Registar stranih udruženja Agencije za privredne registre Republike Srbije

Predstavništvo stranog udruženja

Predstavništvo stranog udruženja predstavlja organizacioni oblik stranog ili međunarodnog nevladinog nedobitnog udruženja, koje ima sedište na teritoriji Republike Srbje.

Status i delovanje stranih udruženja je uređeno odredbama Zakona o udruženjima.

Strano udruženje, u smislu Zakona o udruženjima, jeste udruženje sa sedištem u drugoj državi, osnovano po propisima te države radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, a čije delovanje nije usmereno na sticanje dobiti, kao i međunarodno udruženje ili druga strana, odnosno međunarodna nevladina organizacija koja ima članove koji su se na dobrovoljnoj osnovi povezali radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja koji nije usmeren na sticanje dobiti.

Na upis u Registar stranih udruženja Agencije za privredne registre Republike Srbije i rad predstavništva stranog udruženja primenjuju se odredbe Zakona o udruženjima, ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Vođenje Registra stranih udruženja

Predstavništvo stranog udruženja može da deluje na teritoriji Republike Srbije nakon upisa u Registar stranih udruženja koji vodi Agencija za privredne registre Republike Srbije, kao povereni posao. Registar stranih udruženja vodi se u pisanom obliku i kao jedinstvena centralna elektronska baza podataka.

Agencija za privredne registre Republike Srbije vodi Registar stranih udruženja preko Registratora stranih udruženja.

Sadržina Registra stranih udruženja

U Registar stranih udruženja upisuje se:

 • naziv i skraćeni naziv stranog udruženja
 • država u kojoj je strano udruženje osnovano i sedište tog udruženja u toj državi
 • naziv organizacionog oblika stranog udruženja
 • adresa sedišta predstavništva stranog udruženja u Republici Srbiji i njegovih ogranaka
 • vreme za koje je predstavništvo stranog udruženja osnovano
 • ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje stranog udruženja u Republici Srbiji, prebivalište i jedinstveni matični broj građana ako se radi o državljaninu Republike Srbije, odnosno boravište u Republici Srbiji i broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave ako se radi o stranom državljaninu
 • ciljevi stranog udruženja
 • zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada predstavništva stranog udruženja i zabrana rada predstavništva stranog udruženja
 • broj i datum donošenja rešenja o upisu, promeni podataka i brisanju iz Registra stranih udruženja.

Prijava za upis i upis predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja

Upis u Registar stranih udruženja vrši se na osnovu prijave za upis predstavništva stranog udruženja.

Uz prijavu za upis podnosi se:

 • overena fotokopija akta i overen prevod akta o registraciji udruženja u matičnoj državi ili overena fotokopija potvrde (izjave) overene od strane suda ili javnog beležnika da udruženje ima prema pravu matične države status pravnog lica i bez upisa u registar i overen prevod potvrde (izjave)
 • overena fotokopija odluke i overen prevod odluke nadležnog organa stranog udruženja o otvaranju predstavništva u Republici Srbiji
 • overen dokument i overen prevod dokumenta matične države iz koga se utvrđuje ko su osnivači udruženja koje osniva predstavništvo u Republici Srbiji
 • overena odluka i overen prevod odluke o licu ovlašćenom za zastupanje i predstavljanje predstavništva stranog udruženja, overena fotokopija isprave o identitetu tog lica i prijava prebivališta, odnosno boravišta u Republici Srbiji
 • fotokopija i overen prevod statuta ili odgovarajućeg akta koji sadrži podatke o sedištu i unutrašnjoj organizaciji predstavništva stranog udruženja na teritoriji Republike Srbije.

Registrator stranih udruženja donosi rešenje o upisu predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja.

Rešenje o upisu predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku stranog udruženja.

Podaci upisani u Registar stranih udruženja su javni, u skladu sa zakonom.

Predstavništvo stranog udruženja i primena propisa na zaposlene

Na strance zaposlene u predstavništvima stranog udruženja primenjuju se propisi kojima se uređuje kretanje i boravak stranaca u Republici Srbiji.

Na državljane Republike Srbije zaposlene u predstavništvima stranog udruženja primenjuju se propisi Republike Srbije.

Sredstva za rad predstavništva stranog udruženja

Predstavništvo stranog udruženja može iz inostranstva unositi finansijska sredstva za rad predstavništva i za ostvarivanje svog programa u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Predstavništvo stranog udruženja može, posle izmirenja svih dospelih poreskih i drugih obaveza u Republici Srbiji, izneti neutrošena finansijska sredstva, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Predstavništvo stranog udruženja može privremeno da uveze predmete i opremu koji su potrebni za njegov rad i da ih iznese iz Republike Srbije u skladu sa carinskim propisima i propisima o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Predstavništvo stranog udruženja i zabrana rada

Predstavništvo stranog udruženja ima pravo da deluje slobodno na teritoriji Republike Srbije, ako njegovi ciljevi i delovanje nisu u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, ovim zakonom, međunarodnim ugovorima koje je zaključila Republika Srbija i drugim propisima.

Postupak za zabranu rada predstavništva stranog udruženja pokreće se na predlog Vlade, Republičkog javnog tužioca, ministarstva nadležnog za poslove uprave, ministarstva nadležnog za oblast u kojoj se ostvaruju ciljevi udruženja ili Registratora stranih udruženja.

Odluku o zabrani rada predstavništva stranog udruženja čiji su ciljevi ili delovanje suprotni Ustavu Republike Srbije donosi Ustavni sud.

Brisanje predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja

Predstavništvo stranog udruženja prestaje i briše se iz Registra stranih udruženja:

 • ako je strano udruženje prestalo sa radom
 • ako je strano udruženje odlučilo da predstavništvo prestane sa radom
 • ako je predstavništvu stranog udruženja zabranjen rad odlukom Ustavnog suda.

Predstavništvo stranog udruženja se briše iz Registra stranih udruženja na osnovu rešenja o brisanju predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja, koje donosi Registrator stranih udruženja.

Rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku stranog udruženja.

Saznajte više:
Udruženja prema Zakonu o udruženjima » 
Predstavništvo stranog privrednog društva »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *