Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima

Predmet založnog prava

Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 – ispr. i 99/2011 – dr. zakoni) uređuje se zaloga, bez predaje u državinu, pokretnih stvari i prava radi obezbeđenja potraživanja poverioca, ugovor o zalozi, prava i obaveze ugovornih strana, upis založnog prava u registar, namirenje založnog poverioca i prestanak založnog prava.

Pokretne stvari i prava zalažu se upisom založnog prava u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, koji je ustanovljen kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Na pravne odnose koji nisu uređeni Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 – ispr. i 99/2011 – dr. zakoni) primenjuju se propisi kojima se uređuju obligacioni i svojinskopravni odnosi i drugi propisi.

Predmet založnog prava

Predmet založnog prava

Predmet založnog prava je uređen odredbama članova od 9. do 14. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 – ispr. i 99/2011 – dr. zakoni).

U skladu sa odredbama navedenog zakona predmet založnog prava mogu biti: pokretne stvari, pravo potraživanja i drugo pravo, suvlasnički udeo, kao i buduće stvari i prava.

Odredbe Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 – ispr. i 99/2011 – dr. zakoni) ne primenjuju se:

  • na zalogu brodova i vazduhoplova, za koje su ustanovljeni registri prema posebnim propisima
  • na zalogu hartija od vrednosti, za koje je ustanovljen registar prema posebnim propisima u koji se upisuju prava trećih lica na hartijama od vrednosti i
  • na zalogu prava intelektualne svojine, a zaloga na tim pravima upisuje se u registar zavoda nadležnog za intelektualnu svojinu, i to: registar žigova, registar patenata, registar malih patenata, registar modela, registar uzoraka, registar geografskih oznaka porekla i registar topografija.

Pokretne stvari

Predmet založnog prava može biti individualno određena stvar kojom zalogodavac može slobodno raspolagati, kao i pokretne stvari određene po vrsti, ako je ugovorom o zalozi određena količina ili broj i način na koji se mogu razlikovati od drugih stvari iste vrste.

Predmet založnog prava može biti i zbir pokretnih stvari, kao što je roba u određenom skladištu ili prodavnici, inventar koji služi za obavljanje privredne delatnosti i drugo, u skladu sa ugovorom o zalozi.

Pravo potraživanja i druga prava

Predmet založnog prava može biti pravo potraživanja zalogodavca prema dužniku i u slučaju da je založni poverilac dužnik zalogodavca, osim potraživanja čiji je prenos zabranjen zakonom i onih koja su vezana za ličnost ili se ne mogu prenositi na drugog.

Založno pravo na potraživanju stiče se upisom u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima.

Predmet založnog prava mogu biti i druga imovinska prava kojima njihov imalac može slobodno raspolagati.

Odredbe zakona o zalozi stvari primenjuju se i na zalogu potraživanja i drugih prava, ako za njih nije propisano što drugo.

Dejstvo zaloge potraživanja

Dok ne bude pismeno obavešten o nastanku založnog prava dužnik založenog potraživanja može ispunjavati svoju obavezu zalogodavcu. O zalozi potraživanja dužnika mogu obavestiti zalogodavac ili založni poverilac.

Od dana dostavljanja obaveštenja o postojanju založnog prava dužnik založenog potraživanja može ispuniti dug samo založnom poveriocu a ne i zalogodavcu, osim ako je založni poverilac dao drukčija uputstva.

Izvod iz Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima o tome da poverilac ima založno pravo na potraživanju je dokaz za dužnika založenog potraživanja da potraživanje isplati založnom poveriocu.

Suvlasnički udeo

Suvlasnički udeo pokretne stvari ili zbira pokretnih stvari može biti predmet založnog prava.

Takođe se može založiti i idealni deo imovinskih prava.

Buduće stvari i prava

Predmet založnog prava mogu biti stvari ili prava koje će zalogodavac pribaviti u budućnosti. Založno pravo nastaje kad zalogodavac stekne pravo svojine na stvari, odnosno pravo potraživanja ili drugo imovinsko pravo.

Poverilac ima pravo da traži da se u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima upiše založno pravo na budućoj stvari.

Saznajte više:
Ugovor o faktoringu »
Ustupanje potraživanja ugovorom (cesija) »
Prinudna naplata sa računa klijenta »

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *