Zakon o založnom pravu

Ugovor o zalozi prema Zakonu o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar

Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar uređuje se zaloga, bez predaje u državinu, pokretnih stvari i prava radi obezbeđenja potraživanja poverioca, ugovor o zalozi, prava i obaveze ugovornih strana, upis založnog prava u registar, namirenje založnog poverioca i prestanak založnog prava.

Pokretne stvari i prava zalažu se upisom založnog prava u registar koji se ustanovljava u skladu sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar.

Na pravne odnose koji nisu uređeni Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar primenjuju se propisi kojima se uređuju obligacioni i svojinskopravni odnosi i drugi propisi.

Ugovor o zalozi

Ugovorom o zalozi obavezuje se zalogodavac prema poveriocu da mu pruži obezbeđenje za njegovo potraživanje tako što će se poveriočevo pravo na stvari zalogodavca upisati u registar založnog prava.

Zalogodavac može biti dužnik ili treće lice.

Sadržina i forma ugovora o zalozi

Ugovor o zalozi sadrži naročito: dan zaključenja, ime i prezime, poslovno ime ili naziv, prebivalište ili boravište, odnosno sedište poverioca, zalogodavca i dužnika, ako dužnik i zalogodavac nisu isto lice, opis predmeta založnog prava i podatke o potraživanju koje se obezbeđuje.

Ugovor o zalozi zaključuje se u pismenoj formi.

Ugovorne strane

Založni poverilac

Založni poverilac je, u smislu Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar, poverilac koji je stekao založno pravo upisom u registar založnog prava.

Ugovorom o zalozi ili posebnim punomoćjem založni poverilac ili više njih mogu ovlastiti treće lice da preduzima pravne radnje radi zaštite i namirenja obezbeđenog potraživanja (u daljem tekstu: ovlašćeno lice). Ovlašćeno lice u odnosu na zalogodavca ima prava založnog poverioca.

Za odricanje od založnog prava ovlašćeno lice mora imati posebno ovlašćenje.

U registar založnog prava upisuju se podaci o ovlašćenom licu umesto založnog poverioca. Ako ima više založnih poverilaca oni mogu ugovorom o zalozi ili posebnim punomoćjem odrediti jednog od njih da obavlja poslove ovlašćenog lica.

Zalogodavac

Zalogodavac je, u smislu Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar, dužnik koji ima pravo svojine na pokretnoj stvari ili svojstvo imaoca nekog prava kojim može slobodno raspolagati.

Zalogodavac može biti i treće lice koje pruža obezbeđenje za tuđi dug.

Pravna dejstva Ugovora o zalozi

Obaveze zalogodavca

Obaveza čuvanja i održavanja predmeta založnog prava

Zalogodavac je dužan da, po zaključenju ugovora o zalozi, čuva predmet založnog prava sa pažnjom dobrog domaćina, odnosno dobrog privrednika, kao i da održava predmet založnog prava u ispravnom stanju i vrši potrebne opravke na njemu.

Osiguranje predmeta založnog prava

Ugovorom o zalozi može se predvideti obaveza zalogodavca da osigura predmet založnog prava.

Prava zalogodavca

Državina i upotreba

Zalogodavac i posle upisa založnog prava u registar založnog prava ima pravo da drži predmet založnog prava i ovlašćen je da upotrebljava predmet založnog prava prema njegovoj uobičajenoj nameni.

Ako o dospelosti ne ispuni obavezu prema založnom poveriocu, zalogodavac gubi pravo na državinu.

Pravo na plodove

Ako predmet založnog prava daje plodove, zalogodavac je ovlašćen da ih pribira. Ugovorom o zalozi može se predvideti da, umesto zalogodavca, založni poverilac ima pravo da pribira plodove od predmeta založnog prava.

Zakup

Zalogodavac ima pravo da predmet založnog prava izda u zakup i da zaključuje druge ugovore kojima se predmet založnog prava daje na upotrebu i pribiranje plodova trećim licima, ako ugovorom nije drukčije predviđeno.

Otuđenje predmeta založnog prava

Zalogodavac može otuđiti predmet založnog prava i preneti pravo svojine na treće lice.

Zalogodavac je dužan da, bez odlaganja, podnese zahtev radi upisa založnog prava u registar založnog prava na teret novog vlasnika. Istu obavezu ima i novi vlasnik.

Zalogodavac i novi vlasnik predmeta založnog prava solidarno odgovaraju založnom poveriocu za štetu koja može nastati zbog njihovog propusta da u registar založnog prava upišu založno pravo na teret novog vlasnika.

Pribavilac stiče pravo svojine opterećeno upisanim založnim pravom. Ako zalogodavac predmet založnog prava prodaje u okviru svoje redovne delatnosti, kupac stiče pravo svojine bez tereta.

Isključenje otuđenja

Ugovorom o zalozi može se isključiti pravo zalogodavca da otuđi predmet založnog prava.

Ponovno zalaganje

Zalogodavac može ponovo založiti predmet založnog prava, ako ugovorom nije drukčije predviđeno.

Ograničenje prava na upotrebu

Ugovorom o zalozi može se ograničiti upotreba predmeta založnog prava i odrediti način na koji zalogodavac može ubuduće da ga upotrebljava i mogu se isključiti određeni načini upotrebe predmeta založnog prava.

Posebne ugovorne odredbe o namirenju

Opšte pravilo

Ako zalogodavac ima svojstvo privrednog subjekta (lice koje se profesionalno bavi privrednom delatnošću) ugovorom o zalozi može se predvideti da založni poverilac ima pravo da predmet založnog prava proda na vansudskoj javnoj prodaji ako njegovo potraživanje ne bude namireno o dospelosti.

Ako predmet založnog prava ima tržišnu ili berzansku cenu, ugovorom o zalozi može se predvideti da založni poverilac ima pravo da ga proda po toj ceni, ili da ga po toj ceni zadrži za sebe.

Svojstvo privrednog subjekta ima privredno društvo, preduzetnik i drugo fizičko lice koje u vidu zanimanja obavlja privrednu delatnost.

Prethodno navedena pravila primenjuju se i na druga pravna lica privatnog ili javnog prava.

Ako predmet založnog prava nema tržišnu ili berzansku cenu, založni poverilac ga može prodati na način na koji bi to učinio razuman i pažljiv čovek, čuvajući interese dužnika i zalogodavca, kad to nije isto lice.

Posebno pravilo za fizička lica

Ako je zalogodavac fizičko lice koje ugovor o zalozi zaključuje izvan okvira privredne delatnosti, ugovorom o zalozi ne može se predvideti da založni poverilac može, ako njegovo potraživanje ne bude namireno o dospelosti, predmet založnog prava prodati po unapred određenoj ceni ili ga zadržati za sebe.

Ugovorom o zalozi može se predvideti da će predmet založnog prava preći u državinu založnog poverioca, ako njegovo potraživanje ne bude namireno o dospelosti.

U trenutku dospelosti potraživanja, založni poverilac i zalogodavac se mogu sporazumeti da će poverilac moći da predmet založnog prava proda po određenoj ceni ili da ga po toj ceni zadrži za sebe. Višak vrednosti iznad iznosa potraživanja založni poverilac je dužan da isplati zalogodavcu bez odlaganja.

Saznajte više:
Predmet založnog prava »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *