi rada, proizvodnja, stavljanje u promet, korišćenje i održavanje sredstava za rad, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, opasnih materija i drugo,

Pokretanje prekršajnog postupka

U slučaju da poslodavac nije obezbedio potrebne mere bezbednosti inspektor rada podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Saznajte više:
Pravilnik o radu »
Ugovor o radu »

Share on Facebook4Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

6 thoughts on “Inspekcija rada – nadležnost i inspekcijski nadzor”

 1. Postovani,
  da li postoji neka uredba ili propis po kojem je poslodavac duzan da cisti kancelarije?
  Naime, u Fondu PIO vec 4-5 meseci ne postoje osobe koje ciste i peru prozore.

  Da li je moguce podneti prijavu nekoj inspekciji?

  1. Poštovana,
   Prema odredbama člana 11. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenima higijenu rada odnosno dužan je da primeni propise i standarde koji se odnose na higijenu radu. Možete podneti prijavu Inspekciji rada pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer navedena inspekcija vrši nadzor nad primenom propisa, koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu.

 2. Postovani, poslodavac uporno obmanjuje i izbegava da placa zaradu porodilji za vreme porodiljskog bolovanja, vec 7 zarada, inspekcija vec dva meseca vrsi nadzor i upozorava, ali nema rezultata. Osim dugih sudskih neefikasnih sporova do zastarevanja postupka sto se pokazalo u praksi, uz zastarevanje postupka, i verovatne mogicnosti nenaplate, postoji li neki efikasniji sistem da se dodje do novca koji se duguje. Hvala na odgovoru

  1. Poštovana Majo,
   S obzirom da Vam poslodavac ne izvršava dobrovoljno i blagovremeno isplatu zarada, Vaše pravo na isplatu zarada možete ostvariti samo u sudskom postupku. Ukoliko blagovremeno pokrenete sudski postupak, ne postoji mogućnost da nastupi zastarelost prava na naplatu zarada tokom sudskog postupka.

 3. Poštovani!
  Nadamnom se vrši mobing već dve godine. Čak sam i trpela seksualno fizičko uznemiravanje. Inače ja sam bila sekretarica bivšeg direktora kojeg su smenili. Mene su pod optužbama da sam bila u „dilu“ sa bivšim direktorom premestili na drugo radno mesto daleko od direkcije tj. na ekonomiju. Nedavno mi je direktor ponudio aneks ugovora u kojem stoji da se premeštam na posao „čuvara ekonomskog dvorišta“ sa koeficijentom 1,2 koji je predviđen za Nk poslove. Da li on po zakonu može da me premesti na niže radno mesto i po tom koeficijentu iako sam u firmu primljena sa srednjom školom?

  1. Poštovana,

   U skladu sa odredbama člana 171. Zakona o radu poslodavac može da premesti radnika na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada, ali samo na posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *