Zakon o obligacionim odnosima i odgovornost za štetu

Odgovornost za štetu preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem

Odgovornost za štetu preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem regulisana je odredbama članova od 170. do 172. Zakona o obligacionim odnosima.

Odredbama Zakona o obligacionim odnosima regulisana je odgovornost za štetu preduzeća koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu i odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ.

Odgovornost za štetu, koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje samom preduzeću u kome radi, kao i odgovornost za štetu koju pretrpi zaposleni u radu ili u vezi sa radom, je uređena propisima iz oblasti radnog prava.

Odgovornost za štetu preduzeća koju zaposleni u u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu

Za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara preduzeće u kome je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete, osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo.

Nepostupanje zaposlenog „onako kako je trebalo“ je takvo ponašanje iz koga je nastala šteta za treće lice, koja se može pripisati u krivicu zaposlenog, a preko njega u krivicu preduzeća.

Ako je zaposleni prouzrokovao štetu namerno ili krajnjom nepažnjom, preduzeće koje je tu štetu naknadilo ima pravo da od tog zaposlenog zahteva naknadu plaćenog iznosa. To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete.

Ako je zaposleni prouzrokovao štetu namerno, oštećenik ima pravo da zahteva naknadu štete neposredno i od zaposlenog. U tom slučaju postoje dva štetnika:

  • preduzeće i
  • zaposleni, a oštećeni može da bira od koga će zahtevati naknadu prouzrokovane štete.

Štetna radnja treba da bude radnja zaposlenog koju je on preduzeo u radu ili u vezi sa radom.

Odredbe člana 170. Zakona o obligacionim odnosima, koje regulišu odgovornost za štetu preduzeća, primenjuju se i na druge poslodavce u pogledu odgovornosti za štetu koju zaposleni koji kod njih rade prouzrokuju u radu ili u vezi s radom.

Pravila o odgovornosti preduzeća za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu se ne primenjuju u slučajevima kada šteta potiče od opasne stvari ili opasne delatnosti.

Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ

Pravno lice snosi odgovornost za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija.

Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namerno ili krajnjom nepažnjom. To pravo zastareva u roku od šest meseci od dana isplaćene naknade štete.

Saznajte više:
Osiguranje od profesionalne odgovornosti u Srbiji »
Obavezno osiguranje od odgovornosti »

Naknada štete »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

2 - “Odgovornost za štetu preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem”

  1. Postovani, hvala vam. Ja se pripremam za samozastupanje na sudu. Vasi clanci su mi od velike pravne pomoci.
    Sa postovanjem,