Pojam, vrste, dokumentacija i sprovođenje postupka promene pravne forme

Promena pravne forme privrednog društva

Privredno društvo može da promeni pravnu formu pod uslovima i u postupku, koji je propisan odredbama članova od 478. do 482. Zakona o privrednim društvima.

Pojam promene pravne forme

Promenom pravne forme privredno društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Promena pravne forme privrednog društva ne utiče na pravni subjektivitet tog društva.

Na promenu pravne forme privrednog društva primenjuju se shodno odredbe Zakona o privrednim društvima o osnivanju date forme društva, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Ako javno akcionarsko društvo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Privredno društvo ne može da menja pravnu formu ako je u likvidaciji ili u stečaju, osim kao meru reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Vrste promena pravne forme

Prema Zakonu o privrednim društvima vrste promene pravne forme su:

 • promena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
 • promena pravne forme akcionarskog društva u ortačko ili komanditno društvo
 • promena pravne forme društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo
 • promena pravne forme društva sa ograničenom odgovornošću u ortačko ili komanditno društvo
 • promena pravne forme ortačkog i komanditnog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo
 • promena pravne forme ortačkog društva u komanditno i obrnuto.

Preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, pri čemu se shodno primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima o osnivanju date forme društva.

Ako dva ili više preduzetnika obavlja delatnost zajednički odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, donose jednoglasno.

Na osnovu odluke o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, vrši se istovremeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog društva koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog privrednog društva.

Nakon gubitka svojstva preduzetnika fizičko lice ostaje odgovorno celokupnom svojom imovinom za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti do trenutka brisanja preduzetnika iz registra.

Promena pravne forme iz pravne forme ustanove ili privrednog društva u pravnu formu preduzetnika nije moguća.

Priprema akata i dokumenata u vezi sa promenom pravne forme

Radi sprovođenja postupka promene pravne forme, odbor direktora priprema i dostavlja skupštini radi usvajanja sledeće akte i dokumenta:

 • predlog odluke o promeni pravne forme privrednog društva
 • predlog izmene osnivačkog akta radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društivma, koje se odnose na datu pravnu formu privrednog društva
 • predlog statuta privrednog društva, ako društvo menja pravnu formu u akcionarsko društvo
 • predlog odluke kojom se imenuju članovi organa društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koje regulišu datu pravnu formu društva
 • izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme, koji obavezno sadrži:
  – objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme;
  – razloge i analizu očekivanih efekata promene pravne forme;
  – obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele, odnosno udela u akcije, odnosno konverzije udela jedne pravne forme društva u udele druge pravne forme društva, u zavisnosti od konkretne promene pravne forme
 • detaljno obaveštenje o pravu člana privrednog društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne forme privrednog društva.

Ako je upravljanje privrednim društvom dvodomno, akta i dokumente, iz prethodnog stava, priprema izvršni odbor, a nadzorni odbor ih utvrđuje i dostavlja skupštini radi usvajanja.

Sprovođenje postupka promene pravne forme privrednog društva

Na obaveštavanje članova društva i poverilaca o sprovođenju postupka promene pravne forme, na pozivanje na sednicu na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme i na postupak donošenja te odluke shodno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima, koje se odnose na statusne promene, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Odluka o promeni pravne forme privrednog društva

Odluka o promeni pravne forme privrednog društva sadrži naročito:

 • poslovno ime i adresu sedišta društva koje sprovodi postupak promene pravne forme
 • označenje nove pravne forme društva
 • podatke o načinu i uslovima konverzije udela u društvu u akcije ili obratno, odnosno konverzije udela jedne pravne forme društva u udele druge pravne forme društva, u zavisnosti od konkretne promene pravne forme.

U akcionarskom društvu odluka o promeni pravne forme donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom nije određena veća većina.

Istovremeno sa odlukom o promeni pravne forme privrednog društva članovi društva, odnosno skupština usvaja:

 • izmene osnivačkog akta
 • statut, u slučaju promene pravne forme u akcionarsko društvo
 • odluku ili odluke kojom se imenuju članovi organa privrednog društva.

Registracija promene pravne forme privrednog društva i pravne posledice registracije

Registracija promene pravne forme privrednog društva vrši se u skladu sa zakonom o registraciji, a ako društvo menja pravnu formu u akcionarsko društvo prethodno vrši registraciju akcija u Centralnom registru u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ako društvo menja pravnu formu i postaje javno akcionarsko društvo ili prestaje da to bude, primenjuju se i odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala koje se odnose na sticanje, odnosno prestanak svojstva javnog društva.

Pravne posledice promene pravne forme privrednog društva nastupaju danom registracije te promene u skladu sa zakonom o registraciji.

Promenom pravne forme privrednog društva nastupaju sledeće pravne posledice:

 • udeli članova u privrednom društvu pretvaraju se u akcije ili obratno, odnosno udeli jedne pravne forme privrednog društva se pretvaraju u udele druge pravne forme društva, u zavisnosti od konkretne promene pravne forme
 • zakonitim imaocima zamenljivih obveznica i varanata, odnosno drugih hartija od vrednosti sa posebnim pravima, osim akcija, obezbeđuju se najmanje ista posebna prava nakon promene pravne forme, osim ako je odlukom o izdavanju tih hartija od vrednosti drugačije određeno ili ako je drugačije ugovoreno sa njihovim imaocima
 • ortaci i komplementari koji su promenom pravne forme postali članovi privrednog društva koji su ograničeno odgovorni ostaju solidarno odgovorni sa društvom za obaveze društva nastale do registracije promene pravne forme u skladu sa zakonom o registraciji.

Saznajte više:
Promena pravne forme privrednog društva i statusne promene »
Osnivanje firme, ogranka i predstavništva »
Preduzetnik ili privredno društvo »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *