Podnošenje zahteva za vizu za duži boravak

Viza za duži boravak (viza D)

Vlada Republike Srbije je, 30. oktobra 2014. godine, usvojila Odluku o bezviznom ulasku u Republiku Srbiju za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, kao i za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama. Ovom odlukom, gore pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez prethodne molbe za vizu, ući, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji do 90 dana tokom šestomesečnog perioda, ali ne prekoračujući datum isteka navedenih viza ili dozvole boravka.

Ostali nosioci stranih nacionalnih pasoša koji planiraju da u Srbiji borave do 90 dana ili u periodu od 90 do 180 dana moraju da diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu podnesu zahtev za vizu.

U diplomatsko-konzularnim predstavništvima se izdaju:

 • viza za kraći boravak (viza C)
 • viza za duži boravak (viza D).

Viza C (viza za boravak do 90 dana)

Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska. Viza za kraći boravak se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

Viza za duži boravak (viza D)

Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana. Stranac kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak.

Stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca.

Pre isteka roka važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, stranac podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja, ako njegovo poslovno angažovanje u Republici Srbiji traje duže od roka važenja vize za duži boravak.

Nadležnost za izdavanje vize za duži boravak

Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo, ukoliko Zakonom o strancima nije drugačije određeno. Izuzetno vizu za kraći boravak može izdati granična policija.

Zahtev za vizu razmatra i o njemu odlučuje diplomatsko-konzularno predstavništvo na čijem konzularnom području podnosilac zahteva zakonito boravi. Izuzetno, diplomatsko-konzularno predstavništvo razmatra i odlučuje o zahtevu koji je podneo stranac, koji se zakonito nalazi na njegovom konzularnom području, a nema boravak u toj državi, u slučaju kada priloži dokaze o hitnosti putovanja u Republiku Srbiju za koje mu je potrebna viza.

U državama u kojima Republika Srbija nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, međunarodnim ugovorom se može odrediti uzajamno zastupanje u postupku izdavanja viza.

Strana putna isprava

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize, stranac mora da priloži stranu putnu ispravu koja je važeća najmanje tri meseca nakon nameravanog datuma odlaska iz Republike Srbije, koja sadrži najmanje dve uzastopne prazne stranice i koja je izdata u poslednjih deset godina.

Izuzetno, ukoliko je to u interesu Republike Srbije ili za to postoje humanitarni razlozi, prilikom podnošenja zahteva za vizu, stranac može priložiti stranu putnu ispravu koja ne ispunjava prethodno navedene uslove.

Ukoliko je to u interesu Republike Srbije ili za to postoje humanitarni razlozi, a putna isprava nije priznata od strane Republike Srbije, viza se utiskuje u obrazac za unošenje vize. Izgled obrasca za unošenje vize i način unosa vize u obrazac propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.

Podnošenje zahteva za vizu za duži boravak

Zahtev za izdavanje vize za duži boravak se podnosi lično, na propisanom obrascu, najranije tri meseca pre početka nameravanog putovanja.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo može odstupiti od ličnog podnošenja zahteva za vizu ako se utvrdi da je podnosilac zahteva zakonito koristio prethodno izdate vize. Lica upisana u putnu ispravu podnosioca zahteva za vizu podnose posebne zahteve za vizu na propisanom obrascu.

Prilikom podnošenja zahteva za vizu za duži boravak stranac prilaže:

 1. popunjeni obrazac zahteva za vizu;
 2. putnu ispravu;
 3. fotografiju;
 4. dokaz o uplaćenoj taksi za izdavanje vize;
 5. dokaze o svrsi i razlozima boravka u Republici Srbiji;
 6. pozivno pismo;
 7. odgovarajuće i važeće putno zdravstveno osiguranje.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo će odbaciti zahtev za izdavanje vize ukoliko podnosilac zahteva ne ispuni jedan ili više opštih uslova ili ne podnese zahtev u propisanom roku.

U slučaju odbacivanja zahteva za izdavanje vize isprave koje su priložene uz zahtev kao i iznos uplaćene takse za izdavanje vize vraćaju se podnosiocu zahteva.

Kada postoje humanitarni razlozi ili interes Republike Srbije, zahtev za vizu će se razmatrati i u slučaju kada nisu ispunjeni svi opšti uslovi.

Ako se zahtev za izdavanje vize uzme u razmatranje, u putnu ispravu stranca se unosi štambilj kojim se potvrđuje prijem zahteva za vizu. Štambilj se ne unosi u diplomatske i službene putne isprave.

Izgled obrasca za podnošenje zahteva za vizu kao i štambilja kojim se potvrđuje prijem zahteva propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.

Dokazi o ispunjenosti uslova za izdavanje vize za duži boravak

Prilikom podnošenja zahteva za vizu za duži boravak, podnosilac je dužan da priloži dokaze:

 1. svrsi putovanja;
 2. dovoljnom iznosu finansijskih sredstava za troškove smeštaja ili drugi dokaz u vezi sa smeštajem;
 3. iznosu raspoloživih sredstava za izdržavanje tokom nameravanog boravka i za povratak u zemlju porekla ili mesto uobičajenog boravišta;
 4. druge dokaze na osnovu kojih se može proveriti namera podnosioca da napusti Republiku Srbiju pre isteka zatražene vize.
 5. dokaze, odnosno isprave koje je u skladu sa odredbama Zakona o strancima potrebno priložiti prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak (u zavisnosti od osnova boravka).

Pozivno pismo

Pravno ili fizičko lice koje poziva stranca u privatnu ili poslovnu posetu mora priložiti pozivno pismo.

Pozivar se pozivnim pismom obavezuje da će snositi troškove boravka i prinudnog udaljenja stranca sa teritorije Republike Srbije, kao i troškove eventualnog boravka i smeštaja stranca u prihvatilištu za strance, ukoliko se oni ne mogu naplatiti od stranca.

Ukoliko je pozivar stranog državljanina u Republiku Srbiju fizičko lice, pozivno pismo treba da sadrži izjavu fizičkog lica da će snositi troškove boravka i prinudnog udaljenja stranca sa teritorije Republike Srbije, kao i troškove eventualnog boravka i smeštaja stranca u prihvatilištu za strance, ukoliko se oni ne mogu naplatiti od stranca, podatke o strancu (ime i prezime stranca, datum rođenja, državljanstvo stranca, podatke o putnoj ispravi), podatke o pozivaru (ime i prezime pozivara, datum rođenja, državljanstvo pozivara, telefonski broj pozivara, adresu na kojoj pozivar boravi, razlog pozivanja stranca u Republiku Srbiju), kao i druge podatke koji su od važnosti u postupku izdavanja vize.

Pozivno pismo fizičkog lica mora biti overeno kod nadležnog organa za overu pismena.

Ukoliko je pozivar stranog državljanina u Republiku Srbiju pravno lice pozivno pismo treba da sadrži izjavu pravnog lica da će snositi troškove boravka i prinudnog udaljenja stranca sa teritorije Republike Srbije, kao i troškove eventualnog boravka i smeštaja stranca u prihvatilištu za strance, ukoliko se oni ne mogu naplatiti od stranca, podatke o strancu (ime i prezime stranca, datum rođenja, državljanstvo stranca, podatke o putnoj ispravi), ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj, potpis i pečat odgovornog lica u pravnom licu koje poziva stranca u posetu, razlog pozivanja stranca u Republiku Srbiju, kao i druge podatke koji su od važnosti u postupku izdavanja vize.

Putno zdravstveno osiguranje

Podnosilac zahteva za vizu mora da priloži dokaz da za vreme boravka u Republici Srbiji ima odgovarajuće putno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove koji mogu nastati u vezi sa hitnom medicinskom pomoći, hitnim bolničkim lečenjem, vraćanjem u državu porekla iz zdravstvenih razloga ili u slučaju smrti.

Izuzetno dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju nisu dužni da prilože nosioci diplomatskih putnih isprava i podnosioci zahteva za aerodromsku tranzitnu vizu.

Period osiguranja ne sme biti kraći od vremena planiranog boravka u Republici Srbiji.

Provera uslova i procena rizika

Diplomatsko-konzularno predstavništvo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i državnim organom nadležnim za zaštitu bezbednosti Republike Srbije vrši proveru podataka podnosioca zahteva i pozivara uvidom u evidencije koje se vode u skladu sa zakonom, utvrđuje verodostojnost navoda u dokumentaciji priloženoj uz zahtev za izdavanje vize, kao i opravdanost svrhe putovanja.

Podaci o ličnosti podnosioca zahteva za vizu i sa njim povezanih fizičkih i pravnih lica, se prikupljaju i obrađuju u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Pre izdavanja vize, diplomatsko-konzularno predstavništvo pribavlja prethodnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prethodnu saglasnost daje Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu rezultata procene nadležnog organa po mestu dolaska stranca, rezultata procene državnog organa nadležnog za zaštitu bezbednosti Republike Srbije i drugih operativnih saznanja kojima u konkretnom slučaju raspolaže. Rok za dostavljanje saglasnosti je deset dana od dana dostavljanja zahteva za izdavanje vize na razmatranje. Rok se može produžiti do 25 dana ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Nadležni organ po mestu dolaska stranca obavlja razgovor sa pozivarom i utvrđuje okolnosti dolaska stranca u Republiku Srbiju, vrši provere kroz evidencije koje se vode u skladu sa zakonom i preduzima druge radnje u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona, radi utvrđivanja činjenica neophodnih za procenu osnovanosti zahteva za vizu.

Prilikom provere navoda i priloženih dokaza uz zahtev za izdavanje vize, utvrđuje se da li postoji jedan ili više razloga za odbijanje izdavanja vize propisanih u članu 36. Zakona o strancima.

U opravdanim slučajevima, diplomatsko-konzularno predstavništvo, odnosno nadležni organ može pozvati podnosioca zahteva ili pozivara radi dopune zahteva i pribavljanja dodatnih informacija i dokumentacije.

Ukoliko se zahtev za izdavanje vize ponovo razmatra, prethodno odbijanje zahteva za vizu ne može biti razlog za odbijanje novog zahteva za izdavanje vize.

Rokovi za odlučivanje o zahtevu za izdavanje vize za duži boravak

O zahtevu za izdavanje vize odlučuje se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Rok od 15 dana može se produžiti do 30 dana ako za to postoje opravdani razlozi.

Saznajte više:
Radna dozvola »
Dozvola za privremeni boravak »
Postupak izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad strancima u Srbiji »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *