Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela

Odgovornost pravnih lica za krivična dela

Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična dela („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008) uređuju se uslovi odgovornosti pravnih lica za krivična dela, krivične sankcije koje se mogu izreći pravnim licima i pravila postupka u kojem se odlučuje o odgovornosti pravnih lica, izricanju krivičnih sankcija, donošenju odluke o rehabilitaciji, prestanku mere bezbednosti ili pravne posledice osude i izvršenju sudskih odluka.

Krivična dela za koja odgovaraju pravna lica

Pravno lice može odgovarati za krivična dela iz posebnog dela Krivičnog zakonika i drugih zakona, ako su ispunjeni uslovi za odgovornost pravnog lica predviđeni Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična dela („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008).

Isključenje i ograničenje odgovornosti

Ne mogu odgovarati za krivično delo:

  • Republika Srbija (u daljem tekstu: Republika), autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, odnosno državni organi i organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i
  • druga pravna lica kojima je zakonom povereno vršenje javnih ovlašćenja za krivično delo učinjeno u vršenju javnih ovlašćenja.

Uslovi za primenu zakona

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008) primenjuje se

 • na domaće i strano pravno lice koje odgovara za krivično delo učinjeno na teritoriji Republike
 • na strano pravno lice koje odgovara za krivično delo učinjeno u inostranstvu na štetu Republike, njenog državljanina ili domaćeg pravnog lica
 • na domaće pravno lice koje odgovara za krivično delo učinjeno u inostranstvu.

U slučajevima iz tačaka 2. i 3. neće se primeniti ovaj zakon ako su ispunjeni posebni uslovi za krivično gonjenje iz člana 10. stav 1. Krivičnog zakonika.

Uslovi odgovornosti pravnog lica za krivično delo

Osnov odgovornosti pravnog lica

Pravno lice odgovara za krivično delo koje u okviru svojih poslova, odnosno ovlašćenja učini odgovorno lice u nameri da za pravno lice ostvari korist.

Odgovornost pravnog lica za krivično delo postoji i ako je zbog nepostojanja nadzora ili kontrole od strane odgovornog lica omogućeno izvršenje krivičnog dela u korist pravnog lica od strane fizičkog lica koje deluje pod nadzorom i kontrolom odgovornog lica.

Granice odgovornosti pravnog lica

Odgovornost pravnog lica zasniva se na krivici odgovornog lica. Pravno lice odgovara za krivično delo odgovornog lica i ako je krivični postupak protiv odgovornog lica obustavljen ili je optužba odbijena.

Prestanak ili statusna promena pravnog lica

Ako pravno lice prestane da postoji pre okončanja krivičnog postupka, novčana kazna, mere bezbednosti i oduzimanje imovinske koristi mogu se izreći pravnom licu koje je njegov pravni sledbenik, ako je prethodno utvrđena odgovornost pravnog lica koje je prestalo da postoji.

Ako pravno lice prestane da postoji nakon pravnosnažno okončanog postupka u kome je utvrđena odgovornost i izrečena sankcija za krivično delo, novčana kazna, mere bezbednosti i oduzimanje imovinske koristi izvršiće se prema pravnom licu koje je njegov pravni sledbenik.

Pravno lice koje nakon izvršenja krivičnog dela promeni pravnu formu u kojoj je poslovalo odgovara za krivično delo pod uslovima, koji se odnose na osnov odgovornosti pravnog lica za krivično delo.

Odgovornost pravnog lica u slučaju stečaja

Pravno lice u stečaju odgovara za krivično delo učinjeno pre pokretanja ili u toku stečajnog postupka. Odgovornom pravnom licu izriče se oduzimanje imovinske koristi ili mera bezbednosti oduzimanja predmeta.

Pokušaj

Pravno lice odgovara za pokušaj krivičnog dela pod uslovima, koji se odnose na osnov odgovornosti pravnog lica za krivično delo, ako je zakonom propisano da je pokušaj kažnjiv.

Odgovornom pravnom licu se za pokušaj može izreći kazna propisana Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična dela („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008), a može se i blaže kazniti.

Pravno lice koje je sprečilo dovršenje krivičnog dela može se osloboditi od kazne.

Produženo krivično delo

Pravno lice odgovara za produženo krivično delo ako postoje uslovi, koji se odnose na osnov odgovornosti pravnog lica za krivično delo I ako je odgovorno za više krivičnih dela koja su izvršila dva ili više odgovornih lica, pod uslovom da krivična dela predstavljaju celinu u smislu člana 61. stav 1. Krivičnog zakonika.

Odgovornom pravnom licu se za produženo krivično delo može pooštriti kazna do dvostrukog iznosapropisanog u članu 14. Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008).

Krivične sankcije

Pravnom licu se za krivično delo mogu izreći sledeće krivične sankcije:

 • kazna
 • uslovna osuda
 • mere bezbednosti.

Pravne posledice osude

Nastupanje pravnih posledica osude

Osuda pravnog lica za određeno krivično delo može imati za pravnu posledicu prestanak, odnosno gubitak određenih prava ili zabranu sticanja određenih prava.

Pravne posledice mogu se predvideti samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim su predviđene.

Vrste pravnih posledica osude

Pravne posledice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava su:

 • prestanak vršenja određene delatnosti ili poslova
 • gubitak određenih dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija ili drugih oblika podsticaja koji se daju odlukom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave.

Pravne posledice osude koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava su:

 • zabrana vršenja određene delatnosti ili poslova
 • zabrana učešća u postupku javnih nabavki
 • zabrana učešća u postupku privatizacije privrednih subjekata
 • zabrana sticanja određenih dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija ili drugih oblika podsticaja koji se daju odlukom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave.

Početak i trajanje pravnih posledica osude

Pravne posledice osude nastupaju danom pravnosnažnosti presude kojom je izrečena novčana kazna. Pravne posledice osude koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava mogu se propisati u trajanju najduže do deset godina

Saznajte više:
Odgovornost za štetu preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem »
Osiguranje od profesionalne odgovornosti u Srbiji »
Odgovornost za drugog »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *