Zakon o faktoringu

Ugovor o faktoringu

Faktoring je finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu.

Učesnici u faktoringu su:

 • ustupilac, koji prodaje faktoru svoje potraživanje od dužnika, nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, je banka, privredno društvo i preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno ta lica sa sedištem u inostranstvu, registrovana u skladu sa domicilnim propisima
 • faktor, koji kupuje potraživanje od ustupioca, je:
  – banka, u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje banaka
  – privredno društvo organizovano kao akcionarsko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima odobrenje ministarstva nadležnog za poslove finansija za obavljanje poslova faktoringa
  – strana banka i strano privredno društvo – isključivo u međunarodnom faktoringu
 • dužnik je banka, privredno društvo i preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno ta lica sa sedištem u inostranstvu, registrovana u skladu sa domicilnim propisima.

Predmet faktoringa

Predmet faktoringa može biti:

 • svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika
 • svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje pravnog lica i preduzetnika koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga zaključenog sa korisnikom sredstava budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i korisnikom sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje
 • buduće potraživanje samo ako je odredivo i ako ugovor o faktoringu sadrži podatak o tome ko će biti dužnik takvog potraživanja. Odredba u ugovoru o faktoringu kojom se vrši prodaja budućeg potraživanja proizvodi pravno dejstvo momentom nastanka tog potraživanja.

Predmet faktoringa ne može biti potraživanje nastalo po osnovu prodaje robe ili pružanja usluga za lične, porodične ili potrebe domaćinstva.

Vrste faktoringa

U smislu Zakona o faktoringu faktoring može biti:

 • domaći
 • međunarodni.

Prema obavezi preuzimanja rizika naplate potraživanja, domaći i međunarodni faktoring može biti:

 • faktoring bez regresa
 • faktoring sa regresom.

Ugovor o faktoringu

Faktoring se može obavljati samo na osnovu ugovora zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi.

Ugovor, čiji predmet nije definisan u skladu sa Zakona o faktoringu, ne predstavlja ugovor o faktoringu u smislu Zakona o faktoringu.

Ugovor o faktoringu se ne smatra ugovorom o kreditu ili zajmu, u smislu propisa Republike Srbije i poslovnih običaja.

Ugovor o faktoringu naročito sadrži:

 • podatke o ugovornim stranama
 • podatak o vrsti faktoringa
 • osnov i podatke o potraživanju koje je predmet ugovora;
 • iznos, način obračuna i isplate otkupljenog potraživanja ustupiocu
 • iznos, način obračuna i isplate naknade faktoru
 • pravo faktora na kamatu i druge troškove, koji mogu proisteći iz realizacije ugovora
 • datum zaključivanja ugovora
 • potpise zakonskih zastupnika svake ugovorne strane, drugog lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora ili punomoćnika ovih lica.

Ugovor o faktoringu prestaje da važi istekom roka na koji je zaključen.

Ako nije zaključen na određeni rok, ne može prestati pre nego što sva prodata potraživanja ne budu naplaćena ili regresirana od strane ustupioca.

Ugovori o faktoringu jednog ustupioca zaključeni sa različitim faktorima, a koji imaju za predmet prodaju istog potraživanja, zabranjeni su i svaki takav naknadno zaključen ugovor o faktoringu ništav je. Odredbe ugovora o faktoringu i opštih uslova poslovanja ustupioca ili faktora koje predviđaju drugačije pravilo u odnosu na navedeno pravilo, ništave su.

Prodaju svakog potraživanja određenog ugovorom o faktoringu ustupilac vrši uz istovremenu predaju faktoru:

 • ugovora (original ili kopija overena od strane nadležnog organa) i/ili fakture i drugih dokumenata kojima se dokazuje osnov i vrši identifikacija potraživanja
 • obaveštenja dužniku da je potraživanje prodato faktoru.

O predaji dokumentacije ustupilac i faktor sačinjavaju poseban dokument.

Datumom prodaje potraživanja smatra se datum kad je ustupilac predao faktoru dokumentaciju, naveden u dokumentu o predaji dokumentacije.

Ustupilac je u obavezi da dostavi dužniku obaveštenje o prodaji potraživanja u pisanoj ili elektronskoj formi. Nakon prijema obaveštenja, dužnik je u obavezi da potraživanje isplati faktoru.

Isplatom potraživanja ustupiocu dužnik se ne oslobađa obaveze prema faktoru ako je pre isplate obavešten o prodaji potraživanja, a ustupilac mora bez odlaganja takvu isplatu preneti faktoru.

Obaveštenje o prodaji potraživanja može biti učinjeno za sva potraživanja koja su predmet ugovora o faktoringu, bez obzira da li ona postoje u vreme zaključenja ugovora ili ne.

Obaveštenje mora da sadrži:

 • informacije o ugovoru o faktoringu
 • podatke o faktoru kojem je dužnik u obavezi da plati
 • instrukcije za plaćanje.

Ako se obaveštenje odnosi na jedno ili više postojećih potraživanja, obaveštenje, pored navedenih podataka, mora da sadrži broj fakture, iznos potraživanja i valutu plaćanja.

Nakon prijema obaveštenja, dužnik je u obavezi da potraživanje isplati faktoru.

Isplatom potraživanja ustupiocu dužnik se ne oslobađa obaveze prema faktoru ako je pre isplate obavešten o prodaji potraživanja, a ustupilac mora bez odlaganja takvu isplatu preneti faktoru.

Saznaj više:
Ugovori i opšta akta »
Naplata potraživanja »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *