Pravno dejstvo Ugovora o franšizingu

Franšizing

Franšizno poslovanje je sistem trgovanja dobrima (robom) i/ili uslugama i/ili tehnologijom, koji se bazira na bliskoj i permanentnoj saradnji pravno i ekonomski nezavisnih preduzeća, vlasnika franšize – davaoca franšize i pojedinačnih korisnika franšize – primaoca franšize, gde vlasnik garantuje svojim korisnicima pravo i nameće obavezu da vode posao u skladu sa konceptom franšize.

Pravo omogućava i obavezuje primaoca franšize, da u zamenu za direktnu ili indirektnu finansijsku naknadu, koristi zaštitni znak davaoca franšize (brend) za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, sistem procedura i druga prava na industrijsko ili intelektualno vlasništvo, uz stalnu komercijalnu i tehnološku podršku, unutar okvira i na vremenski rok određenih u pismenom franšiznom ugovoru, koji se, u ove svrhe, zaključuje između stranaka.

Vrste franšizinga

U teoriji i praksi preovlađuje stav da se franšizing javlja u dva osnovna vida i to kao proizvodni franšizing i prometni franšizing.

PROIZVODNI FRANŠIZING se sastoji u tome da proizvođač – davalac franšizinga ustupa primaocu franšizinga pravo prodaje svog proizvoda ili grupe proizvoda na tržištu, a u određenim slučajevima i pravo njihove potpune ili delimične proizvodnje na bazi licence, znanja i iskustva davaoca franšizinga. Po pravilu se ustupa isključivo pravo prodaje na tačno određenoj teritoriji i tržištu.

POSLOVNI FRANŠIZING sastoji se u pružanju niza usluga (tzv. paketa usluga) koje davalac franšizinga pruža primaocu franšizinga. Davalac franšizinga pruža primaocu franšizinga svoju poslovnu formulu tj. način poslovanja, svoje metode plasmana, stečeno znanje i iskustvo, robne i uslužne znakove i slično.  Prodaja krajnjem korisniku postiže se zaključenjem dva ugovora, od kojih se jedan zaključuje između proizvođača i davaoca franšizinga, a drugi između davaoca franšizinga i krajnjeg korisnika

Ugovor o franšizingu

Ugovor o franšizingu je neimenovan i formalni ugovor, dvostrano obavezan i teretni ugovor i ugovor sa trajnim prestacijama.

Ugovor o franšizingu je neimenovani ugovor jer sadrži elemente iz više ugovora: ugovora o licenci, ugovora o know-how, ugovora o zastupanju, ugovora o radu, ugovora o prodaji, ugovora o zakupu.

Pravni osnov za regulisanje ugovora o franšizingu u Srbiji su: opšti uslovi poslovanja, opšta pravila ugovornog prava i analogna primena srodnih imenovanih ugovora iz Zakona o obligacionim odnosima.

U praksi ugovor o franšizingu treba razlikovati od ugovora o licenci i ugovora o know-how, jer se ugovorom o franšizingu uglavnom ne prenosi samo jedno znanje i iskustvo, bez obzira da li je zaštićeno patentom ili nije.

Osnovne odredbe ugovora treba da budu sledeće:

 • prava koja ima davalac franšize
 • prava koja stiče primalac franšize
 • spisak roba i/ili usluga koje davalac pruža primaocu franšize
 • obaveze davaoca franšize
 • obaveze primaoca franšize
 • uslovi plaćanja za primaoca franšize (naknade)
 • vremensko trajanje ugovora, koje mora biti dovoljno dugačko da omogući svakom individualnom primaocu franšize povratak početnih ulaganja specifičnih za franšizu
 • osnove, uključujući i obaveštenje koje obe strane moraju dati, o bilo kakvom obnavljanju ili promenama ugovora
 • uslove pod kojima individualni primalac franšize može prodati ili preneti prava iz ugovora, odnosno prodati franšizno poslovanje kao stabilan i održiv biznis i mogućost tj. opcije prava preče kupovine za davaoca franšize u ovom slučaju
 • odredbe koje se odnose na korišćenje zaštićenih i trgovačkih marki, imena, oznaka, logotipova ili drugih specifičnih identifikacija davaoca franšize od strane primaoca franšize
 • pravo davaoca franšize na prilagođavanje franšiznog sistema novim ili promenjenim metodama
 • odredbe za raskid ugovora
 • odredbe koje omogućavaju promptnu predaju sve materijalne i nematerijalne imovine koja pripada davaocu franšize ili drugom vlasniku, odmah po raskidu franšiznog ugovora.

Pravno dejstvo Ugovora o franšizingu

Kao i svaki drugi ugovor, ugovor o franšizingu je dvostrano obavezan ugovor kojim se stvaraju obaveze, kako na strani davaoca franšizinga tako i na strani primaoca franšizinga. U svim formularnim (tipskim) ugovorima stranih firmi nalazi se izvestan broj klauzula koje na sličan ili isti način regulišu osnovna prava i obaveze stranaka, koje karakterišu ugovore o franšizingu kao poseban ugovor trgovinskog prava.

OBAVEZE DAVAOCA FRANŠIZINGA su sledeće:

 • finansijska pomoć
 • izbor lokacije i dizajn
 • planovi i specifikacija za zgradu i druga poboljšanja
 • specifikacije za potrebnu opremu i nameštaj
 • promocija i reklama
 • pomoć pri zapošljavanju radnika
 • školovanje personala i primaoca franšizinga
 • pomoć pri otvaranju franšizinga
 • udžbenici za školovanje
 • računovodstvo
 • sigurnost u snabdevanju
 • stalna pomoć u savetovanju, posetama i obučavanju osoblja.

Osnovna obaveza davaoca franšizinga sastoji se u ustupanju prodaje određenog proizvoda uz korišćenje trgovačkog imena, znaka, odnosno formule

OBAVEZE PRIMAOCA FRANŠIZINGA su sledeće:

 • izgradnja prema planu i specifikaciji koja se daje
 • pridržavanje rokova gradnje i završetak
 • pridržavanje ugovora o iznajmljivanju
 • uzimanje potrebnog osiguranja
 • sprovođenje potrebnog školovanja
 • obezbeđenje potrebnog radnog osoblja
 • puno radno vreme
 • kupovanje proizvoda ili drugih elemenata od davaoca franšizinga ili od određenih snabdevača
 • sprovođenje poslovanja po udžbeniku
 • dobro održavanje zgrade i lokacije
 • finansijski izveštaj i plaćanje računa po prijemu
 • pravilna upotreba zaštitnog znaka
 • učešće u regionalnoj i nacionalnoj reklami
 • transfer poslovanja, obnavljanje ugovora
 • honorari koji se plaćaju davaocu franšizinga
 • upotreba zaštitnog znaka, dizajn lokacije i prodaja proizvoda ili usluga
 • inventar cena reklame, procedura rada i metoda obračuna

Kao i kod svakog drugog ugovora, glavna obaveza primaoca franšizinga je da plati naknadu za ustupanje prava.

Saznajte više:
Ugovor o licenci »
Ugovor o faktoringu »
Subjekti finansijskog lizinga »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *