Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Ugovor o obaveznom osiguranju

Ugovor o obaveznom osiguranju, uslovi za zaključenje i sadržaj regulisani u odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 – odluka US).

Vlasnici prevoznih sredstava kojima se obavlja javni prevoz putnika i vlasnici drugih prevoznih sredstava, dužni su da zaključe ugovor o obaveznom osiguranju sa društvom za osiguranje pre nego što se prevozno sredstvo stavi u saobraćaj i to za sledeće vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju:

  1. osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja
  2. osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
  3. osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima
  4. osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad društvom za osiguranje, zaključeni ugovor o obaveznom osiguranju ostaje na snazi do isteka vremena na koje su zaključen.

Dejstvo ugovora o obaveznom osiguranju

Društvo za osiguranje dužno je da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju u skladu sa uslovima osiguranja i tarifama premija koji su na snazi u vreme zaključenja tog ugovora.

Društvo za osiguranje ne može odbiti ponudu za zaključenje ugovora o obaveznom osiguranju ako ugovarač osiguranja prihvata uslove osiguranja i tarifu premija društva za odnosnu vrstu osiguranja koji važe u vreme dostavljanja ponude za zaključenje ugovora o osiguranju.

Uslovi osiguranja sastavni su deo ugovora o obaveznom osiguranju i društvo za osiguranje dužno je da iste uruči ugovaraču osiguranja pri zaključenju ugovora.

Odredbe uslova osiguranja kojima se utvrđuju manja prava oštećenih lica od prava predviđenih Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, nemaju pravno dejstvo.

Obaveza društva za osiguranje iz ugovora o obaveznom osiguranju počinje po isteku dvadeset četvrtog časa dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao početak osiguranja, a prestaje po isteku dvadeset četvrtog časa dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka trajanja osiguranja, ako nije drukčije ugovoreno.

Obaveštavanje o uslovima osiguranja i tarifama premija

Društvo za osiguranje dužno je da dostavi Narodnoj banci Srbije uslove obaveznog osiguranja, tarifu i premijski sistem sa tehničkim osnovama premije tog osiguranja, najkasnije 90 dana pre početka primene, i to isključivo radi provere njihove usaglašenosti sa propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke osiguranja.

Ako Narodna banka Srbije utvrdi da uslovi osiguranja, tarifa i premijski sistem osiguranja nisu sačinjeni u skladu sa propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke osiguranja, izdaje nalog društvu za osiguranje da ih uskladi sa istima u roku od 30 dana.

Ako Narodna banka Srbije izda nalog društvo za osiguranje ne može primenjivati uslove obaveznog osiguranja i premijski sistem tog osiguranja zbog kojih je taj nalog izdat, do ispunjenja naloga iz tog stava.

Društvo za osiguranje istovremeno dostavlja Narodnoj banci Srbije i mišljenje ovlašćenog aktuara o dovoljnosti premije osiguranja za trajno izmirenje svih obaveza iz ugovora o obaveznom osiguranju i troškova sprovođenja tog osiguranja, kao i trogodišnji poslovni plan društva koji pokazuje dovoljnost obračunatih premija.

Suma osiguranja i osigurana suma

Obaveza društva za osiguranje po osnovu obaveznog osiguranja ograničena je sumom osiguranja, odnosno osiguranom sumom važećom na dan nastanka štetnog događaja, ako ugovorom o osiguranju nije ugovorena viša suma. Suma osiguranja, odnosno osigurana suma predstavlja maksimalnu obavezu društva za osiguranje, po jednom štetnom događaju.

Dinarska protivvrednost sume osiguranja, odnosno osigurane sume, odštetnog zahteva za male štete i učešća oštećnog lica u šteti od 10% prouzrokovane nepoznatim motornim vozilom, obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan nastanka štetnog događaja.

Obaveze vlasnika, odnosno lica koje upravlja prevoznim sredstvom

Lice koje upravlja prevoznim sredstvom dužno je da za vreme upotrebe prevoznog sredstva u saobraćaju ima polisu osiguranja ili drugi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju koji mora predočiti na zahtev ovlašćenog službenog lica.

U slučaju kad prevoznim sredstvom upravlja vozač koji nije vlasnik tog prevoznog sredstva, vlasnik prevoznog sredstva dužan je da vozaču omogući da za vreme upotrebe prevoznog sredstva ima polisu osiguranja ili drugi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju, a vlasnik motornog vozila i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Izuzetno, lice koje upravlja vazduhoplovom dužno je da polisu osiguranja ili drugi dokaz o zaključenom ugovoru o obaveznom osiguranju o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja i osiguranju vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima predoči, na zahtev ovlašćenog službenog lica pre poletanja ili posle sletanja vazduhoplova.

U slučaju saobraćajne nezgode, vozač je dužan da svim učesnicima saobraćajne nezgode koji imaju pravo podnošenja odštetnog zahteva po Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, da lične podatke i podatke o obaveznom osiguranju.

Obaveza prikupljanja podataka od strane društva za osiguranje

Društvo za osiguranje dužno je da prikuplja, obrađuje i čuva podatke o osiguranicima, osiguranim prevoznim sredstvima, štetnim događajima i likvidaciji šteta, po osnovu obaveznog osiguranja. Društvo za osiguranje organizuje, čuva i održava bazu podataka:

  1. o osiguranicima
  2. o prevoznim sredstvima
  3. o štetnim događajima
  4. za procenu i likvidaciju šteta.

Podaci prikupljaju se, obrađuju, čuvaju i koriste, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i propisima o načinu prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka iz oblasti osiguranja, predviđenim Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Udruženje osiguravača Srbije bliže propisuje sadržinu podataka i način njihovog prikupljanja, čuvanja i dostavljanja.

Način prikupljanja, čuvanja i korišćenja baze podataka društva za osiguranje

Podaci o osiguranicima, o prevoznim sredstvima, o štetnim događajima i za procenu i likvidaciju šteta prikupljaju se neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i od drugih lica (učesnika i svedoka štetnog događaja). Kad o navedenim podacima odgovarajuće evidencije vode organi nadležni za bezbednost saobraćaja, pravosudni organi, organizacije za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstvene ustanove i ustanove za socijalni rad, podaci se pribavljaju od tih organa i organizacija.

Organi, organizacije i pojedinci koji poseduju podatke ili baze podataka dužni su da, na zahtev, proslede te podatke društvu za osiguranje.

Podaci o osiguranicima, o prevoznim sredstvima, o štetnim događajima i za procenu i likvidaciju šteta čuvaju se deset godina po isteku ugovora o osiguranju, odnosno po okončanju postupka naknade štete i oštećena lica ih mogu koristiti bez naknade, i oštećena lica, prilikom podnošenja zahteva za naknadu štete društvu za osiguranje.

Izuzetak od obaveznog osiguranja

Odredbe Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju ne odnose se na prevozna sredstva Vojske Srbije.

Primena odredaba Zakona o osiguranju

Na osnivanje, poslovanje i vršenje nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje koje obavlja poslove obaveznog osiguranja, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje delatnost osiguranja odnosno Zakon o osiguranju, ako Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

Primena drugih zakona na ugovor o obaveznom osiguranju

Na ugovore o obaveznom osiguranju primenjuje se zakon kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugi odgovarajući zakoni kojima se uređuju ugovori u pojedinim vrstama osiguranja, ako Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

Saznajte više:
Nadležnost Garantnog fonda »
Osiguranje vozila »
Naknada štete u saobraćaju »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *