Viza za duži boravak (viza D)

Vlada Republike Srbije je, 30. oktobra 2014. godine, usvojila Odluku o bezviznom ulasku u Republiku Srbiju za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, kao i za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama. Ovom odlukom, gore pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez prethodne molbe za vizu, ući, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji do 90 dana tokom šestomesečnog perioda, ali ne prekoračujući datum isteka navedenih viza ili dozvole boravka.

Ostali nosioci stranih nacionalnih pasoša koji planiraju da u Srbiji borave do 90 dana ili u periodu od 90 do 180 dana moraju da diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu podnesu zahtev za vizu.

U diplomatsko-konzularnim predstavništvima se izdaju:

 • viza za kraći boravak (viza C)
 • viza za duži boravak (viza D).

Nastavite sa čitanjem Viza za duži boravak (viza D)

Dozvola za privremeni boravak

Odredbama Zakona o strancima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018 i 31/2019) regulisani su uslovi i postupak izdavanja dozvole za privremeni boravak, produženje važnosti privremenog boravka, kao I razlozi za prestanak privremnog boravka u Srbiji.

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

 • zapošljavanja;
 • školovanja ili učenja srpskog jezika;
 • studiranja;
 • učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
 • stručne specijalizacije, obuke i prakse;
 • naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;
 • spajanja porodice;
 • obavljanja verske službe;
 • lečenja ili nege;
 • vlasništva nad nepokretnosti;
 • humanitarnog boravka;
 • statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;
 • statusa žrtve trgovine ljudima;
 • drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Nastavite sa čitanjem Dozvola za privremeni boravak