Međunarodni standard i fer vrednost nepokretnosti

Fer vrednost nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama kao osnovica poreza na imovinu za mikro pravna lica

Prema odredbama člana 7. stav 1. Zakona o porezima na imovinu, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Prema mišljenju Ministarstva finansija, br. 011-00-00698/2021-04 od 1.7.2021. godine da bi fer vrednost nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama obveznika na poslednji dan poslovne godine obveznika u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu činila osnovicu poreza na imovinu, neophodno je da budu ispunjeni svi propisani uslovi:

  • da konkretan obveznik ima status obveznika koji vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom
  • da taj obveznik vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, kao i
  • da je vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama poreskog obveznika bila iskazana u skladu sa MRS, odnosno MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini (tj. godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska obaveza.

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mikro pravna lica i fer vrednost nepokretnosti

Prema odredbama člana 26. Zakona o računovodstvu za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, mikro pravna lica i druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu, nezavisno od veličine, primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija, a koji se zasniva na opštim računovodstvenim načelima. Izuzetno, mikro pravna lica i druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu, nezavisno od veličine, mogu da odluče da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju MSFI ili MSFI za MSP.

U slučaju da odluče da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju MSFI ili MSFI za MSP, mikro pravna lica i druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu, nezavisno od veličine, dužna su da primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP u kontinuitetu, odnosno najmanje pet godina od početka primene MSFI, odnosno MSFI za MSP, osim u slučajevima otvaranja postupka stečaja ili likvidacije.

Dakle ukoliko se u skladu sa odredbama člana 26. Zakona o računovodstvu mikro pravna lica i druga pravna lica iz člana 2. tačka 2) Zakona o računovodstvu, nezavisno od veličine računovodstvenom politikom opredele da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju MSFI, od prve naredne godine, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti čija je vrednost u poslovnim knjigama iskazana po fer vrednosti će biti fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine.

Ažurirano: 11. 8. 2023.

Saznajte više:
Ugovor o zakupu nepokretnosti prema Zakonu o obligacionim odnosima »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *