Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Osnivanje privatne predškolske ustanove

Oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja je regulisana sledećim zakonima:

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021)
 • Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon, 10/2019, 86/2019 – dr. zakon, 157/2020 – dr. zakon, 123/2021 – dr. zakon i 129/2021) i
 • Zakon o javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona, 83/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2014 – dr. zakon).

Nosioci predškolskog vaspitanja i obrazovanja su predškolske ustanove. S obzirom na to da je delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja delatnost od neposrednog društvenog interesa i ostvaruje se kao javna služba, na osnivanje i rad takve ustanove primenjuju se propisi o javnim službama.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje podrazumeva vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, odnosno uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu.

Osnivanje predškolske ustanove

Predškolsku ustanovu može da osnuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, nacionalni savet nacionalne manjine, ali i drugo pravno ili fizičko lice.

Prema osnivaču, predškolska ustanova može da bude javna ustanova ili privatna ustanova.

Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave je osnivač javne ustanove.

Osnivač privatne ustanove može da bude drugo domaće i strano pravno ili fizičko lice.

Nadležni privredni sud vodi registar predškolskih ustanova.

Osnivač ustanove ne može da bude fizičko lice koje je osuđivano pravnosnažnom presudom za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; za krivična dela protiv života i tela, protiv ustavnog uređenja Republike Srbije i drugog krivičnog dela počinjenog na štetu deteta, kao i za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca.

Na osnivanje, organizaciju i rad predškolske ustanove, shodno se primenjuju propisi koji se odnose na privredna društva, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Osnivač privatne predškolske ustanove obezbeđuje sredstva potrebna za osnivanje i početak rada ustanove i donosi akt o osnivanju.

Akt o osnivanju predškolske ustanove

Prema odredbama člana 13. Zakona o javnim službama akt o osnivanju sadrži, naročito:

 • naziv osnivača
 • naziv i sedište ustanove
 • delatnost ustanove
 • iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način obezbeđivanja sredstava
 • prava i obaveze osnivača u pogledu obavljanja delatnosti zbog koje je predškolska ustanova osnovana
 • međusobna prava i obaveze ustanove i osnivača
 • određivanje organa upravljanja ustanove u osnivanju i njegova ovlašćenja
 • lice koje će, do imenovanja direktora ustanove obavljati njegove poslove i vršiti njegova ovlašćenja
 • rok za donošenje statuta, imenovanje direktora i organa upravljanja.

Kada predškolska ustanova ima više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom.

Predškolska ustanova se upisuje u sudski registar kad nadležni organ uprave utvrdi da su ispunjeni uslovi za početak rada i obavljanje delatnosti koji su zakonom propisani.

Predškolska ustanova stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

Organi predškolske ustanove su direktor, upravni i nadzorni odbor, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Statut ustanove

Predškolska ustanova obavezno ima statut.

Statut je osnovni opšti akt ustanove kojim se bliže uređuju organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje u ustanovi, postupanje organa ustanove radi obezbeđivanja ostvarivanja prava i obaveza deteta i učenika, zaštite i bezbednosti dece, učenika i zaposlenih i mere za sprečavanje povreda zabrana utvrđenih ovim zakonom, način objavljivanja opštih akata i obaveštavanja svih zainteresovanih strana o odlukama organa i druga pitanja, u skladu sa zakonom.

Uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti ustanove

Pravno ili fizičko lice može da osnuje predškolsku ustanovu ako:

 • postoji potreba za vaspitanjem i obrazovanjem dece na određenom području
 • ima program obrazovanja i vaspitanja
 • ima obezbeđena sredstva za osnivanje i rad
 • ima garanciju poslovne banke da su obezbeđena sredstva u visini potrebnih sredstava za godinu dana rada predškolske ustanove.

Predškolska ustanova može da počne sa radom i da obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja, ako ispunjava uslove za osnivanje i ima:

 • propisani prostor, opremu i nastavna, odnosno didaktička sredstva
 • nastavnike, vaspitače i stručne saradnike u radnom odnosu, odnosno izjave saglasnosti nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika da bi zasnovali radni odnos najkasnije danom početka rada ustanove
 • upisanu decu, odnosno redovne učenike
 • obezbeđene higijensko-tehničke uslove (sanitarne i protivpožarne), u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast.

Bliži uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti ustanove, propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 1/2019, 16/2022 i 6/2023).

Proširena delatnost ustanove

Predškolska ustanova koja ima rešenje o verifikaciji može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja, tzv. proširena delatnost, pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja.

Proširena delatnost ustanove može da bude davanje usluga, proizvodnja, prodaja i druga delatnost, u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.

Odluku o proširenju delatnosti donosi organ upravljanja ustanove, uz saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Verifikacija predškolskih ustanova

Predškolska ustanova može da počne sa radom tek kada se utvrdi da ispunjava uslove za osnivanje i početak rada i obavljanje delatnosti, i kada dobije rešenje o verifikaciji.

Verifikacija predškolskih ustanova je postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i nastavnog kadra za obavljanje delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Obaveza verifikacije ustanova  je propisana Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Svaka ustanova koja obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja u obavezi je da podnese nadležnom organu, odnosno Ministartvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zahtev za verifikaciju ustanove sa potpunom dokumentacijom zakonom propisanu.

Zahtev za verifikaciju podnosi se i kada se u ustanovi vrši statusna promena, menja sedište, odnosno objekat, organizuje rad u izdvojenom odeljenju, uvodi novi obrazovni profil ili ostvaruje novi program obrazovanja i vaspitanja.

Zahtev za verifikaciju sadrži:

 • naziv, sedište i vrstu predškolske ustanove
 • program obrazovanja i vaspitanja
 • jezik na kome će se ostvarivati obrazovno-vaspitni rad
 • razloge i opravdanost osnivanja i
 • uslove koje obezbeđuje osnivač za početak rada i obavljanje delatnosti.

Uz zahtev se dostavljaju akt o osnivanju ustanove i dokazi o ispunjenosti uslova za osnivanje privatne predškolske ustanove koji su propisani odredbama člana 91. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanove, koji su propisani odredbama člana 92. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ažurirano: 14. 8. 2023.

Saznajte više:
Promena pravne forme privrednog društva i statusne promene »
Statusne promene prema Zakonu o privrednim društvima – Pojam i vrste »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

2 - “Osnivanje privatne predškolske ustanove”

 1. Poštovana Dragana,
  Imala bih za Vas jedno pitanje i nadam se da mi možete pomoći. Naime, već 18 godina sam vlasnik preduzetničke radnje (šifra delatnosti 8559) koja radi delatnost sličnu delatnosti vrtića. Sada ulazim u proces verifikacije privatne predškolske ustanove. Svu potrebnu dokumentaciju sam prikupila i napravila.

  Interesuje me sledeće:
  Da li je bolje da osnivač nove PU bude moja preduzetnička radnja (čiji sam ja osnivač) ili ja lično? i kako se to odražava na moje dalje poslovanje, u smislu da li ću morati da zadržim i preduzetničku radnju kao aktivnu i nakon osnivanja PU (ako je radnja osnivač), da li ću plaćati duple poreze i doprinose ako je zadržim,..

  Moja je ideja bila da osnivač bude preduzetnička radnja jer posluje već jako dugo, pa sam se nadala da će se drugačije sagledavati ako se radi verifikacija nečega što već postoji i garantuje svojim kvalitetom.

  Puno Vam hvala na odvojenom vremenu da pročitate poruku, nadam se Vašem odgovoru.

  Srdačan pozdrav i prijatan dan,
  Danijela Đurović

  1. Poštovana Danijela,

   Na uspešnost verifikacije predškolske ustanove nemaju uticaja kriterijumi, vezano za osnviača predškolske ustanove, koje ste naveli u svom pitanju. Ukoliko se odlučite da osnivač predškolske ustanove bude Vaša preduzetnička radnja, ona kao osnivač mora zadržati status aktivnog privrednog subjekta odnosno ne sme biti obrisana iz registra preduzetnika. S druge strane preduzetnička radnja, kao osnivač, i predškolska ustanova predstavljaju dva odvojena i samostalna subjekta, koja su obavezi da plaćaju odojeno svoje poreske obveze, koje su propisane zakonom.