Zakon o zapošljavanju stranaca i Pravilnik o dozvolama za rad

Vrste radnih dozvola i uslovi za njihovo izdavanje u Republici Srbiji

Rad stranaca u Republici Srbiji reguliše se Zakonom o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) i Pravilnikom o dozvolama za rad („Sl. glasnik RS“, br. 63/2018, 56/2019 i 84/2022).

Pravilnikom o dozvolama za rad („Sl. glasnik RS“, br. 63/2018, 56/2019 i 84/2022) bliže se propisuju način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad.

Stranac koji se zapošljava u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca, ima jednaka prava i obaveze u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja kao i državljani Republike Srbije.

Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad, ako Zakonom o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) nije drugačije utvrđeno.

Vlada Republike Srbije odlukom može da ograniči broj stranaca kojima se izdaju dozvole za rad (u daljem tekstu: kvota) u slučaju poremećaja na tržištu rada, u skladu sa migracionom politikom i stanjem i kretanjem na tržištu rada.

Kvota se utvrđuje na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja uz prethodno pribavljeno mišljenje socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije i organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

Kvota se ne primenjuje na stranca, odnosno poslodavca koji zapošljava stranca, a podnosi zahtev za:

 1. ličnu radnu dozvolu, osim lične radne dozvole koja se izdaje na zahtev posebne kategorije stranca
 2. radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva.

Vrste radnih dozvola

Dozvola za rad može se izdati kao

 • lična radna dozvola ili kao
 • radna dozvola, pri čemu se za isti vremenski period može izdati samo jedna od te dve vrste dozvola.

Lična radna dozvola je dozvola za rad koja strancu u Republici Srbiji omogućava slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom.

Lična radna dozvola izdaje se na zahtev stranca ako:

 • ima odobrenje za stalno nastanjenje
 • ima status izbeglice
 • pripada posebnoj kategoriji stranca( tražioci azila).

Lična radna dozvola izdaje se radi spajanja porodice i na zahtev člana uže porodice stranca koji ima odobrenje za stalno nastanjenje i status izbeglice, kome je izdato odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak, kao i stranca člana uže porodice državljanina Republike Srbije i stranca srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji, ukoliko lice ispunjava uslov u pogledu minimalnih godina života za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa propisima o radu.

Pod članovima uže porodice smatraju se supružnici u braku ili van braka stranca koji ima ličnu radnu dozvolu, maloletna deca rođena u braku ili van braka, maloletna usvojena deca ili maloletni pastorci, kao i drugi članovi porodice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak stranaca.

Lična radna dozvola izdaje se u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku Srbiju, u skladu sa tim ugovorom.

Radna dozvola izdaje se kao:

 • radna dozvola za zapošljavanje
 • radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja i
 • radna dozvola za samozapošljavanje.

Stranac sa radnom dozvolom može u Republici Srbiji da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, a pod sledećim uslovima, da:

 • pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu;
 • deset dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Republike Srbje, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja. Izuzetno kada je to u interesu Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze, ministar nadležan za poslove zapošljavanja može odrediti i rok kraći d deset dana;
 • priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.

Izuzetno, kada je to u interesu Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze, privremena radna dozvola za zapošljavanje može se izdati strancu koji ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na odgovarajuća znanja i sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i dr., uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove, pod uslovom da je stranac podneo zahtev za privremeni boravak.

Privremena radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za period koji ne može biti duži od 45 dana.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže dok traje privremeni boravak.

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja izdaje se na zahtev poslodavca, i to za:

 • upućena lica
 • nezavisne profesionalce
 • kretanje u okviru privrednog društva i
 • osposobljavanje i usavršavanje.

Uslovi za izdavanje radne dozvole za upućena lica su da stranac ima: vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak stranca; dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu; akt o upućivanju na privremeni rad u Republiku Srbiju kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, kao i način smeštaja i ishrane.

Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca izdaje se na zahtev poslodavca radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Republike Srbije, na osnovu zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim poslodavcem, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019).

Radna dozvola za upućena lica izdaje se za period za koji je zaključen ugovor između poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca, ali ne duže od godinu dana.

Dozvola za upućena lica – radi obavljanja poslova ili vršenja usluga po osnovu ugovora o nabavci robe, nabavci ili zakupu mašina ili opreme i njene isporuke, instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi izdaje se pod uslovima propisanim za izdaranje radne dozvole za upućena lica, za period duži od 90 dana, odnosno za period potreban za obavljanje posla.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici Srbiji, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog na rad u taj ogranak, odnosno zavisno društvo, pod uslovom da je lice kod stranog poslodavca zaposleno najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti (ključno osoblje), kao i da će u Republici Srbiji obavljati iste poslove.

Izuzetno, radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se i na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Republici Srbiji, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog pripravnika na rad u tu organizacionu jedinicu, odnosno zavisno društvo.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva izdaje se na period dok traje viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili privremeni boravak, ali ne duže od jedne godine.

Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno krajnjeg korisnika usluga. Radna dozvola za nezavisnig profesionalca se izdaje ako poseduje: vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak, zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji obavezno sadrži rok za obavljanje posla, odgovarajuće visoko obrazovanje i/ili tehničke kvalifikacije i propisano radno iskustvo u struci. Radna dozvola izdaje se na period potreban za obavljanje posla, ali ne duže od godinu dana.

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno stranca radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, i to ako stranac poseduje: odobrenje za privremeni boravak; zaključen ugovor sa poslodavcem o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji sadrži mesto i rok trajanja.

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje izdaje se na period trajanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, ali ne duže od godinu dana, uz mogućnost produženja za još godinu dana.

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na zahtev stranca koji ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji i koji u postupku za izdavanje te dozvole dostavi sledeće dokaze: izjavu o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi; dokaz da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti; predugovor ili ugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će se obavljati delatnost; izjavu o broju i strukturi lica koja planira da zaposli, posebno državljana Republike Srbije, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada i stranaca sa ličnom radnom dozvolom.

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na period dok traje odobrenje za privremeni boravak, a najduže na godinu dana uz mogućnost produženja pod uslovom da stranac dokaže da nastavlja obavljanje istog posla pod uslovima pod kojima je dobio dozvolu.

Stranac koji dobije radnu dozvolu za samozapošljavanje u obavezi je da započne obavljanje poslova za koje je radna dozvola izdata u roku od 90 dana od dana dobijanja dozvole.

Tekst je ažuriran 26. 09. 2022. godine

Saznajte više:
Pravilnik o radu »
Ugovor o radu »
Ugovor o delu »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *