Predmet, subjekti, prava i obaveze učesnika finansijskog lizinga

Subjekti finansijskog lizinga

Zakonom o finansijskom lizingu uređuje se:

  • posao finansijskog lizinga
  • ugovor o finansijskom lizingu
  • prava i obaveze subjekata u poslu finansijskog lizinga
  • uslovi pod kojima se mogu obavljati poslovi finansijskog lizinga
  • nadzor nad poslovanjem davalaca lizinga
  • Registar finansijskog lizinga.

Posao finansijskog lizinga

Posao finansijskog lizinga je posao finansijskog posredovanja koji obavlja davalac lizinga i koji podrazumeva da davalac lizinga, zadržavajući pravo svojine nad predmetom lizinga, na primaoca lizinga prenosi, na određeni vremenski period, ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, sa svim rizicima i svim koristima povezanim sa pravom svojine, a primalac mu za to plaća lizing naknadu, ukoliko je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

 • predmet lizinga je određen od strane primaoca lizinga
 • pravo svojine nad predmetom lizinga se prenosi sa davaoca na primaoca lizinga istekom roka na koji je zaključen ugovor i po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade
 • primalac lizinga ima ugovoreno pravo opcije otkupa predmeta lizinga po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade
 • primalac lizinga ima pravo da produži rok trajanja ugovora o lizingu
 • period na koji se zaključuje ugovor o lizingu odgovara periodu u kome se amortizuje celina ili najbitniji deo predmeta lizinga.

Predmet lizinga

Predmet finansijskog lizinga je:

 • pokretna nepotrošna stvar (oprema, postrojenja, vozila i sl.)
 • nepokretna stvar koja može biti predmet prava svojine u smislu zakona koji uređuje svojinskopravne odnose.

Subjekti u poslu finansijskog lizinga

Subjekti u poslu finansijskog lizinga su:

 • davalac lizinga
 • primalac lizinga
 • isporučilac predmeta lizinga.

Pojam i delatnost davaoca lizinga

Davalac lizinga je društvo s ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga u skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu.

Davalac lizinga obavlja delatnost finansijskog lizinga kao pretežnu delatnost, u smislu propisa kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.

Pored delatnosti finansijskog lizinga, davalac lizinga može obavljati delatnost davanja u zakup vraćenih predmeta lizinga, kao i delatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz delatnost finansijskog lizinga (usluge obuke primaoca lizinga u vezi sa korišćenjem predmeta lizinga, usluge montaže, demontaže, usluge servisiranja predmeta lizinga, nabavka rezervnih delova i sl.).

Davalac lizinga može, uz naknadu, otuđivati predmete lizinga koji su mu vraćeni u državinu, po prestanku ugovora o lizingu, odnosno ugovora o zakupu.

Davalac lizinga ne može odobravati novčane zajmove.

Osnivački i osnovni kapital

Osnivački kapital davaoca lizinga obezbeđuju osnivači iz sopstvenih sredstava, koja mogu biti u novčanom i nenovčanom obliku.

Sopstvena sredstva osnivača su sredstva koja ne potiču iz zajmova niti kredita.

Sredstva u nenovčanom obliku mogu biti stvari i prava koja su u funkciji poslovanja davaoca lizinga.

Za obavljanje poslova finansijskog lizinga čiji je predmet pokretna stvar, novčani deo osnivačkog kapitala davaoca lizinga ne može biti manji od 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate.

Za obavljanje poslova finansijskog lizinga čiji je predmet nepokretna stvar, novčani deo osnivačkog kapitala davaoca lizinga ne može biti manji od 5.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate.

Prava i obaveze primaoca lizinga

Preuzimanje predmeta lizinga

Primalac lizinga je dužan da preuzme predmet lizinga na način, u vreme i na mestu predviđenom ugovorom.

Raskid ugovora zbog neisporuke

Ako isporučilac primaocu lizinga ne isporuči predmet lizinga, ako ga isporuči sa docnjom, ili ako predmet lizinga ima materijalni nedostatak, primalac lizinga može, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, odbiti prijem isporuke ili raskinuti ugovor o lizingu i ima pravo na naknadu štete.

Ako raskine ugovor, primalac lizinga ima pravo na povraćaj naknade koju je platio u skladu sa ugovorom o lizingu, umanjenu za iznos koji predstavlja naknadu za korist koju je primalac lizinga imao od predmeta lizinga (razuman iznos).

Korišćenje predmeta lizinga

Primalac lizinga dužan je da koristi predmet lizinga sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog domaćina, kao i u skladu sa ugovorom ili namenom predmeta lizinga.

Održavanje predmeta lizinga

Primalac lizinga je dužan da održava predmet lizinga u ispravnom stanju i vrši potrebne popravke na predmetu lizinga.

Plaćanje lizing naknade

Primalac lizinga dužan je da davaocu lizinga plaća lizing naknadu u iznosima, rokovima i na način koji su predviđeni ugovorom o lizingu.

Raskid ugovora zbog neplaćanja lizing naknade

Davalac lizinga može da raskine ugovor ako primalac lizinga zadocni sa isplatom prve rate lizing naknade.

Ako posle isplate prve rate lizing naknade primalac lizinga zadocni sa isplatom jedne ili više uzastopnih rata čiji ukupan iznos dostiže četvrtinu ukupne lizing naknade, davalac lizinga može da raskine ugovor ili da zahteva od primaoca lizinga isplatu ostatka lizing naknade zajedno sa kamatom.

Izuzetno, ako primalac lizinga ne isplati jednu ratu lizing naknade, davalac lizinga može da raskine ugovor u pogledu svih budućih obaveza isplate, ako je iz datih okolnosti očigledno da ni one neće biti ispunjene.

Raskid ugovora zbog neplaćanja lizing naknade može se ugovorom drukčije urediti, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih običaja.

Naknada štete

Naknada štete prouzrokovane neplaćanjem lizing naknade treba davaoca lizinga da dovede u položaj u kome bi se nalazio da je primalac lizinga ispunio svoju obavezu u skladu sa ugovorom.

Rizik za slučajnu propast ili oštećenje predmeta lizinga

Rizik za slučajnu propast ili oštećenje predmeta lizinga snosi primalac lizinga. Rizik prelazi na primaoca lizinga u trenutku preuzimanja predmeta lizinga, ako drukčije nije predviđeno ugovorom.

Vraćanje predmeta lizinga

Primalac lizinga je dužan da, po prestanku ugovora, neoštećen predmet lizinga zajedno sa pripacima vrati davaocu lizinga ili licu koje je davalac lizinga odredio, osim ako ugovorom nije predviđeno pravo primaoca lizinga da otkupi predmet lizinga ili da produži ugovor o lizingu.

Primalac lizinga ne odgovara za istrošenost predmeta lizinga koja nastane njegovom redovnom upotrebom ili za promene na njemu koje su izvršene u sporazumu sa davaocem lizinga.

Obaveza osiguranja

Primalac lizinga je dužan da osigura predmet lizinga od rizika koji su predviđeni ugovorom, ako drukčije nije predviđeno ugovorom.

Predaja predmeta lizinga drugom na korišćenje

Primalac lizinga može predmet lizinga, u celini ili pojedinim delovima, dati na korišćenje trećem licu uz pismenu saglasnost davaoca lizinga.

Predaja predmeta lizinga na korišćenje trećem licu može se ugovorom isključiti ili drukčije predvideti.

Prava i obaveze isporučioca lizinga

Isporuka predmeta lizinga

Isporučilac je dužan da predmet lizinga isporuči primaocu lizinga u ispravnom stanju, zajedno sa pripacima, na način, u vreme i na mestu koji su predviđeni ugovorom o isporuci, osim ako je ugovorom o lizingu predviđeno da predmet lizinga isporuči davalac lizinga.

Izmene ugovora 

Ako se primalac lizinga saglasio sa sadržinom ugovora zaključenog između davaoca lizinga i isporučioca, na osnovu kojeg je davalac lizinga stekao pravo svojine na predmetu lizinga, naknadne izmene tog ugovora neće proizvoditi dejstvo prema primaocu lizinga, osim ako on na njih ne pristane.

Odgovornost isporučioca prema primaocu lizinga

Ako isporučilac predmet lizinga ne isporuči primaocu lizinga, ako ga isporuči sa docnjom, ili ako predmet lizinga ima materijalni nedostatak, primalac lizinga ima prema isporučiocu prava koja bi, prema zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi, imao da je bio strana u ugovoru sa isporučiocem.

Izuzetno, primalac lizinga nema pravo da, bez saglasnosti davaoca lizinga, raskine ili poništi ugovor zaključen između davaoca lizinga i isporučioca, niti pravo da zahteva sniženje cene.

Isporučilac ne može biti odgovoran i davaocu lizinga i primaocu lizinga za istu štetu.

Solidarna odgovornost davaoca lizinga i isporučioca

Ako je davalac lizinga izvršio izbor isporučioca, solidarno sa njim odgovara primaocu lizinga ako predmet lizinga nije isporučen primaocu lizinga, ako je isporučen sa docnjom ili ako predmet lizinga ima materijalni nedostatak.

Saznajte više:
Privredno pravo »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

2 - “Subjekti finansijskog lizinga”

 1. Postovanje, imao bih jedno pitanje u vezi sa lizingom. Naime, 2005. godine potpisao sam ugovor o lizingu kao jemac-zirant primaoca lizinga. Primaoc lizinga nije ispunio svoje obaveze te je doslo do raskida ugovora. Sada ja placam zaostale rate pa me interesuje posto je to vecinski deo cene lizing predmeta, da li ja imam prava na predmet lizinga obzirom da isti nije vracen davaocu lizinga.

  1. Poštovani Bojane, kao jemac primaoca lizniga ne možete steći pravo svojine na predmetu lizinga.