Zakon o ulaganjima

Prava ulagača

Zakonom o ulaganjima uređuje se opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, obrazovanje i rad Saveta za ekonomski razvoj i osnivanje i rad Razvojne agencije Srbije.

Prema odredbama Zakona o ulaganjima ulagač, jeste domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje je izvršilo ulaganje na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Ulaganje u smislu Zakona o ulaganjima jeste:

 • direktno ulaganje, odnosno ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva privrednog društva
 • indirektno ulaganje, odnosno sticanje udela ili akcija u privrednom društvu.

Ulaganje u smislu Zakona o ulaganjima obezbeđuje ulagaču sledeća prava: slobodu ulaganja, zaštitu stečenih prava, izuzeće ulaganja iz eksproprijacije, nacionalni tretman stranih ulaganja, slobodu plaćanja prema inostranstvu, pravo na transfer dobiti i imovine ulagača koji je strano pravno ili fizičko lice, kao i pravo na državnu pomoć.

Sloboda ulaganja

Ulagači uživaju slobodu ulaganja, u skladu sa Ustavom i zakonom i jemči se zaštita ulaganjima izvršenim u skladu sa zakonom.

Podaci dostavljeni od strane ulagača u postupku dodele podsticaja predstavljaju poslovnu tajnu najkasnije do donošenja odluke o odobravanju dodele podsticaja.

Zaštita stečenih prava

Ulagač uživa punu pravnu sigurnost i pravnu zaštitu u pogledu prava stečenih ulaganjem.

Eksproprijacija

Ulaganje neće biti predmet eksproprijacije bilo neposredno ili posredno merama koje imaju za cilj efekat koji je jednak eksproprijaciji.

Izuzetno svojina i druga stvarna prava ulagača na nepokretnostima mogu se oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu, ako je takva mogućnost predviđena zakonom kojim se uređuje eksproprijacija, na nediskriminatoran način, po postupku propisanim tim zakonom, uz isplaćivanje odgovarajuće naknade bez odlaganja.

Odgovarajuća naknada ulagaču obuhvata naknadu za eksproprisanu nepokretnost i naknadu za umanjenje vrednosti poslovanja koje je takvim oduzimanjem prouzrokovano, u skladu sa zakonom.

Pri određivanju vrednosti naknade u obzir će se uzeti vrednost eksproprisane imovine pre nego što je objavljena namera o eksproprijaciji. Naknade za eksproprisanu nepokretnost i za umanjenje vrednosti poslovanja koje je takvim oduzimanjem prouzrokovano, u skladu sa zakonom isplaćuju se ulagaču bez odlaganja i uključuju zakonsku zateznu kamatu za slučaj docnje, obračunatu od dana kada je oduzimanje izvršeno do dana isplate u skladu sa Zakonom o ulaganjima.

U slučaju eksproprijacije ulagač ima pravo na pravni lek, na hitno rešavanje postupka oduzimanja i na procenu vrednosti predmeta oduzimanja od strane sudskog ili drugog nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Nacionalni tretman stranih ulaganja

Ulagači koji su strana pravna ili fizička lica, u pogledu svog ulaganja u svemu uživaju jednak položaj i imaju ista prava i obaveze kao i domaći ulagači, ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije uređeno.

Ulagač koji je strano pravno ili fizičko lice može steći pravo svojine i druga stvarna prava na pokretnim stvarima i nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Sloboda plaćanja prema inostranstvu

Ulagač, radi plaćanja prema inostranstvu koja su dozvoljena zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje, može kupiti devize na deviznom tržištu u Republici Srbiji.

Pravo na transfer dobiti i imovine ulagača koji je strano pravno ili fizičko lice

Ulagač koji je strano pravno ili fizičko lice ima pravo da, u skladu sa zakonom, nakon plaćanja svih poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda, slobodno transferiše finansijska i druga sredstva u vezi sa ulaganjem, kao što su:

 • prihodi (dividende, naknade za korišćenje prava intelektualne svojine i drugih srodnih prava, kamate i dr.)
 • imovina koja mu pripadne posle gašenja privrednog društva, odnosno na osnovu prestanka ugovora o ulaganju
 • iznosi dobijeni od prodaje udela ili akcija u kapitalu privrednog društva
 • iznosi dobijeni po osnovu smanjenja osnovnog kapitala privrednog društva
 • iznosi dobijeni od dopunskih uplata
 • naknade od eksproprijacije, odnosno od druge mere sa sličnim dejstvom.

Novčana sredstva mogu se prenositi u inostranstvo u valuti u kojoj se može trgovati na domaćem deviznom tržištu, u skladu sa propisom kojim se uređuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu.

Oblici državne pomoći

Ulagači mogu ostvariti pravo na sledeće oblike državne pomoći za ulaganja, u skladu sa propisima kojima se uređuju:

 • dodela podsticaja
 • poreski podsticaji i olakšice i oslobođenja od plaćanja taksi
 • carinske povlastice
 • sistem obaveznog socijalnog osiguranja
 • davanje u zakup i otuđenje nepokretnosti i zemljišta u javnoj svojini
 • drugi oblici državne pomoći, u smislu zakona kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

Prilikom dodele državne pomoći posebno će se voditi računa o pravilu kumulacije državne pomoći u smislu zakona kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

O direktnim ulaganjima u Republiku Srbiju i dodeljenoj državnoj pomoći povezanoj sa tim ulaganjima vodi se javni registar. Javni registar uređuje se posebnim zakonom.

Saznajte više:
Promena osnovnog kapitala »
Dodatne uplate člana privrednog društva »
Udeli u društvu sa ograničenom odgovornošću prema Zakonu o privrednim društvima – osnovna pravila »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *