Zakon o komunalnim delatnostima

Uslovi za registraciju komunalne delatnosti kao pretežne delatnosti privrednog subjekta

Odredbama Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) određuju se komunalne delatnosti i uređuju opšti uslovi i način njihovog obavljanja.

Odredbom člana 2. stav 3. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) propisano je da su komunalne delatnosti:

 1. snabdevanje vodom za piće
 2. prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda
 3. proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom
 4. upravljanje komunalnim otpadom
 5. gradski i prigradski prevoz putnika
 6. upravljanje grobljima i sahranjivanje
 7. pogrebna delatnost
 8. upravljanje javnim parkiralištima
 9. obezbeđivanje javnog osvetljenja
 10. upravljanje pijacama
 11. održavanje ulica i puteva
 12. održavanje čistoće na površinama javne namene
 13. održavanje javnih zelenih površina
 14. dimničarske usluge
 15. delatnost zoohigijene.

Vršioci komunalnih delatnosti

Komunalnu delatnost mogu obavljati javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt.

Komunalnu delatnost snabdevanje vodom za piće i komunalnu delatnost gradski i prigradski prevoz putnika u delu, koji obuhvata obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima mogu obavljati isključivo javna preduzeća koje osniva jedinica lokalne samouprave, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (u daljem tekstu: društvo kapitala) čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, odnosno čiji je jedini vlasnik jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo čiji je jedini vlasnik to društvo kapitala.

Ispunjenost uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti

Ispunjenost uslova za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, iz člana 2. stav 3. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018), utvrđuje Ministarstvo nadležno za komunalne delatnosti.

Odredbom člana 7. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 128/2020 ) propisano je da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavlja poslove državne uprave koji se odnose pored ostalog i na komunalne delatnosti, izuzev proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom. Prema odredbama člana 8. Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 128/2020 ) Ministarstvo rudarstva i energetike je nadležno za proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom.

Ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti obrazuje komisiju koja proverava ispunjenost uslova za otpočinjanje obavljanja komunalne delatnosti.

Ako komisija utvrdi da su ispunjeni uslovi Ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti doneće rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti vršilaca komunalnih delatnosti, odnosno ako komisija oceni da nisu ispunjeni uslovi, ministar nadležan za poslove komunalnih delatnosti doneće rešenje o odbijanju zahteva.

Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti vršilaca komunalnih delatnosti, donosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja uredne dokumentacije.

Ministarstvo nadležno za komunalne delatnosti vodi evidenciju privrednih subjekata koji obavljaju određenu komunalnu delatnost.

Obaveza izveštavanja Ministarstva nadležnog za komunalne delatnosti

Vršilac komunalne delatnosti dužan je da na zahtev Ministarstva, koje je nadležno za komunalne delatnosti dostavi ministarstvu podatke i obaveštenja u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u roku od 15 dana od dana prijema zahteva ministarstva.

Vršioci komunalne delatnosti pogrebna delatnost dostavljaju Ministarstvu, koje je nadležno za komunalne delatnosti izveštaj, na propisanom obrascu, u vezi sa obavljanjem delatnosti do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo, koje je nadležno za komunalne delatnosti prati kvalitet i obuhvat pružanja komunalnih usluga, efikasnost vršilaca komunalne delatnosti, kretanje cena, broj zaposlenih i nivo ulaganja u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i o svojim nalazima najmanje jednom godišnje obaveštava Vladu Republike Srbije i javnost.

Šifra pretežne delatnosti

Privredni subjekti su obavezi da prijave za upis u Registar privrednih subjekata, koji se vodi kod Agencije za privredne registre samo četvorocifrenu šifru pretežne delatnosti i njeno određenje (naziv delatnosti) u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009) i pratećom Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010). Ne postoji mogućnost da se kod podatka o šifri i nazivu delatnosti, a ovo iz razloga elektronske obrade, vrši registracija delatnosti na način kako su komunalne delatnosti razvrstane u članu 2. stav 3. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018).

Međutim, u poslovnom imenu privrednog subjekta, u skladu sa odredbom člana 22. stav 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), može se bliže opisati predmet poslovanja na način na koji su komunalne delatnosti razvrstane u članu 2. stav 3. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018).

Saznajte više:
Preduzetnik ili privredno društvo »
Osnivanje doo iz radnog odnosa »
Dokumentacija potrebna za osnivanje firme »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *