Sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Obaveza izveštavanja NBS u poslovanju sa inostranstvom

Obavezu izveštavanja NBS (Narodna banka Srbije) u poslovanju sa inostranstvom uređuju sledeća dva propisa:

 • Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009 i 40/2015) i
 • Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009 i 40/2015).

Obveznici i osnovi izveštavanja NBS u poslovanju sa inostranstvom

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009 i 40/2015) svojim odredbama reguliše obveznike i osnove izvšetavanja NBS u poslovanju sa inostranstvom.

Rezidenti utvrđeni Zakonom o deviznom poslovanju su obveznici izveštavanja NBS u poslovanju sa inostranstvom.

Prema odredbama člana 2. stav 1. tačka (1) Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014) rezidenti su:

 • pravno lice koje je registrovano i ima sedište u Republici
 • preduzetnik – fizičko lice koje je registrovano u Republici i koje radi sticanja dobiti, u vidu zanimanja, obavlja zakonom dozvoljenu delatnost
 • ogranak stranog pravnog lica upisan u registar kod nadležnog organa u Republici
 • fizičko lice koje ima prebivalište u Republici, osim fizičkog lica koje ima boravak u inostranstvu duži od godinu dana
 • fizičko lice – strani državljanin koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize boravi u Republici duže od godinu dana, osim diplomatsko-konzularnih predstavnika stranih zemalja i članova njihovih porodica
 • korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti, kao i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora
 • diplomatsko, konzularno i drugo predstavništvo u inostranstvu koje se finansira iz budžeta Republike i domaći državljani zaposleni u tim predstavništvima, kao i članovi njihovih porodica.

Obveznici izveštavanja su dužni da NBS dostavljaju izveštaje u poslovanju sa inostranstvom, i to po osnovu:

 • direktnih investicija nerezidenata u zemlji
 • direktnih investicija rezidenata u inostranstvu
 • investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji
 • investicionih (građevinskih) radova koje rezidenti izvode u inostranstvu
 • stanja i prometa na računima rezidenata u inostranstvu
 • drugih poslova potrebnih za izradu platnog bilansa.

Članom 2. stav 1. tačka (17) Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014) direktne investicije su definisane kao ulaganja rezidenta u inostranstvu i nerezidenta u Republici u pravno lice sa ciljem da se uključi u upravljanje poslovima tog pravnog lica.

Pod ulaganjem u smislu stava 1. tačke (17) smatra se: osnivanje pravnog lica, ogranka ili predstavništva, kupovina udela ili akcija u kapitalu pravnog lica, dokapitalizacija pravnog lica kao i svaki drugi oblik ulaganja kojim ulagač stiče najmanje 10% učešća u osnovnom kapitalu, odnosno najmanje 10% glasačkih prava, u roku ne dužem od godinu dana od dana prvog ulaganja u to pravno lice u slučaju sukcesivnih ulaganja (radi dostizanja praga od 10%) i krediti i zajmovi sa rokom dospeća od pet godina ili dužim ukoliko imaju prirodu podređenog potraživanja (subordinirani krediti i zajmovi).

Obveznici izveštavanja odgovorni su za tačnost podataka u izveštajima i dužni su da, ako to NBS zahteva, tačnost tih podataka dokažu knjigovodstvenom i drugom dokumentacijom.

Primljene izveštaje NBS koristi za praćenje ostvarenja platnog bilansa Republike Srbije i stanja direktnih investicija rezidenata u inostranstvu i nerezidenata u Republici Srbiji, a podatke iz tih izveštaja može učiniti dostupnim javnosti samo u agregiranom (zbirnom) obliku.

Izvršavanje obaveze izveštavanja NBS u poslovanju sa inostranstvom

Za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009 i 40/2015) guverner NBS je doneo Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009 i 40/2015).

Obaveza izveštavanja NBS u poslovanju sa inostranstvom

Obveznici izveštavanja iz Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom dužni su da izveštaje o poslovanju sa inostranstvom dostavljaju NBS na obrascima i rokovima propisanim Uputstvom za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009 i 40/2015).

Obveznici izveštavanja dostavljaju NBS sledeće izveštaje:

 • izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) – na Obrascu DI-1, tromesečno
 • izveštaj o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) – na Obrascu DI-2, tromesečno
 • izveštaj o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova – na Obrascu GRU, tromesečno
 • izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima – na Obrascu RN, tromesečno.

Izveštaji se sačinjavaju u SAD dolarima, prema zvaničnom srednjem kursu SAD dolara poslednjeg dana izveštajnog perioda.

Obveznici izveštavanja dužni su da popunjene obrasce elektronski dostave NBS – Sektoru za ekonomske analize i istraživanja – Odeljenju za platni bilans – Grupi za deviznu statistiku, i to najkasnije deset dana posle isteka izveštajnog perioda, na i mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rs.

Saznajte više:
Osiguranje potraživanja kod stranog društva za osiguranje »
Prinudna naplata sa računa klijenta »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *