Zakon o strancima

Dozvola za privremeni boravak

Odredbama Zakona o strancima („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018 i 31/2019) regulisani su uslovi i postupak izdavanja dozvole za privremeni boravak, produženje važnosti privremenog boravka, kao I razlozi za prestanak privremnog boravka u Srbiji.

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

 • zapošljavanja;
 • školovanja ili učenja srpskog jezika;
 • studiranja;
 • učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
 • stručne specijalizacije, obuke i prakse;
 • naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;
 • spajanja porodice;
 • obavljanja verske službe;
 • lečenja ili nege;
 • vlasništva nad nepokretnosti;
 • humanitarnog boravka;
 • statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;
 • statusa žrtve trgovine ljudima;
 • drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Izuzetno privremeni boravak po osnovu zapošljavanja se može odobriti strancu koji namerava da u Republici Srbiji boravi kraće od 90 dana, a za taj rad mu je u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca potrebna radna dozvola.

Stranac kome je privremeni boravak odobren po nekom od osnova propisanih Zakonom o strancima, dužan je da u Republici Srbiji boravi u skladu sa osnovom zbog koje mu je boravak i odobren.

Nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka, privremeni boravak može da se odobri određenim kategorijama stranaca. Kriterijumi za određivanje kategorija stranaca, kao i same kategorije stranaca utvrđuju se aktom Vlade Republike Srbije.

Podnošenje zahteva za privremeni boravak i rokovi

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu.

Stranac koji je zakonito ušao u Republiku Srbiju, a za ulazak mu nije potrebna viza, kao i stranac koji je u Republiku Srbiju ušao sa vizom za duži boravak, a u Republici Srbiji zakonito boravi, podnosi zahtev za privremeni boravak. Kada postoje humanitarni razlozi ili razlozi više sile ili je to u interesu Republike Srbije, stranac koji je zakonito ušao i zakonito boravi u Republici Srbiji sa vizom za kraći boravak može da podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka, uz dostavljanje dokaza o postojanju navedenih razloga.

Zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji stranac može podneti elektronskim putem i iz inostranstva.

Osnov za podnošenje zahteva za privremeni boravak mora biti istovetan osnovu za izdavanje vize za duži boravak.

Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka.

Stranac koji blagovremeno podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka, odnosno za produženje privremenog boravka, može ostati u Republici Srbiji do okončanja prvostepenog postupka, odnosno do okončanja drugostepenog postupka u slučaju ulaganja žalbe na rešenje o odbijanju zahteva. Ukoliko nadležni organ odobri produženje privremenog boravka period između isteka prethodno odobrenog privremenog boravka i podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka smatra se zakonitim i neprekidnim boravkom.

Ako je to u interesu Republike Srbije, ako se utvrdi da postoje humanitarni razlozi ili zbog postojanja više sile, nadležni organ može razmatrati zahtev za produženje privremenog boravka stranca koji je podnet nakon isteka važećeg privremenog boravka, ukoliko je vremenski period između isteka prethodnog privremenog boravka i podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka kraći od tri meseca.

Objedinjeni zahtev za privremeni boravak i dozvolu za rad

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranca sa zahtevom za dozvolu za rad stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu. Izgled i sadržinu obrasca, kao i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev, propisuju sporazumno ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Nadležnost za odlučivanje

O zahtevu za odobrenje odnosno produženje privremenog boravka odlučuje nadležni organ u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Prilikom rešavanja po podnetom zahtevu za odobrenje privremenog boravka, nadležni organ pored procene da li su ispunjeni opšti uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak, pribavlja i procenu državnog organa nadležnog za zaštitu bezbednosti Republike Srbije da li boravak stranca na teritoriji Republike Srbije predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik.

Rok za dostavljanje procene je 25 dana od dana dostavljanja zahteva na razmatranje.

Opšti uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak

Uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac prilaže:

 1. važeći lični ili službeni pasoš;
 2. dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka;
 3. prijavu boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji;
 4. dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka;
 5. dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovama za izdavanje odobrenja za privremeni boravak propisanim Zakonom o strancima, kao i druga dokumenta na zahtev nadležnog organa;
 6. dokaz o uplati propisane administrativne takse.

Bliže uslove za odobrenje privremenog boravka, izgled zahteva za odobrenje privremenog boravka, kao i izgled i način unošenja nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Trajanje privremenog boravka

Privremeni boravak se može odobriti u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period važenja, u zavisnosti od osnova boravka i postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava.

Privremeni boravak se odobrava utiskivanjem nalepnice privremenog boravka u stranu putnu ispravu.

Putna isprava u kojoj je utisnuta nalepnica za privremeni boravak se preuzima lično. Izuzetno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, putnu ispravu u koju je utisnuta nalepnica privremenog boravka može podići punomoćnik stranca.

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak.

Izuzetno, ukoliko za to postoje humanitarni razlozi, interes Republike Srbije ili viša sila, strancu koji nema važeću putnu ispravu, a ispunjava opšte uslove za izdavanje odobrenja za privremeni boravak propisane Zakonom o strancima, privremeni boravak se odobrava ili produžava rešenjem.

Odbijanje zahteva za privremeni boravak

Zahtev za privremeni boravak, odnosno zahtev za produženje privremenog boravka odbija se kada:

 1. rok važenja ličnog ili službenog pasoša nije najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak;
 2. nije ispunjen jedan ili više opštih uslova za izdavanje odobrenja za privremeni boravak, koji su propisani Zakonom o strancima;
 3. je strancu na snazi zaštitna mera udaljenja, mera bezbednosti proterivanja ili mu je izrečena zabrana ulaska;
 4. to zahtevaju razlozi zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
 5. postoji opravdana sumnja da stranac neće koristiti privremeni boravak u nameravanu svrhu;
 6. stranac priloži falsifikovanu putnu ispravu;
 7. se utvrdi da su dokazi priloženi uz zahtev za privremeni boravak falsifikovani ili pribavljeni na nezakonit način;
 8. postoje razlozi da se opravdano veruje da neće postupati u skladu sa pravnim poretkom Republike Srbije.

Ako se uvidom u putnu ispravu ili uvidom u evidencije koje se vode u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, utvrdi da je stranac tokom važenja prethodno odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji boravio manje od polovine vremena na koje mu je odobren privremeni boravak, nadležni organ može odbiti zahtev za produženje privremenog boravka, u slučaju kada stranac ne dostavi dokaz o opravdanosti odsustva iz Republike Srbije.

Protiv rešenja o odbijanju zahteva za odobrenje privremenog boravka, odnosno za produženje privremenog boravka stranac može, preko nadležnog organa, izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse. O žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za odobrenje privremenog boravka, odnosno za produženje privremenog boravka odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Žalba odlaže izvršenje rešenja.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor, a pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

Prestanak privremenog boravka

Ukoliko se naknadno sazna da za stranca kome je odobren privremeni boravak postoji jedan ili više razloga propisanih za odbijanje zahteva za privremeni boravak, nadležni organ će doneti rešenje o prestanku prava na privremeni boravak i odrediti rok u kom je dužan da napusti Republiku Srbiju, a koji ne može biti duži od 30 dana.

Rešenjem o prestanku prava na privremeni boravak može se izreći i zabrana ulaska.

Na izricanje zabrane shodno se primenjuje član 78. Zakona o strancima, koji reguliše izricanje zabrane ulaska u Republiku Srbiju.

Prilikom donošenja rešenja o prestanku prava na privremeni boravak, cene se posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, a posebno dužina trajanja prethodnih privremenih boravaka stranca i njegove lične, porodične, kulturne, ekonomske i druge veze sa Republikom Srbijom.

Protiv rešenja o prestanku prava na privremeni boravak stranac može, preko nadležnog organa, izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse. O žalbi na rešenje o prestanku prava na privremeni boravak odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Žalba odlaže izvršenje rešenja.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

Saznajte više:
Postupak izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad strancima u Srbiji »
Radna dozvola »
Oblici radnog angažovanja u Republici Srbiji »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *