Statusne promene privrednog društva

Odluka o pripajanju privrednog društva i njeno pravno dejstvo

Odredbe Zakona o privrednim društvima regulišu pojam i vrste statusnih promena, kao i postupke sprovođenja statusnih promena, registraciju i pravne posledice registracije statusnih promena.

Statusnom promenom se privredno društvo – privredno društvo prenosilac reorganizuje tako što na drugo privredno društvo – privredno društvo sticaoca prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom privrednom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Pripajanje predstavlja vrstu statusne promene.

Jedno ili više privrednih društava može se pripojiti drugom privrednom društvu prenošenjem na to privredno društvo celokupne imovine i obaveza, čime privredno društvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije.

Odluka o pripajanju privrednog društva

Odlukom o pripajanju privrednog društva skupština odobrava:

  • ugovor o statusnoj promeni, ako je taj ugovor zaključen do dana održavanja sednice skupštine
  • nacrt ugovora o statusnoj promeni, ako taj ugovor nije zaključen do dana održavanja sednice skupštine.

U slučaju akcionarskog društva odluka o pripajanju privrednog društva donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom nije određena veća većina.

Ako kao rezultat statusne promene određeni članovi privrednog društva prenosioca postaju članovi privrednog društva sticaoca koji neograničeno solidarno odgovaraju za njegove obaveze, odluka o pripajanju privrednog društva može se doneti samo uz njihovu saglasnost.

Skupština je dužna da istovremeno sa donošenjem odluke o pripajanju privrednog društva:

  • usvoji izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta u slučaju akcionarskog društva, ako privredno društvo nastavlja da postoji
  • usvoji osnivački akt privrednog društva koje nastaje statusnom promenom, kao i statut tog privrednog društva ako je ono akcionarsko društvo
  • donese odluku o povećanju, odnosno smanjenju osnovnog kapitala u zavisnosti od vrste statusne promene.

Ako se statusnom promenom vrši zamena udela, odnosno akcija u drugačijoj srazmeri, odluka o pripajanju privrednog društva mora da sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, odnosno predsednika nadzornog odbora privrednog društva ako je upravljanje privrednim društvom dvodomno, da su sve obaveze privrednog društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa članovima 475. i 476. Zakona o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara, da se svaki član društva prenosioca saglasio da se statusnom promenom izvrši zamena udela, odnosno akcija u drugačijoj srazmeri, osim članova privrednog društva prenosioca koji koriste svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu u skladu sa članom 508. Zakona o privrednim društvima.

U slučaju akcionarskog društva, odluka o pripajanju privrednog društva mora da sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora ako je upravljanje privrednim društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.

Ugovor o statusnoj promeni stupa na snagu kada ga odlukom o pripajanju privrednog društva odobre skupštine svih društava koja učestvuju u statusnoj promeni, odnosno danom zaključenja tog ugovora ako je taj datum kasniji, ako ugovorom nije predviđeno da stupa na snagu nekog kasnijeg datuma.

Pobijanje odluke o pripajanju privrednog društva

Na pobijanje odluke o pripajanju privrednog društva primenjuju se odredbe čl. 376. do 381. Zakona o privrednim društvima.

U postupku po tužbi za pobijanje odluke o pripajanju privrednog društva sud će tuženom privrednom društvu ostaviti primeren rok za otklanjanje razloga za pobijanje, ako se radi o otklonjivim razlozima.

Nadležni sud je dužan da odluku kojom se poništava odluka o pripajanju privrednog društva po pravnosnažnosti dostavi registru privrednih subjekata radi objavljivanja u skladu sa zakonom o registraciji. Ova sudska odluka nema uticaja na prava i obaveze privrednog društva sticaoca u vezi sa statusnom promenom, koje su nastale nakon nastupanja pravnih posledica statusne promene, a do dana objave pravosnažne sudske odluke u registru privrednih subjekata, i za te obaveze neograničeno solidarno odgovaraju sva privredna društva učesnici statusne promene.

Odluka o pripajanju privrednog društva ne može se pobijati zbog utvrđene srazmere zamene akcija, odnosno udela.

Saznajte više:
Rezervisani sopstveni udeo i finansijski instrument »
Promena pravne forme privrednog društva i statusne promene »
Isključenje člana privrednog društva »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *