Međunarodni standard i fer vrednost nepokretnosti

Fer vrednost nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama kao osnovica poreza na imovinu za mikro pravna lica

Prema odredbama člana 7. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica i fer vrednost nepokretnosti

Prema odredbama člana 22. Zakona o računovodstvu, mikro i druga pravna lica (pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti) nezavisno od veličine mogu da odluče da primenjuju MSFI za male i srednje entitete (MSP), i u tom slučaju su dužna da primenjuju MSFI za MSP u kontinuitetu.

Mikro pravna lica koja nisu odlučila da primenjuju MSFI za MSP za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima, primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija, a koji se zasniva na opštim računovodstvenim načelima i u tom slučaju nemaju mogućnost da vrednost nekretnine odmeravaju po fer vrednosti.

Ukoliko se odluče da primenjuju MSFI za MSP za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro pravna lica imaju mogućnost jedino da investicione nekretnine vrednuju po fer vrednosti.

Fer vrednost investicionih nekretnina

Definicija investicionih nekretnina data je u članu 15. Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica i paragrafu 16.2 MSFI za MSP.

Investicione nekretnine su nekretnine (zemljište ili zgrade – ili deo zgrade – ili i jedno i drugo), koje vlasnik ili korisnik lizinga, po osnovu finansijskog lizinga drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi:

  • upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pružanje usluga ili za administrativne svrhe; ili
  • prodaje u okviru redovnog poslovanja.

Prilikom početnog priznavanja investiciona nekretnina se vrednuje po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni koštanja.

Nakon početnog priznavanja, investiciona nekretnina se može procenjivati po fer vrednosti ako se fer vrednost može pouzdano utvrditi bez nepotrebnih troškova i napora, a promene fer vrednosti se priznaju kao dobitak ili gubitak u Bilansu uspeha.

Samo investicione nekretnine čija se fer vrednost može pouzdano meriti bez prekomernih troškova ili napora, na stalnoj osnovi, procenjuje se po fer vrednosti kroz Bilans uspeha.

Sve druge investicione nekretnine se vrednuju po nabavnoj vrednosti koristeći model troškova amortizacije i obezvređenja na način propisan za dugoročnu materijalnu imovinu (nekretnine, postrojenja i opremu) u skladu sa članom 14. Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Na osnovu prethodno navedenog osnovica za obračunavanje poreza na imovinu za mikro pravno lice može biti fer vrednost samo ako se radi o investicionoj nekretnini u smislu člana 15. navedenog pravilnika i paragrafa 16.2 MSFI za MSP i ako pravno lice predmetnu nekretninu vrednuje po fer vrednosti.

Saznajte više:
Ugovor o zakupu nepokretnosti prema Zakonu o obligacionim odnosima »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.