Osnivanje privatne predškolske ustanove

Oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja je regulisana sledećim zakonima:

  • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021)
  • Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon, 10/2019, 86/2019 – dr. zakon, 157/2020 – dr. zakon, 123/2021 – dr. zakon i 129/2021) i
  • Zakon o javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona, 83/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2014 – dr. zakon).

Nosioci predškolskog vaspitanja i obrazovanja su predškolske ustanove. S obzirom na to da je delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja delatnost od neposrednog društvenog interesa i ostvaruje se kao javna služba, na osnivanje i rad takve ustanove primenjuju se propisi o javnim službama.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje podrazumeva vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, odnosno uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu.

Nastavite sa čitanjem Osnivanje privatne predškolske ustanove