Upravni ugovor

Zakon o opštem upravnom postupku, koji počinje da se primenjuje počev od 01. juna 2017. godine, prvi put u pravni sistem Srbije uvodi definiciju upravnog ugovora.

Navedeni zakon uređuje osnovna pitanja vezana za sve upravne ugovore (zaključivanje, ugovorne strane, izmena zbog promenjenih okolnosti, raskid i pravne lekove – prigovor i žalba). Odredbama posebnih propisa se regulišu pojedini tipovi upravnih ugovora.

S obzirom da upravni ugovor odstupa od opšteg režima rešavanja u upravnim stvarima, kao i od klasičnog ugovornog prava, na upravne ugovore shodno se primenjuju ostale odredbe Zakona o opštem upravnom postupku i supsidijarno odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Nastavite sa čitanjem Upravni ugovor

Obaveze poslodavca u slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu je uređeno sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radnom mestu i u radnoj okolini u cilju sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja, čiji je pojam definisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. U slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ustanovljene su obaveze poslodvaca koje se tiču vođenja evidencija, prijave povreda na radu, izveštavanja o povredi na radu i profesionalnoj bolesti, osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti i dr.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu primenjuje se na državne organe, organe autonomnih pokrajina, organe jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna i fizička lica, u svim delatnostima.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ne primenjuje se pri obavljanju poslova iz oblasti odbrane i policijskih poslova i poslova zaštite i spasavanja i drugih unutrašnjih poslova u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima iz delokruga nadležnog državnog organa, kao i poslova zaštite i spasavanja koje obavljaju drugi subjekti u skladu sa posebnim zakonom, ako su pojedina pitanja bezbednosti i zdravlja na radu pri obavljanju te službe i tih poslova uređena posebnim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona. Nastavite sa čitanjem Obaveze poslodavca u slučaju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom zaposlenog

Likvidacioni upravnik

Likvidaciju privrednog društva sprovode likvidacioni upravnici. To su lica koja sprovode poslove društva za vreme likvidacije, zastupaju društvo (zakonski zastupnici društva u likvidaciji) i odgovorna su za zakonitost poslovanja privrednog društva.

Zakonom o privrednim društvima regulisano je imenovanje i opoziv likvidacionih upravnika, kao i njihova prava, dužnosti i odgovornosti.

Imenovanje i opoziv likvidacionih upravnika

U odluci o pokretanju likvidacije društvo imenuje likvidacionog upravnika. Odluku o pokretanju likvidacije donose Nastavite sa čitanjem Likvidacioni upravnik